17 september 2021

Nieuwe leerlabs ‘Samenwerking vmbo-mbo en ontwikkeling doorlopende leerroutes’

Het komende anderhalf jaar krijgt opnieuw een – beperkt – aantal regio’s de kans om in een leerlab de samenwerking tussen vo- en mbo-instellingen (verder) vorm te geven, gericht op verbetering van de aansluiting tussen vmbo-mbo óf doorlopende leerroutes. Scholen die hier interesse in hebben en samenwerken in de regio, kunnen zich hier tot en met eind september voor aanmelden.

Achtergrond

Sinds september 2020 is de ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ van toepassing. Deze wet biedt vmbo- en mbo-scholen onder meer de mogelijkheid om gezamenlijk in één team routes vorm te geven, die lopen van de bovenbouw vmbo tot en met een mbo-diploma. In de afgelopen twee schooljaren hebben de VO-raad en MBO Raad vanuit het programma ‘Sterk Beroepsonderwijs’ in zeven regio’s samenwerkingstrajecten vmbo-mbo gefaciliteerd (via leerlabs). Deze leerlabs Sterk Beroepsonderwijs waren gericht op het stimuleren van netwerkvorming vmbo-mbo en/of de doorlopende leerroutes vmbo-mbo. De betrokken regio’s konden hierbij externe begeleiding inhuren of inschakelen. De leerlabs hebben geleid tot een aantal praktijkervaringen, die ter inspiratie gedeeld zijn in een digitaal magazine op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Nieuwe leerlabs

Gezien de positieve ervaringen met en de waardevolle opbrengsten uit deze leerlabs, zullen in de komende anderhalf jaar (t/m december 2022) opnieuw een beperkt aantal regio’s worden gefaciliteerd. Ook zij krijgen de kans om in leerlabs de samenwerking tussen vo- en mbo-instellingen vorm te geven, gericht op verbetering van de aansluiting tussen vmbo en mbo óf doorlopende leerroutes.

We streven daarbij naar diversiteit in sector, niveau en regio. Het betreft maximaal 15 regio’s. De VO-raad, MBO Raad en het ministerie van OCW bepalen gezamenlijk welke aanvragen van de regio’s in aanmerking komen voor een leerlab ‘Sterk Beroepsonderwijs’.

Interesse?

Scholen die samenwerken in de regio en interesse hebben om een leerlab Sterk Beroepsonderwijs te worden, kunnen dat aangeven door, bij voorkeur vóór 1 oktober a.s., een mail te sturen aan Rico Vervoorn via r.vervoorn@mboraad.nl of aan Edith Diepeveen via: edithdiepeveen@vo-raad.nl. Beschrijf in deze mail kort de samenwerking vmbo-mbo en de casus en onderzoeksvraag. Vanaf 1 oktober wordt gestart met het behandelen van de aanvragen op volgorde van aanmelding.

 • Lees meer over de procedure en voorwaarden

  De regionale begeleidingstrajecten vmbo-mbo (leerlabs) vinden plaats onder regie van de VO-raad en de MBO Raad, in nauwe samenwerking met OCW en het programmateam Sterk Beroepsonderwijs.

  De facilitering van een leerlab start met een gesprek met een of twee vertegenwoordigers vanuit de raden en een accountmanager van OCW. Hierin worden doelen, resultaten en gevraagde ondersteuning besproken. Bij gevraagde ondersteuning kan gedacht worden aan inhoudelijk advies (bijvoorbeeld over de programmering van een doorlopende leerroute vmbo- mbo), ondersteuning op strategisch niveau of procesniveau (bijvoorbeeld het formuleren of herijken van gezamenlijke bestuurlijke ambities in de samenwerking), specifieke ondersteuning op basis van een thema (bijvoorbeeld het maken van financiële of juridische afspraken binnen een samenwerking vmbo-mbo) of regionale activiteit (bijvoorbeeld een werkconferentie voor schoolleiders en docenten vo-mbo uit de regio om te werken aan doorlopende leerroutes vmbo-mbo).

  Het gaat om facilitering gedurende maximaal 1,5 schooljaar (tot en met december 2022), met een uitloop naar juli 2023 voor de afronding van het project. De facilitering bedraagt max € 10.000 voor leerlabs gericht op duurzame netwerkvorming in de regio en max € 15.000 voor leerlabs gericht op de totstandkoming van doorlopende leerroutes.

  ​Aan de toekenning van de facilitering zijn voorwaarden verbonden:

  • Er worden afspraken gemaakt over de door de regio gewenste resultaten in december 2022. Deze zijn gerelateerd aan het realiseren van duurzame netwerkvorming in de regio en/of doorlopende leerroutes vmbo-mbo.
  • De ontwikkeling van doorlopende leerroutes in de techniek wordt gefaciliteerd via Sterk Techniekonderwijs. Deze komen niet voor een leerlab Sterk Beroepsonderwijs in aanmerking.
  • De regio zorgt voor een contactpersoon voor het traject en personele inzet.
  • De regio is bereid om via de website Sterk Beroepsonderwijs en andere communicatiekanalen relevante, concrete vraagstukken en resultaten uit het traject met andere regio’s te delen. De inhoud en vorm van de communicatie worden gefaciliteerd vanuit het programma Sterk Beroepsonderwijs.
  • De regio stemt in met een vermelding van de samenwerking op de digitale kaart van Sterk Beroepsonderwijs.
  • De aanvraag wordt ondersteund door de besturen van de samenwerkende vo- en mbo-scholen.