Veelgestelde vragen

Image

FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen over Sterk Beroepsonderwijs. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

Veelgestelde vragen

Laden...
Er zijn geen veelgestelde vragen die voldoen aan de ingestelde filters.
 • Aan welke voorwaarden moet de school voldoen om kans te hebben op deelname aan de pilot?

  Het bevoegd gezag van de school moet een aanvraagformulier invullen en dit voorzien van een activiteitenplan en een begroting (die voldoen aan de eisen, bedoeld in de artikelen 7 en 9 van de subsidieregeling).

 • Als een organisatie meer locaties heeft kan er dan per locatie een programma gekozen worden en een aanvraag worden ingediend?

  Ja, u kunt per vestiging/locatie (6-cijferige brincode) een aanvraag indienen. Elke locatie kan voor éen praktijkgericht programma een aanvraag indienen.

 • Als je als TL-school meedoet aan Sterk Techniekonderwijs (STO) mag je dan subsidies stapelen?

  Een TL-school die meedoet aan STO kan ook aan de pilot nieuwe leerweg meedoen. Er mag echter niet twee keer subsidie voor dezelfde activiteit aangevraagd worden.

 • Als je niet ingeloot wordt in de pilot, mag je dan als school wel starten met de nieuwe leerweg?

  Een school die niet ingeloot wordt voor de pilot kan starten met de nieuwe leerweg, maar doet dat dan op basis van de bestaande regelgeving. Het praktijkgerichte programma kan dan, op TL-scholen, alleen als extra programma aangeboden worden en telt niet mee in de slaag- zakregeling. GL-scholen kunnen het beroepsgericht programma aanbieden.

 • Als je start als pilotschool geldt dan ook een nieuwe slaag/zak regeling?

  In de pilot telt het praktijkgerichte programma mee in de slaag- zakregeling. Het praktijkgerichte programma is dan een van de vakken die leerlingen moeten afsluiten om een diploma te kunnen behalen.

  Het is in de pilot niet de bedoeling dat scholen het praktijkgerichte programma als extra vak aan gaan bieden. Eventueel mag er wel een ander vak als extra vak aangeboden worden, maar dit vak telt niet mee in de slaag- zakregeling.

 • Als je wordt ingeloot voor bijv. Z&W kun je dan in je school leerlingen aan andere programma’s van de pilot deel laten nemen?

  Als school neem je, tijdens de pilot, deel aan één praktijkgericht programma, namelijk het programma waarvoor je bent ingeloot. Leerlingen die niet aan de pilot deelnemen kunnen een praktijkgericht programma als extra vak volgen. Voor deze leerlingen krijgt de school geen vrijstelling van de diploma-verplichtingen.

 • Als TL-school moeten we alle vier de profielen aanbieden (Economie, Groen, Techniek en Zorg en welzijn). Moet dat straks in de nieuwe leerweg ook, of mag je je als school beperken tot een of twee praktijkgerichte programma’s?

  Hierover moet nog een beslissing genomen worden.

 • Als wij ervoor kiezen met programma Z&W mee te doen aan de pilot, moeten we ons daar dan ook aan houden?

  Ja, als u ingeloot wordt voor programma Z&W, dan doet u met dat programma mee aan de pilot. Stopt u met dat programma dan stopt voor u ook de pilot en moet de subsidie worden terugbetaald.

 • Als zich meer dan drie vso-scholen melden voor de pilot hebben anderen dan een kans?

  Er zijn drie plaatsen gereserveerd voor vso-scholen, maar vso-scholen kunnen ook meeloten in de andere categorieën.

 • AOC’s bieden leerlingen nu een extra vak aan om de TL te halen. Begrijp ik het goed dat er in de nieuwe leerweg minder vakken nodig zijn om een diploma te halen?

  In de nieuwe leerweg doen leerlingen in 6 vakken examen, als ze voor de examens slagen krijgen ze een diploma. Het praktijkgerichte programma maakt onderdeel uit van deze 6 vakken.

  Als de nieuwe leerweg is ingevoerd is er geen onderscheid meer tussen GL en TL en is het aanbieden van extra vakken om een TL-diploma te halen niet meer nodig.

 • Betekenen doorlopende leerroutes dat jongeren nog vroeger een studie moeten kiezen?

  Nee. Wanneer een jongere een doorlopende leerroute wil volgen, dan maakt hij deze keuze op hetzelfde moment als dat nu gekozen wordt voor een vmbo-profiel, in de loop van het 2e jaar van het vmbo.
  Bij de keuze voor een doorlopende leerroute kiest de jongere niet alleen voor een vmbo-profiel, maar ook voor een verwant opleidingsdomein of kwalificatie in het mbo. Scholen organiseren dit binnen het onderwijsprogramma vaak door jongeren in het 3e jaar van het vmbo te laten oriënteren op verschillende mogelijkheden in het mbo waarna de jongeren, nadat ze echt kennis hebben gemaakt met verschillende beroepscontexten steeds gerichter wordt gekozen.
  Een doorlopende leerroutes is dus geen smalle keuze. Veel van deze jongeren hebben al een beeld van de sector waarin ze een opleiding willen volgen. Dit betekent niet dat deze jongeren al precies weten wat ze willen worden, maar zijn al wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld techniek of dienstverlening.

 • Bij de pilot T&T werd gewerkt met een bonussysteem. Is dat nu ook het geval?

  Nee, op basis van loting wordt bepaald welke scholen deel kunnen nemen aan de pilot. Vooraf wordt een indeling gemaakt van de programma’s waarmee scholen aan de pilot deel willen nemen en het aanbod van de school (TL, GL en TL of GL).

 • Blijft de nieuwe leerweg zo of komt er een andere naam?

  Er komt een andere naam, maar op dit moment is nog niet welke. Scholen kunnen hierover meedenken. Suggesties zijn van harte welkom.

 • De invoering van de nieuwe leerweg vindt op zijn vroegst in het schooljaar 2024-2025 plaats. Stel dat ik als school niet wordt ingeloot, wat kan ik dan doen om me voor te bereiden?

  Geadviseerd wordt in elk geval de ontwikkelingen op de voet te volgen. Dat kan via de website www.sterkberoepsonderwijs en via de aan deze website gekoppelde nieuwsbrief. Daarnaast kunt u bijeenkomsten bezoeken.
  Op school kunt u starten met de ontwikkeling van een visie op de nieuwe leerweg en op basis daarvan bepalen welke praktijkgerichte programma’s u aan wilt gaan bieden. Met deze programma’s kunt u al ervaring opdoen door ze als extra vak aan te bieden. Daarnaast kunnen docenten cursussen en trainingen volgen als voorbereiding op de invoering van de nieuwe leerweg.

 • Een school bij ons in de regio wil zich graag aansluiten bij de doorlopende leerroute die wij vorig jaar zijn gestart. Kan dat?

  Ja, dit is mogelijk. De samenwerkingsovereenkomst moet worden uitgebreid met de ‘nieuwe’ school (of er kan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld) en bij DUO moeten de scholen melden dat voortaan de nieuwe school meedoet aan de doorlopende leerroute.

 • Er wordt gesproken over een start in leerjaar 3, mag je ook in leerjaar 1 of 2 starten met het praktijkgerichte programma?

  In leerjaar 3 start officieel het vmbo en dus ook de nieuwe leerweg. Leerjaar 1 en 2 zijn de onderbouw VO. U mag in leerjaar 1 of 2 starten met een praktijkgericht programma, maar u mag dan nog geen examens afnemen die meetellen voor het diploma. Delen van het praktijkgerichte programma (of een ander vak) afsluiten kan pas vanaf leerjaar 3.

 • Er zijn nu 36 pilotscholen T&T. Heeft het nog zin om je voor de pilot T&T aan te melden als er al zoveel pilotscholen zijn?

  Ja, het heeft zeker zin om uw school aan te melden voor de pilot T&T. In de pilot nieuwe leerweg komen er extra pilotplaatsen voor T&T.

 • Er zijn scholen waar alle TL-leerlingen al verplicht een praktijkgericht programma volgen. Hebben deze scholen nog iets te ontwikkelen voor de nieuwe leerweg?

  In de nieuwe leerweg kunnen 12 praktijkgerichte programma’s aangeboden worden. Alle programma’s die hiervoor zijn aangewezen worden de komende tijd doorontwikkeld. In de doorontwikkelde programma’s staan de regio, LOB en systemisch werken centraal. Dit zijn voor veel scholen nieuwe onderdelen. Daarnaast zullen de praktijkgerichte programma’s meer gericht zijn op een vervolgopleiding op havo en op niveau 4 mbo. Als de school een ander dan de 12 aangewezen programma’s aanbiedt dan moet dit programma eerst getoetst worden voordat het in aanmerking kan komen als praktijkgericht programma.

 • Geldt de bevoegdheid BCP straks voor T&T?

  Nee. 

  Lerarenopleiding zijn een kennisbasis op aan het stellen voor T&T (een document waarin staat wat een T&T docent zou moeten kennen en kunnen). Het ministerie van OCW faciliteert het gesprek tussen lerarenopleiders, daarbij worden ook docenten en vertegenwoordigers van de pilot T&T uitgenodigd.

 • Geldt de subsidie regeling ook voor vso?

  De subsidieregeling geldt ook voor vso-scholen (met een gemengde of theoretische leerweg mavo), niet voor havo vwo.

 • Het beroepsgericht programma Groene wordt nergens genoemd, valt deze niet onder de pilot?

  Groen valt onder de praktijkgericht programma’s die alleen door scholen aangeboden mogen worden die daarvoor een licentie hebben.

  Scholen met een licentie groen kunnen zich melden voor de pilot.

 • Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes maakt het mogelijk om met één team het onderwijs te verzorgen. Wat betekent deze teambevoegdheid?

  In een doorlopende leerroute vmbo-mbo kunnen docenten gezamenlijk één team vormen. De basis van een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een gezamenlijk onderwijsprogramma. Hierbij is het essentieel dat docenten samen dat programma samenstellen, het onderwijs op elkaar afstemmen en verzorgen. De teambevoegdheid in het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om een gezamenlijk docententeam te vormen voor vak- en sector overstijgende programmaonderdelen. Daarmee zijn leraren en docenten breder inzetbaar dan alleen in het eigen onderwijstype. Binnen het team als geheel moeten de benodigde bekwaamheidseisen per programmaonderdeel gedekt zijn. De docent die voldoet aan de bekwaamheidseisen voor een bepaald programmaonderdeel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit onderdeel. Het onderwijsteam kan en mag er dus bijvoorbeeld voor kiezen om in een programmaonderdeel dat in vmbo en mbo aan de orde komt, een mbo instructeur lassen met een pdg in het eerste jaar en/of tweede jaar van een doorlopende route (leerjaar 3 en 4 van het vmbo) het onderdeel lassen aan vmbo-leerlingen te verzorgen.

 • Hoe bepalend zijn de resultaten van de pilot?

  In de pilot worden praktijkgerichte programma’s uitgeprobeerd en doorontwikkeld. De pilots worden gemonitord en waar nodig zal dit leiden tot bijstellingen.. Daarnaast denken pilotscholen mee over onder meer de inrichting en afsluiting van de praktijkgerichte programma’s binnen de nieuwe leerweg.

 • Hoe gedetailleerd moet de begroting zijn?

  Voor 2020-2021 moet een gedetailleerde begroting worden ingediend, voor de vervolgjaren mag de begroting nu globaler zijn. Pas wel op: u kunt niet met PM-posten of reserveringen in de begroting werken.

 • Hoe kan 5+1 leiden tot drempelloze instroom tot de havo?

  Wil een leerling gebruik maken van het wettelijk doorstroomrecht, met ingang van 1 augustus 2020, naar de havo, dan moet de leerling met succes eindexamen hebben afgelegd in een extra vak. Dit is geen drempelloos doorstroomrecht. Na de afronding van de pilots, wordt bezien hoe de praktijkgerichte component zich verhoudt tot dit doorstroomrecht.

 • Hoe sluiten nieuwe leerweg en het havo op elkaar aan als leerlingen straks in 5 avo-vakken examen doen?

  Leerlingen in de nieuwe leerweg doen straks examen in 6 vakken. Het praktijkgerichte programma is een van die vakken. In het praktijkgerichte programma leren leerlingen vaardigheden die heel goed van pas komen op de havo en in het mbo.

  Wil een leerling toelatingsrecht krijgen tot de havo dan moet die leerling een extra vak volgen en afsluiten.

  Voor de aansluiting op het mbo en het havo is veel aandacht tijdens de doorontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s tijdens de pilots. Het havoplatform en havo-scholen worden ook nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s en de inrichting van de nieuwe leerweg.

 • Hoe verloopt de procedure voor T&T scholen?

  De huidige pilotgroep T&T (de 36 T&T-scholen die een ontheffing hebben om T&T als examenprogramma aan te bieden) worden automatisch toegelaten tot de pilot praktijkgerichte programma’s, zij doen niet mee in de loting, maar moeten wel een aanvraag indienen (een activiteitenplan en een begroting). Overigens zal er voor deze pilotgroep komend jaar sprake zijn van een gefaseerde indaling in de pilot praktijkgerichte programma’s. We houden rekening met de reeds opgedane kennis en ervaring voor de nieuwe leerweg. Deze pilotgroep krijgt een ontheffing om ook in schooljaar 2020-2021 T&T als examenprogramma aan te bieden (pilot met leerlingen).
  Andere scholen die mee willen doen aan de pilot T&T zullen wel mee moeten doen aan de loting. En hebben schooljaar 2020-2021 een voorbereidingsjaar en starten schooljaar 2021-2022 pas met leerlingen.

 • Hoe verloopt de selectie van de gl/tl scholen?

  Bij loting wordt bepaald welke scholen deel kunnen nemen aan de pilot. Afgesproken is hoeveel scholen per programma en per onderwijstype we inloten (zie lotingsschema link in de subsidieregeling). Als zich minder scholen aanmelden voor een categorie wordt het aantal overgebleven plaatsen verdeeld over de andere categorieën.

 • Hoeft een school voor de programma’s D&P, Z&W en E&O in de toekomst geen licentie aan te vragen en dit dus ook niet in hun RPO te regelen?

  Om de programma’s D&P, Z&W en E&O (onder een nieuwe naam en met een doorontwikkelde inhoud) in de nieuwe leerweg aan te mogen bieden hoeft een school geen licentie te hebben. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen is deze licentie wel noodzakelijk.

  In een RPO kan afgesproken worden welke school welke praktijkgerichte programma’s aanbiedt, maar hierover hoeft geen overeenstemming bereikt te worden.

 • Hoeveel landelijke bijeenkomsten zijn er jaarlijks tijdens de pilot?

  5 bijeenkomsten van een dagdeel per jaar.

 • Hoeveel scholen worden tot de pilot toegelaten? Is er een verdeelsleutel?

  Er worden 136 scholen tot de pilot toegelaten, verdeeld over de 12 praktijkgerichte programma’s die in de pilot worden aangeboden en verdeeld over de type scholen (TL, Glen TL of GL). In de subsidieregeling staat een verdeelsleutel. Van de 136 pilotplekken zijn er 36 gereserveerd voor de huidige pilotscholen T&T.

 • Hoeveel tijd moet een school vrijmaken om aan de pilot deel te kunnen nemen?

  Van scholen wordt verwacht dat ze een praktijkgericht programma helpen doorontwikkelen en invoeren in de eigen school. 

  Pilotscholen moeten daarnaast deelnemen aan landelijke bijeenkomsten en aan verplichte scholing. Er zijn komend schooljaar vijf landelijke bijeenkomsten van een dagdeel. Scholing maakt zoveel mogelijk deel uit van deze bijeenkomsten of wordt digitaal verzorgd. Voor bovenstaande activiteiten moet tijd vrijgemaakt worden.

 • Hoeveel uur omvat het praktijkgerichte programma?

  Praktijkgerichte programma’s worden ontwikkeld voor 320 uur.

  In het voortgezet onderwijs wordt niet gewerkt met een voorgeschreven lessentabel (met uitzonderling van LO). Scholen bepalen zelf hoeveel lesuren ze aan een vak besteden. Wel moeten alle eindtermen aan de orde komen.

 • Hoeveel uur per week moet het praktijkgerichte programma gegeven worden?

  Het VO kent geen lesurentabel. Hoeveel uren leerlingen onderwijs krijgen voor een vak is aan de school, dat is voor alle vakken (behalve LO) zo. Ontwikkelaars van de examenprogramma’s hebben als richtlijn meegekregen dat de omvang van het praktijkgerichte programma 320 uur is.

 • Ik ben coördinator nieuwe leerweg en door de leidinggevende van onze school word ik afgevaardigd naar de bijeenkomsten voor leidinggevenden, mag dat?

  Het is de bedoeling dat het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg niet een vak van een docent wordt, maar dat de school op basis van een schoolvisie vorm geeft aan de nieuwe leerweg, vandaar dat er tijdens de bijeenkomsten niet alleen docenten verwacht worden, maar ook leidinggevenden. Een coördinator kan niet zonder meer de plaats van een leidinggevende innemen.

 • Ik geef als docent les in de onderbouw (of de havo). Kan ik als docent deelnemen aan de pilot?

  Nee, dat kan niet, aan de pilot kunnen alleen docenten deelnemen die in klas 3 en/of 4 lesgeven in het praktijkgerichte programma waarmee de school deelneemt aan de pilot.

 • Ik zag in het nieuws dat we in 2020 doorlopende routes mogen aanbieden, daar willen we nu mee aan de slag. Is er een format waarin staat aangegeven waar we afspraken over moeten maken?

  Scholen en instellingen die een doorlopende leerroute vmbo-mbo willen starten dienen deze samenwerking met elkaar formeel vorm te geven in een samenwerkingsovereenkomst. In dit format vindt u alle onderdelen waar ten minste afspraken over gemaakt moeten worden. Mocht u een doorlopende leerroute vmbo-mbo vormgeven met meerdere scholen en/of instellingen, dan kan er één overeenkomst worden opgesteld, waaraan alle partijen deelnemen.

 • In 2020 moeten regio’s een functionerend samenwerkingsnetwerk hebben binnen alle opleidingssectoren die in die regio relevant zijn. Wat wordt er van de regio verwacht?

  Van elke regio wordt verwacht dat onderwijs, overheid en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt. Door deze afspraken vast te leggen en activiteiten aan te verbinden, kunt u gericht werken aan versterkt beroepsonderwijs.
  Mocht u daar ondersteuning bij nodig hebben, dan helpen wij u graag. Neem dan contact met ons op.

 • In de pilot mogen scholen een aantal praktijkgerichte programma’s zonder licentie aanbieden. Blijft dit ook na de pilot mogelijk?

  Ja, ook na de pilot, als de nieuwe leerweg landelijk is ingevoerd, blijft het mogelijk praktijkgerichte programma’s zonder licenties aan te bieden.

 • In hoeverre heb je zelf regie op de pilot?

  Op de pilot op school voert de school zelf regie. De school moet wel met een van de praktijkgerichte programma’s deelnemen aan de pilot en moet het examenprogramma van dat programma uitvoeren, maar hoe ze dat precies doet en welke accenten gelegd worden is aan de school.

 • In hoeverre is de nieuwe regelgeving ook van toepassing op de doorlopende leerlijn van PrO en VSO naar het Entree-onderwijs? Waar kan ik daar iets over vinden? Het accent ligt nogal op de leerlijn van regulier VMBO naar niveau 2/3/4/.

  Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes heeft betrekking op doorlopende routes vanuit alle leerwegen van het vmbo tot en met startkwalificaties MBO. Het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO voor diplomagericht onderwijs VMBO. Doorlopende routes vanuit PrO of VSO naar entree zijn geen onderdeel van dit wetsvoorstel. Binnen het  VMBO is het al mogelijk om entree aan te bieden. Dat is echter geen doorlopende leerlijn, maar onderwijs i.p.v. VMBO examenprogramma’s. Voor het praktijkonderwijs gaat OCW in de wet opnemen dat het PrO in samenwerking met het MBO de Entree-opleiding kan aanbieden. Hierbij wordt aangesloten op de manier waarop scholen en instellingen afspraken maken over het versterken van beroepsonderwijs VMBO-MBO. Dit wetsvoorstel is in de startfase.

 • In hoeverre is deelname aan de pilot verplicht? Of mag je ook alleen aan de tekentafel mee doen?

  Deelname aan de pilot is niet verplicht. De niet-pilotscholen kunnen via de website, de nieuwsbrief en bijeenkomsten de ontwikkelingen volgen. Daarbij is het mogelijk om praktijkgericht programma’s of delen daarvan extra curriculair aan te gaan bieden.

  Echter, als u zich aanmeldt voor de pilot en door de loting komt, is er geen sprake van vrijblijvendheid gedurende de pilot. Scholen kunnen niet aan de pilot deelnemen als ze niet van plan zijn met leerlingen mee te doe

 • In hoeverre is het via de nieuwe leerweg mogelijk versneld een mbo-opleiding te volgen?

  Vmbo en mbo kunnen doorlopende leerroutes ontwikkelen, naar een mbo-3 en 4 kwalificatie. Of dit versneld kan hangt af van de afspraken die vmbo en mbo daar samen over maken. De wet biedt deze ruimte.

 • In hoeverre kan de nieuwe leerweg gebruik maken van de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt?

  De wet doorlopende leerroutes gaat met ingang van het schooljaar 2020-2021 in en biedt scholen de mogelijkheid een doorlopende leerroute aan te bieden vanaf leerjaar 3 in het vmbo tot het diploma in het mbo. Voor de nieuwe leerweg gaat het om een route naar een opleiding op mbo-niveau 4. Scholen hebben de mogelijkheid één onderwijsprogramma te ontwikkelen voor de hele leerweg. In dat programma kunnen leerlingen gespreid examen doen. Met het examen kan gestart worden in leerjaar 3 van het vmbo. Het vmbo-examen moet afgerond worden in leerjaar 1 van het mbo.

  Meer informatie over doorlopende leerroutes
 • In hoeverre kun je als school of regio ook programmaonderdelen maken waarvan LOB, activiteiten met beroepsprofessionals, lessen en opdrachten in elkaar verweven zijn, als onderdeel van het praktijkgerichte programma?

  U kunt zich op dit moment niet met een schooleigen programma voor de pilot melden. U maakt uiteindelijk wel van het examenprogramma een schoolprogramma, waarbij u eigen accenten legt met betrekking tot vormgeving van het onderwijs. Zolang u aan de eindtermen voldoet, is er dus veel ruimte om het programma aan te laten sluiten aan de situatie in uw regio. LOB is onlosmakelijk onderdeel van het praktijkgerichte programma en wordt afgesloten met een loopbaandossier. Op een later moment wordt het mogelijk een schooleigen programma te laten toetsen.

 • Informatietechnologie kan al als algemeen vak in het vrije deel aangeboden worden in de GL en TL, daar is geen afspraak in het RPO voor nodig. Blijft dit zo?

  Ja, Informatietechnologie is een van de praktijkgerichte programma’s die zonder licentie aangeboden kan worden. Het vak informatietechnologie wordt wel doorontwikkeld tot een praktijkgericht programma. Als informatietechnologie een praktijkgericht programma is, kan het niet meer als avo-vak aangeboden worden.

 • Is al bekend of het praktijkgerichte programma met een SE of een CSPE afgesloten wordt?

  Tijdens de pilot wordt het praktijkgerichte programma met een SE afgesloten. Tijdens de pilot wordt nagegaan of dit de meest ideale en meest gewenste manier van afsluiting is.

 • Is de aanvraag per vestiging of per brin?

  De aanvraag is per vestiging (6-cijferige brincode). Een bevoegd gezag kan voor meerdere vestigingen een aanvraag indienen.

 • Is de duimregeling straks van toepassing op het praktijkgerichte programma?

  Er is vanaf 1 augustus 2024 sprake van 1 leerweg. In deze leerweg doen leerling examen in zes vakken inclusief het praktijkgerichte programma. Het praktijkgerichte programma kan niet geschrapt worden voor een leerling.

 • Is de loting regio gebonden?

  Nee, de loting vindt plaats op basis van het praktijkgerichte programma waarvoor een zich school heeft ingeschreven en het type school (TL, GL en TL of GL)

 • Is de opzet van leerwerktrajecten vmbo ook toe te passen in de Nieuwe leerweg/GL/TL?

  Nee, leerwerktrajecten kunnen alleen aangeboden worden in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

 • Is de subsidie inclusief of exclusief btw?

  Onderwijs is niet btw-plichtig. Over de inzet van docenten hoeft dus geen btw betaald te worden, over de aanschaf van machines en middelen wel, voor dat deel is de subsidie inclusief btw. U kunt de btw dus niet apart in rekening brengen.

 • Is de subsidie voor 4 jaar of per jaar?

  Een school die meedoet aan de pilot ontvangt in totaal maximaal € 162.000,- voor vier jaar.

 • Is een doorlopende leerroute straks vanuit de nieuwe leerweg ook mogelijk?

  Ja. Ook vanuit de nieuwe leerweg wordt het mogelijk met het mbo een gezamenlijk onderwijsprogramma vorm te geven die start in het derde jaar van het vmbo en eindigt met een mbo-diploma niveau 3 / 4. In de pilots met praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg die eind 2020 starten zal hier ook vanaf het begin nadrukkelijk aandacht voor zijn. Het is de bedoeling dat iedere pilotschool het vervolgonderwijs structureel betrekt bij de vormgeving van het onderwijs in het praktijkgericht programma dat de school aanbiedt.

  Meer weten over de pilot
 • Is een doorlopende leerroute voor vmbo-tl naar mbo-4 ook mogelijk en zo ja, zijn hier voorbeelden van?

  Jazeker. Ook scholen met een vmbo-tl kunnen samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes bieden vanaf de bovenbouw vmbo tot en met een mbo 4 diploma. Deze jongeren vervolgen hun opleiding immers vooral op het mbo. Een voorbeeld is de Talent Ontwikkeling Techniek-route (TOT-route), een doorlopende route van de vmbo-scholen De Uilenhof (Gorinchem), Insula (Dordrecht) en ROC DaVinci (Dordrecht).

 • Is er een minimaal aantal lesuren per week nodig voor de praktijk vak om deel te nemen als pilotschool?

  In het vo kennen we geen voorgeschreven lessentabel. Scholen bepalen zelf hoeveel lesuren ze aan een vak geven.

  Het praktijkgerichte programma wordt ontwikkeld op 320 klokuren in totaal (160 uur per leerjaar, dit is gemiddeld 4 uur per week). Of scholen meer of minder uur op het rooster zetten is aan de school. De eindtermen van het praktijkgerichte programma moeten wel allemaal behaald worden.

 • Is er een standaardbedrag voor de inzet van docenten dat gehanteerd mag worden?

  U moet in de begroting uitgaan van de gemiddelde personeelslast van docenten, deze is ongeveer € 50,- per uur.

 • Is er een verplicht moment van profielkeuze in VMBO-t?

  Leerlingen kiezen bij de invoering van de nieuwe leerweg, aan het eind van het tweede leerjaar een praktijkgericht programma.

 • Is er voor het aanbieden van D&P na de pilotfase een afspraak binnen het RPO nodig?

  Nee, D&P (onder een andere naam) mag ook na de pilot zonder licentie aangeboden worden door alle scholen.

 • Is er zicht op een definitieve startdatum van de nieuwe leerweg voor een school die niet aan de pilot deelneemt?

  Op dit moment is het streven de nieuwe leerweg in het schooljaar 2024-2025 landelijk in te voeren, inclusief het praktijkgerichte programma..

 • Is het juist dat een school (één brinnummer) met 4 vestigingen voor alle 4 vestigingen mee kan doen aan de pilot?

  Dat is juist. Voor elk Brin-nummer kan een aanvraag ingediend worden.

 • Is het mogelijk om naast T&T (waarvoor wij pilotschool zijn) ook D&P en E&O aan te bieden, zodat er tegemoet gekomen wordt aan interesses en talenten van leerlingen.

  In de pilot is dit nog niet mogelijk, scholen nemen met één programma deel aan de pilot. Na invoering van de nieuwe leerweg is het wel mogelijk leerlingen de keus te geven uit verschillende praktijkgerichte programma’s.

 • Is het mogelijk om T&T aan te bieden buiten de pilot als regulier vak?

  Nee, scholen die niet aan de pilot T&T deelnemen, kunnen ook tijdens de pilot T&T alleen als extra curriculair vak aanbieden, niet als regulier vak.

 • Is het ook mogelijk om met een beperkte groep leerlingen mee te doen?

  Ja, de school bepaalt welke groep leerlingen deelneemt aan de pilot. Het is daarbij wel verplicht schooljaar 2021-2022 te starten met leerlingen in de pilot.

 • Is het praktijkgericht programma een verplicht examenvak?

  Ja een praktijkgericht programma is voor alle leerlingen in de nieuwe leerweg een verplicht examenvak dat wordt afgesloten met een examen. Het behaalde cijfer telt mee in de uitslagbepaling.

 • Is het praktijkgerichte programma voor de nieuwe leerweg inhoudelijk hetzelfde voor elke school of het nu een beroepsgerichte school is of een avo-school?

  Het examenprogramma van een praktijkgericht programma is voor elke school hetzelfde. Het is aan de school om op basis van een examenprogramma onderwijs te maken. Daarbij kunnen scholen eigen accenten leggen in samenspraak met de regio waarin die school staat.

 • Is het toegestaan om binnen de pilot te focussen op twee uitwerkingsvarianten, namelijk een variant van het praktijkgerichte programma, die voorsorteert op het mbo. En een andere variant die voorsorteert op het havo?

  Binnen de kaders van een examenprogramma kunt u verschillende varianten uitwerken en accenten leggen, daarbinnen kunt u bovendien maatwerk bieden voor de diverse leerlingen in uw klas. Maar leerlingen volgen wel allemaal hetzelfde examenprogramma.

 • Is het verplicht om na de pilotperiode als school het vak waarvoor subsidie is verleend te blijven aanbieden of kan op grond van de ervaringen ook gekozen worden voor een ander vak?

  Dat is niet verplicht. Na de pilot kunnen scholen meer of andere praktijkgerichte programma’s aanbieden dan in de pilot.

 • Kan de opzet die gehanteerd wordt voor leer-werktrajecten als uitgangspunt dienen voor de aanvraag?

  Nee dat kan niet. Het leerwerktraject is een vorm van onderwijs binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BB) van het vmbo.

 • Kan een locatie TL/havo een aanvraag indienen om mee te doen aan de pilot?

  Ja dat kan.

 • Kan een technische vmbo-school met GL ook aanspraak maken op de pilot?

  Ja. Een technische school kan een aanvraag indienen voor de pilot, voor een programma dat de school aan mag of kan bieden (technische profielen waarvoor de school een licentie heeft en voor de praktijkgerichte programma’s IT, T&T, D&P, Z&W en E&O).

 • Kan een vavo ook als pilotschool meedoen?

  Nee, het vavo kan zich op dit moment niet aanmelden voor de pilot, hierover worden komend jaar aparte afspraken gemaakt.

 • Kan het vmbo straks een mbo diploma afgeven?

  Nee. Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes/ sterk beroepsonderwijs regelt ruimte om als vmbo-school en mbo-instelling gezamenlijk een opleiding vorm te geven. Hierbij blijven de verantwoordelijkheden voor examinering en diplomering zoals ze zijn. Het vo kan dus niet zonder een mbo-instelling een doorlopende route inrichten, uitvoeren en diploma’s uitgeven. Hetzelfde geldt voor het mbo. Een mbo-instelling heeft een vo-school nodig om een doorlopende leerroute te bieden.

 • Kan ik me ook op een later moment aanmelden als pilotschool?

  Nee, er is een startmoment voor de pilot, december 2020. Wellicht dat er op een later moment nog nieuwe pilotscholen worden toegelaten, maar besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden.

 • Kan ik nog deelnemen aan het experiment doorlopende leerlijnen?

  Nee. De laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen (voor een vakmanschaproute niveau 2) was oktober 2018. Experimenten die reeds lopen kunnen de experimenten voortzetten met nieuwe cohorten.

 • Kan ontwikkeltijd vanuit de subsidie gefaciliteerd worden?

  Ja, de subsidie is ook bedoeld voor ontwikkeltijd.

 • Komen er, naast de 36 huidige pilotscholen, meer plekken in de pilot nieuwe leerweg voor T&T scholen?

  Ja, er komen meer plekken voor T&T-scholen. Nieuwe pilotscholen T&T kunnen een aanvraag indienen.

 • Komt er een bevoegdheid en een opleiding voor docenten die een praktijkgericht programma gaan geven, bijv. T&T?

  Nu bekend is welke programma’s aangeboden kunnen gaan worden in de nieuwe leerweg is de volgende stap om te kijken naar een bevoegdheid voor deze programma’s.

  We hechten daarbij waarde aan de kwaliteit van het gegeven onderwijs in de praktijkgerichte programma’s. Iedere school moet dan ook zorgen voor bekwame en bevoegde docenten. Het ministerie van OCW beziet nog welke bevoegdheid vereist wordt en welke ruimte daarin geboden kan worden.

 • Komt er een twee ronde aanvragen?

  Er komt wellicht een tweede ronde aanvragen, maar deze zal beperkt qua omvang zijn en is in principe alleen bedoeld voor scholen die met een eigen programma-initiatief, dat is goedgekeurd, deel willen nemen aan de pilot.

 • Komt het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg als 6e (in plaats van een ander vak) of het 7e vak voor leerlingen?

  Het praktijkgerichte programma wordt verplicht voor alle leerlingen. Leerlingen doen in minimaal zes vakken examen. Het praktijkgerichte programma komt dus niet bovenop het bestaande curriculum. Een leerling mag altijd in een extra vak examen doen.

 • Krijgen de beroepsgerichte programma’s van de huidige gemengde leerweg een plaats in de nieuwe leerweg?

  Ja. In de nieuwe leerweg blijft het mogelijk een beroepsgericht examenprogramma aan te bieden.

 • Kun je als scholen gezamenlijk een aanvraag indienen?

  Nee, het bevoegd gezag van een school dient een aanvraag in voor een vestiging, er kunnen geen gezamenlijke aanvragen ingediend worden.

 • Kun je je inschrijven voor de pilot als je nu al bezig bent met ontwikkeling en implementatie van een praktijkgericht programma?

  Ja, dat kan, maar u moet zich wel inschrijven voor 1 van de 12 praktijkgerichte programma’s die in de nieuwe leerweg aangeboden mogen worden én als u zich aanmeldt voor een programma waarvoor een licentie noodzakelijk is, moet u over deze licentie beschikken. U kunt nu niet inschrijven met een praktijkgericht programma dat niet 1 van de 12 programma’s is die in de nieuwe leerweg aangeboden mogen worden. Mogelijk komt hiervoor later wel ruimte, maar dan moet uw programma eerst getoetst worden en, op basis van een positief toetsingsadvies door de minister worden vastgesteld.

 • Kun je ook inschrijven voor de pilot als je nu in de praktijk al bezig bent met de ontwikkeling en toepassing van het praktijkgerichte programma in de school?

  Ook als u nu al praktijkgericht onderwijs aanbiedt kunt u zich inschrijven voor de pilot. U moet zich wel realiseren dat er voor de praktijkgerichte programma’s die aangeboden worden in de pilot nieuwe examenprogramma’s ontwikkeld worden op basis waarvan pilotscholen hun onderwijs aan moeten bieden. Dit kan dus betekenen dat er wijzigingen aangebracht moeten worden in uw huidige programma.

  Als u een ander programma aanbiedt dan de 12 die in de pilot aangeboden kunnen worden, dan kunt u met dat andere programma niet deelnemen aan de pilot. Mogelijk komt hiervoor wel ruimte, maar dan moet u uw programma eerst getoetst worden.

 • Kunnen leerlingen na de invoering van de nieuwe leerweg nog overstappen van havo 3 naar nieuwe leerweg klas 4?

  De overstap van havo 3 naar vmbo 4 kan wel, maar wordt lastiger, omdat havo-leerlingen geen praktijkgericht programma gevolgd hebben.  Gedurende de pilot wordt bekeken of het mogelijk is een programma op maar te maken voor leerlingen die over willen stappen van havo 3 naar vmbo 4.

 • Kunnen scholen die alleen de gemengde leerweg aanbieden deelnemen aan de pilot?

  Ja dat kan, GL-scholen kunnen zich inschrijven voor een van de programma’s waarvoor geen licentie nodig is of voor een programma waarvoor zij een licentie hebben.

 • Kunnen scholen zowel met Sterk Techniekonderwijs als met de pilot nieuwe leerweg meedoen?

  Ja, dat kan. Wel moeten scholen die subsidie ontvangen voor Sterk Techniekonderwijs én de nieuwe leerweg uitkijken dat activiteiten niet dubbel worden gesubsidieerd.

 • Kunnen verschillende vestigingen binnen een scholengroep afzonderlijk en/of samen een aanvraag indienen?

  Een bevoegd gezag met meerdere vestigingen onder zich kan voor elke vestiging met een gl en/of tl een aanvraag indienen. 

 • Kunnen VSO-leerlingen straks ook doorlopende leerroutes vmbo-mbo volgen?

  Ja, het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO. Voor het VSO geldt daarbij net als voor VO-scholen dat doorlopende routes altijd in samenwerking met een MBO-instelling moeten worden aangeboden. De verantwoordelijkheid voor examinering en diplomering blijft bij het mbo.

 • Kunnen VSO-scholen zich melden voor de pilot?

  Ja, in de pilot is een aantal plaatsen gereserveerd voor VSO-scholen. Deze scholen kunnen meedoen met de programma’s T&T, IT en D&P en met de beroepsgerichte programma’s.

 • Kunnen we met twee programma’s tegelijk meedoen aan de pilot?

  Nee, dat kan niet, u kunt zich als schoolvestiging, voor éen praktijkgericht programma inschrijven en met één programma meedoen.

 • Kunnen wij ondersteund worden bij samenwerking in onze regio?

  Ja, wij helpen u graag bij het versterken van beroepsonderwijs in uw regio. Zo kunnen wij u ondersteunen door:

  • het verzorgen van workshops of presentaties;
  • het organiseren van het gesprek in uw regio over samenwerking;
  • het vergroten van uw netwerk.

  Wij brengen u graag in contact met regio’s die een oplossing hebben gevonden voor uw vraagstuk of voor vergelijkbare uitdagingen staan. Stel uw vraag via het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

 • Leerlingen met een vmbo gtl-diploma krijgen straks een wettelijk recht om door te stromen naar het havo wanneer ze eindexamen hebben gedaan in een extra vak. Kan dat ook een praktijkgericht vak zijn?

  Ja, dat kan. Met een praktijkgericht vak krijgen de leerlingen brede vaardigheden mee die toegepast worden in het mbo én in het havo. De voorwaarde van het extra vak zal algemeen worden vormgegeven: alle vakken die onderdeel uitmaken van de uitslagbepaling zijn mogelijk.  Voor doorstroom is het dus niet nodig dat leerlingen eindexamen hebben gedaan in 8 vakken.

 • Loten VSO-scholen mee met reguliere scholen?

  Nee voor VSO-scholen is een aparte lotingscategorie.

 • Mag een school zelf een nieuw programma voor de nieuwe leerweg ontwikkelen?

  Ja, dat mag een school. Gedurende de pilot kan een verzoek en een uitwerking worden voorgelegd aan SLO. Op de website Sterk beroepsonderwijs komt over het ontwikkelen van een eigen programma (nieuw programma-initiatief) informatie.

 • Mag je als categoriale mavo-school zonder licenties voor beroepsgerichte programma’s starten met de nieuwe leerweg en kun je deelnemen aan de pilot?

  Ja, voor de programma’s T&T, IT (informatietechnologie) en de doorontwikkelde versies van  D&P, Z&W en E&O heeft een school geen licentie nodig en is inschrijving voor de pilot mogelijk.

 • Mag je als TL gebruik maken van de beroepsgerichte examenprogramma’s E&O en Z&W die zijn ontwikkeld voor de kaderberoepsgerichte leerweg?

  Nee dat kan niet. Voor E&O en Z&W worden in 2020-2021 nieuwe praktijkgerichte examenprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s krijgen dan ook een nieuwe naam

 • Mag je meerdere praktijkgerichte programma’s aanbieden om zo meer tegemoet te komen aan de interesses van leerlingen?

  Ja, dat mag zeker. dat is zelfs wenselijk. Maar voor de subsidie kun je er slechts inschrijven op 1, daarvoor krijgt u ook een ontheffing om het af te sluiten als examenvak.

 • Mag je ook tweevragen indienen voor twee verschillende praktijkgerichte programma’s en afwachten of er 1 wordt ingeloot?

  Nee, er kan per vestiging maar voor 1 praktijkgericht programma een aanvraag ingediend worden.

 • Moet elke leerling examen doen in een praktijkgericht programma of is alleen het aanbieden van zo’n programma voldoende?

  Alle leerlingen in de nieuwe leerweg krijgen een praktijkgericht programma aangeboden en moeten dit ook afsluiten. Het cijfer voor het praktijkgericht programma telt op een vergelijkbare wijze, als de avo-vakken, mee in de uitslagbepaling voor het diploma.

 • Moet er tijdens de pilot samen worden gewerkt met geaccrediteerde bedrijven?

  Er moet tijdens de pilot samen worden gewerkt met het regionaal bedrijfsleven, maar dit hoeven geen geaccrediteerde bedrijven te zijn.

 • Moet er tijdens de pilot samengewerkt worden met het mbo?

  Ja, er moet tijdens de pilot samengewerkt worden met het mbo. Subsidie wordt onder meer verstrekt voor het opzetten of intensiveren van een samenwerking met het mbo ten behoeve van het opbouwen en onderwijzen van het praktijkgericht programma. U moet dan ook in het activiteitenplan opnemen op welke wijze het mbo (en havo) structureel betrokken worden bij de vormgeving van het onderwijs. Er kan bovendien met het mbo gewerkt worden aan doorlopende leerroutes. 

 • Moeten alle gtl-scholen straks T&T gaan aanbieden in de nieuwe leerweg?

  Nee. Een uitgangspunt van de nieuwe leerweg is dat er ruimte is voor verschillen tussen scholen en voor verschillen tussen leerlingen. Binnen grenzen, bepalen scholen welke programma(’s) ze aanbieden en kunnen leerlingen uit dat aanbod kiezen.

 • Moeten alle leerlingen van onze school straks 1 praktijkgericht programma volgen of is het de bedoeling dat scholen en leerlingen iets te kiezen hebben?

  De pilot start met 12 verschillende praktijkgerichte programma’s. Gedurende de pilot kunnen dit er meer of minder worden. Er is dus niet 1 programma voor alle leerlingen. Bekeken wordt of het systeem van verplichte delen en keuzedelen gehandhaafd kan blijven. De leerweg wordt zo ingericht dat de keuze voor een vervolgopleiding zo lang mogelijk kan worden uitgesteld, met ruimte in het curriculum voor de leerling en voor de school. Dat betekent waarschijnlijk dat scholen uiteindelijk meerdere praktijkgerichte programma’s zullen aanbieden

 • Moeten alle pilotscholen T&T geven aan hun leerlingen of daar ervaring mee hebben?

  Nee, T&T is een van de 12 praktijkgerichte programma’s die in de nieuwe leerweg aangeboden kunnen worden.

 • Moeten categoriale mavo’s straks ook de praktijkgerichte component aan gaan bieden?

  Ja, alle leerlingen krijgen straks in de nieuwe leerweg een praktijkgerichte component. Bij het uitwerken van de praktijkgerichte component wordt rekening gehouden met verschillen tussen scholen.

 • Moeten de huidige TL leerlingen straks in de nieuwe leerweg 5 avo- vakken kiezen en een praktijkgericht programma, of krijgen ze 6 avo-vakken en een praktijkgericht programma?

  Alle leerlingen in de nieuwe leerweg doen straks in 6 vakken examen. Het praktijkgericht programma is een van die 6 vakken. In de nieuwe leerweg is er geen onderscheid meer tussen TL en GL leerlingen.

 • Moeten scholen die nu deelnemen aan de pilot T&T zich opnieuw melden voor de pilot nieuwe leerweg?

  Ja, deze pilotscholen moeten zich melden en een volledige aanvraag indienen. Ze krijgen dan automatisch toegang tot de pilot praktijkgericht programma en doen niet mee aan de loting.

 • Moeten wij het voorgeschreven format gebruiken, of mogen we ook een eigen format gebruiken en uploaden?

  Het voorgeschreven format is niet verplicht, maar is voor DUS-I wel het makkelijkst om te beoordelen of alles wat gevraagd wordt ook ingevuld is.

 • Mogen scholen buiten de 12 mogelijke invullingen ook werken aan een ‘eigen’ invulling.

  Op dit moment is het niet mogelijk om buiten de 12 praktijkgerichte programma’s een aanvraag in te dienen voor een ander programma. Een ‘eigen’ programma moet eerst landelijk worden goedgekeurd voor het aangeboden mag worden. Vanaf mei 2021 kunnen eigen programma’s ter vaststelling aangeboden worden. De procedure hiervoor verschijnt op de website wanneer deze beschikbaar is.

 • Onze school werkt met het 20/80 principe en werkt dit momenteel voor alle vier de profielen uit. Van welk kader kan er dan gebruik worden gemaakt om tot een cijfer te komen?

  Het 20/80 principe blijft, gewoon mogelijk, maar u moet zich voor de inhoud van een praktijkgericht programma baseren op de eindtermen van het examenprogramma. Dit dient u dan ook te verantwoorden in het PTA.

 • Op onze school worden LO2 en Beeldende vorming (kunstvakken) als praktijkgerichte programma’s aangeboden. Kunnen wij hier gewoon mee doorgaan?

  U kunt deze vakken als avo-vakken aan blijven bieden. Maar niet als praktijkgericht programma.

 • Op welke criteria wordt geselecteerd?

  Een aanvraag wordt beoordeeld op volledigheid. Er wordt geloot in verschillende categorieën in een combinatie van praktijkgericht programma en schooltype.

 • Op welke manier kan een school aangeven mee te willen doen als pilotschool met/zonder leerlingen?

  U kunt er als pilotschool niet voor kiezen om zonder leerlingen deel te nemen aan de pilot. Scholen krijgen in de pilot wel eerst de tijd zich voor de bereiden op starten met leerlingen. De start met leerlingen is schooljaar 2021-2022 en verplicht.

 • Scholen in de pilot moeten deelnemen aan scholing, staat deze scholing ook open voor niet-pilot-scholen? En waar vind ik informatie?

  De scholing is toegankelijk voor alle gl/tl scholen, en staat op www.bijscholingvmbo.nl. Op deze site wordt regelmatig nieuwe bijscholingsaanbod geplaatst. Alle cursussen zijn toegankelijk voor alle docenten, instructeurs en onderwijsassistenten van het vmbo en het vso.

 • Tot 2024 blijven de huidige beroepsgerichte examenprogramma’s bestaan, worden het daarna praktijkgerichte programma’s?

  Tot 2024 kunnen scholen de huidige beroepsgerichte examenprogramma’s aan blijven bieden en af blijven sluiten. Tussen 2020 en 2024 worden deze programma’s doorontwikkeld tot praktijkgerichte programma’s. Zodra de nieuwe leerweg landelijk is ingevoerd moeten scholen de praktijkgerichte programma’s aan gaan bieden en houden de beroepsgerichte programma’s voor de GL op te bestaan. Voor de BB en KB verandert er niets.

 • Volgens de website ‘nieuw vmbo’ krijgen beroepsgerichte examenprogramma’s GL een vaste plek in het curriculum van de nieuwe leerweg. Hoe verhoudt zich dit tot het kader dat is vastgesteld voor de nieuwe leerweg?

  Onder de term ‘beroepsgerichte programma’s’ kennen we 10 profielen voor de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg. Onder de naam ‘praktijkgerichte programma’s’ kennen we straks 12 programma’s voor de nieuwe leerweg. De huidige beroepsgerichte programma’s GL worden doorontwikkeld tot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg, drie daarvan kunnen zonder licentie aangeboden worden, voor de zeven anderen is een licentie nodig.

 • Voor onze school komt de pilot te vroeg. Komt er een tweede tranche?

  Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

 • Waar is informatie terug te vinden over de situatie in onze regio?

  Onder andere via www.sterkberoepsonderwijs.nl zijn diverse informatieproducten beschikbaar die u hierbij kunnen helpen.

  Stroomdiagrammen
  In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ vindt u leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen in gesprek te gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

  Regioscanner
  Op de figuren en landkaarten ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ vindt u informatie over het beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo) en arbeidsmarkt op basis van de woonplaats van de jongere. U kunt zelf een indeling kiezen: gemeente, RMC regio en arbeidsmarktregio.

 • Waar moeten we als leidinggevenden rekening mee houden om goed te kunnen faciliteren tijdens de pilotfase?

  U moet het praktijkgerichte programma niet de verantwoordelijkheid laten zijn van een docent, en op basis van een schoolvisie kiezen voor het inrichten van een praktijkgericht programma passend bij uw school, uw regio en uw leerlingen. De docenten steunen bij de ontwikkeling en uitvoering van het praktijkgerichte programma door ze voldoende ontwikkeltijd te geven en te faciliteren met goede outillage. 

  Geadviseerd wordt om in dit kader rekening te houden met: 

  • De inrichting van een vaksectie;
  • Een netwerker voor een dag(deel) per week om contact te leggen met het regionale bedrijfsleven, instellingen en mbo en deze contacten te onderhouden;
  • De noodzaak van voldoende ontwikkeltijd (60 tot 100 uur per jaar per lid van de vaksectie);
  • Minimaal vier contacturen per week op het lesrooster;
  • Het beschikbaar stellen van een praktijklokaal;
  • Organiseren van structurele samenwerking met het decanaat en andere vaksecties.
 • Waar vind ik het examenprogramma voor informatietechnologie?

  Het examenprogramma is te vinden op de website van het Examenblad.

 • Waarom komt er een nieuwe leerweg?

  Minder leerwegen komt de herkenbaarheid van het vmbo ten goede, zeker omdat de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) hetzelfde niveau hebben met dezelfde doorstroomperspectieven. Bovendien kan en moet de aansluiting vanuit beide leerwegen op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo beter. In die nieuwe leerweg krijgen alle jongeren een praktijkgerichte component, wat nu nog door jongeren, vervolgopleidingen en hun toekomstige werkgevers wordt gemist. Dit versoepelt de aansluiting op mbo en havo.

 • Waarom worden er geen techniekprofielen meegenomen in de pilot?

  Er worden wel techniekprofielen meegenomen in de pilot, maar in het deel van de pilot waarin scholen profielen aan mogen bieden als ze daar een licentie voor hebben.

  Techniekprofielen kunnen in de pilot én in de nieuwe leerweg niet zonder licentie worden aangeboden.

 • Waarom wordt het mogelijk om D&P zonder licentie aan te bieden?

  Het wordt niet mogelijk om D&P zonder licentie aan te bieden. Het wordt mogelijk om een doorontwikkelde versie van D&P onder een nieuwe naam, aan te bieden zonder licentie. Bij de doorontwikkeling wordt er rekening mee gehouden dat alle scholen binnen de nieuwe leerweg het programma aan kunnen gaan bieden. Vandaar dat het programma in de pilot en nieuwe leerweg een andere naam gaat krijgen.

 • Waaruit bestaat de begeleiding van pilot-scholen?

  SLO, Platform TL, SPV en de VO-raad gaan de pilotscholen begeleiden. Dit doen ze door het organiseren van bijeenkomsten voor pilotscholen, door het organiseren van cursussen en trainingen, door het opzetten van een gesloten digitale community en door het beantwoorden van vragen c.q. beschikbaar stellen van tijd.

 • Wanneer gaan de trainingen voor de nieuwe leerweg van start en waar kan ik die vinden?

  De trainingen kunnen door alle vmbo-docenten, onderwijsassistenten en instructeurs gevolgd worden. Ze zijn te vinden op www.bijscholingvmbo.nl

 • Wanneer is bekend welke scholen pilotschool worden?

  Uiterlijk 8 december 2020 is bekend welke scholen pilotschool worden.

 • Wanneer is duidelijk hoe de doorontwikkelde examenprogramma’s eruit komen te zien?

  Streven is deze examenprogramma’s in mei 2021 in concept klaar te hebben, zodat de pilot met leerlingen in 2021 van start kan gaan.

 • Wanneer is het nieuwe examenprogramma voor D&P bekend?

  De komende periode wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van alle programma’s die als praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg aangeboden mogen gaan worden, zodat er in december concept examenprogramma’s liggen waarop pilotscholen kunnen reflecteren. In mei 2021 moeten er concept examenprogramma’s liggen waarmee de pilot gestart kan worden.

 • Wanneer wordt de nieuwe leerweg landelijk ingevoerd?

  Op dit moment is het streven de nieuwe leerweg op 1 augustus 2024, met ingang van het schooljaar 2024-2025, landelijk in te voeren.

 • Wat betekent de wetswijziging doorlopende leerroutes/ sterk beroepsonderwijs voor de lopende experimenten doorlopende leerlijnen?

  Het is de intentie dat het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs op 1 augustus 2020 in werking treedt. In het wetsvoorstel is het volgende overgangsrecht voorgesteld. Het uitgangspunt is dat alle doorlopende leerroutes die vanaf 1 augustus 2020 worden aangeboden, voldoen aan de eisen die het wetsvoorstel aan een doorlopende leerroute stelt. Uitzondering daarop zijn de doorlopende leerroutes die zijn gestart als experiment. Deze routes mogen tot 31 juli 2022 nog voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Jongeren die op 31 juli 2022 deze doorlopende leerroute nog niet hebben afgerond kunnen gebruik maken van de ‘uitvaloptie’ zoals opgenomen in het Besluit doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Vanaf 1 augustus 2022 moeten álle doorlopende leerroutes voldoen aan de eisen die in dit wetsvoorstel zijn gesteld.

 • Wat gebeurt er tussen 15 september en 30 november?

  Aanvragen moeten worden ingediend voor 15 september. Scholen krijgen uiterlijk 1 december bericht of ze ingeloot zijn of niet. Tussen 15 september en 30 november worden aanvragen op volledigheid beoordeeld, kan DUS-I aanvullende vragen stellen aan scholen die een aanvraag hebben ingediend en vindt de loting plaats.

 • Wat is de plaats van LOB in de nieuwe leerweg?

  LOB maakt in de nieuwe leerweg integraal onderdeel uit van het programma op een vergelijkbare manier als LOB nu een rol speelt in de beroepsgerichte programma’s, de TL en T&T.

 • Wat is de rol van de conrector en coördinator in het aanmeldproces?

  De pilot wordt aangevraagd door het bevoegd gezag van de school. Een conrector of coördinator hebben hierin geel rol. Uiteraard moet wel nagedacht worden wie als contactpersoon fungeert gedurende de pilotfase. Mocht dat de conrector of coördinator zijn, dan dienen zijn contactgegevens (het emailadres en telefoonnummer) doorgegeven te worden.

 • Wat is de status van het vak IT (informatietechnologie) in de pilot, kunnen we hier een aanvraag voor indienen?

  IT (informatietechnologie)/ITTL is nu een avo-vak dat in de GL en TL aangeboden kan worden. IT wordt een praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg. Aan de doorontwikkeling van dit programma dragen pilotscholen bij. Scholen die in de toekomst IT als praktijkgericht programma aan willen bieden kunnen deelnemen aan de pilot. Als IT een praktijkgericht programma wordt kan het, na de invoering van de nieuwe leerweg, niet als avo-vak worden aangeboden.

 • Wat is een volledig ingevuld aanvraagformulier? Wordt er ook naar de inhoud van de aanvraag gekeken?

  In artikel 7 van de subsidieregeling wordt aangegeven wat een activiteitenplan minimaal dient te bevatten.

 • Wat is het verschil tussen de gemengde leerweg en de nieuwe leerweg?

  In 2024 houden de gemengde en de theoretische leerweg op te bestaan en volgen alle leerlingen de nieuwe leerweg. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma.

 • Wat is het verschil tussen ITTL en ITgt?

  Het vak Informatietechnologie is gestart als pilot. In de pilotfase heette het vak ITTL (Informatietechnologie in de theoretische leerweg). Aangezien het vak niet alleen voor de theoretische leerweg maar ook in gemengde leerweg gegeven kan worden, is bij de invoering van het vak de naam gewijzigd in ITgt: Informatietechnologie in de gemengde en theoretische leerweg.

 • Wat kan mijn school doen in voorbereiding op de invoering van doorlopende leerroutes?

  Ter voorbereiding kunt u diverse stappen zetten. Drie belangrijke stappen zijn:

  • Contact zoeken met andere scholen in uw regio, met vmbo en met mbo, en in gesprek gaan.
  • Een regio-analyse maken om te bepalen welke doorlopende leerroutes passen bij uw regio.
  • Zorgen dat docenten vmbo en mbo met elkaar kennis maken en onderwijsprogramma’s op inhoud vergelijken: waar zit overlap, wat sluit goed op elkaar aan, etc.
 • Wat wordt er gedaan voor scholen die niet ingeloot worden?

  Scholen die niet deelnemen aan de pilot worden van de ontwikkeling van de nieuwe leerweg op de hoogte gehouden door de website, de nieuwsbrief en door bijeenkomsten. Ook kunnen deze scholen deelnemen aan bijscholing (zie www.bijscholingvmbo.nl)

  Via de website en de nieuwsbrief wordt u over deze bijeenkomsten geïnformeerd.

 • Wat zijn de verwachtingen omtrent de bekostiging van de nieuwe leerweg? Conform bekostiging GL-leerlingen?

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor het VO. Omdat de nieuwe leerweg nog niet bestaat wordt nog uitgegaan van de huidige situatie. Tijdens de pilots wordt bezien welke bekostiging bij invoering van de nieuwe leerweg passend is.

 • We moeten materialen en middelen begroten, maar het praktijkgericht programma is helemaal nieuw voor ons, wat moeten we dan begroten?

  Een begroting is een weergave van te verwachte kosten. Het kan zijn dat er bij nader inzien andere keuzes worden gemaakt en dan kan de begroting worden gewijzigd.

   

  Bij het vormgeven van de begroting kunt u denken aan posten als:

  • De inrichting van een vaksectie;
  • Een netwerker voor een dag(deel) per week om contact te leggen met het regionale bedrijfsleven, instellingen en mbo en deze contacten te onderhouden;
  • De noodzaak van voldoende ontwikkeltijd (60 tot 100 uur per jaar per lid van de vaksectie);
  • Minimaal vier contacturen per week op het lesrooster;
  • Het beschikbaar stellen van een praktijklokaal;
  • Organiseren van structurele samenwerking met het decanaat en andere vaksecties.
 • We zijn een mavo-havo-vwo school. Mogen we dan ook een doorlopende leerroute met het mbo bieden?

  Jazeker. Ook scholengemeenschappen voor mavo-havo-vwo kunnen samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes bieden vanaf de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo of de mavo. Deze jongeren vervolgen hun opleiding immers vooral op het mbo. Doorlopende routes dragen positief bij aan de keuze voor een vervolgopleiding en de overgang vmbo-mbo.

 • Welk diploma krijgt een leerling in de pilot? – Als een TL/mavo 5 + 1 aanbiedt krijgen leerlingen dan een GL-diploma?

  Gedurende de pilot krijgen de leerlingen een GL of een TL diploma, afhankelijk van de school waarop de leerling de pilot volgt, Voorbeeld: een TL leerling die het nieuwe praktijkgerichte programma zorg & welzijn afsluit krijgt een TL diploma.

 • Welk schooljaar wordt de nieuwe leerweg met daarin een praktijkgericht programma echt verplicht?

  In augustus 2024 wordt de nieuwe leerweg landelijk ingevoerd (streefdatum).

 • Welke docenten kunnen/mogen meedoen aan de pilot? Over welke bevoegdheden moeten zij beschikken?

  Voor het in de pilot aanbieden van praktijkgerichte programma’s is nog geen bevoegdheid voor het praktijkgerichte programma nodig, wel bekwame docenten. Na de pilot zullen bevoegdheden verplicht worden. Hoe dit precies geregeld gaat worden is onderwerp van overleg.

 • Welke extra inspanningen worden er gevraagd van pilotscholen en wat staat hier tegenover?

  Als start moet de school subsidie aanvragen en een activiteitenplan en begroting indienen. Vervolgens als de school wordt ingeloot wordt vanaf december 2020 tot augustus 2021 het plan verder uitgewerkt en de pilot met leerlingen voorbereid. Vanaf augustus 2021 start de school de uitvoering van het plan met derdejaars leerlingen in het praktijkgerichte programma. Pilotscholen moeten met docenten en een leidinggevende deelnemen aan pilotbijeenkomsten (waaronder scholing) en moeten beschikbaar zijn voor onderzoek. Van de deelnemende docenten/leidinggevenden wordt gevraagd commentaar te leveren/mee te denken over de inhoud van de te ontwikkelen praktijkgerichte programma’s. Gedurende de pilot moeten scholen de door hen ontwikkelde materialen, plannen, opdrachten en dergelijke beschikbaar stellen voor betrokkenen.

  Pilotscholen ontvangen een subsidie van maximaal € 162.000,- voor vier jaar en krijgen via de bijeenkomsten of individueel bij specifieke vragen begeleiding bij de uitvoering.

 • Welke mogelijkheden bestaan er m.b.t. de nieuwe leerweg en de overstap naar het havo?

  Elke leerlinge met een gl of tl diploma is toelaatbaar tot het havo. Als leerlingen een extra vak volgen hebben ze doorstroomrecht naar het havo.

 • Welke programma’s worden definitief toegelaten tot de pilot?

  Er wordt in de pilot ‘geëxperimenteerd’ met twee type programma’s:

  • Programma’s die zonder licentie door alle GL/TL-scholen aangeboden mogen worden. Dit zijn T&T, IT (informatietechnologie) en doorontwikkelde versies van D&P, Z&W en E&O, die dan een andere naam krijgen.
  • Programma’s die alleen met licentie door GL/TL-scholen aangeboden mogen worden. Dit zijn: BWI, Groen, HBR, MaT. M&T, MVI en PIE
 • Welke status krijgt het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg. Wordt het een extra vak?

  In de nieuwe leerweg moeten alle leerlingen een praktijkgericht programma volgen. Leerlingen kunnen alleen een diploma nieuwe leerweg halen als ze , naast de andere vakken, ook het praktijkgerichte programma afgesloten hebben.

  Naast de verplichte vakken en het praktijkgerichte programma kunnen leerlingen extra vakken volgen die niet meetellen in de slaag- zakregeling.

 • Welke verantwoording is achteraf nodig voor de subsidie?

  De subsidie moet tussentijds en achteraf inhoudelijk en financieel verantwoord worden. Voor de verantwoording komen richtlijnen.

  De financiële verantwoording loopt via het G2 formulier. Dit geeft scholen vrijheid de uitgaven van de subsidie over 4 jaar te spreiden.

 • Wie beoordeelt programma’s die door de school zelf ontwikkeld worden?

  SLO beoordeelt het programma in samenwerking met Platform TL, SPV VO-raad en SBB. Dat programma kan dan met een positief advies voorgelegd worden aan OCW. De minister besluit of dat programma wordt doorontwikkeld tot een praktijkgericht examenprogramma. Als dat examenprogramma is vastgesteld en gepubliceerd kunnen andere scholen dat programma ook aanbieden.

 • Wij bieden in de TL al het beroepsgerichte programma D&P aan, maar willen dit nog verder ontwikkelen, waarmee moeten we rekening houden?

  Er komt een nieuw examenprogramma D&P voor de nieuwe leerweg. Dit programma kan afwijken van het bestaande programma. We adviseren u de ontwikkelingen (via de website, de nieuwsbrief en bijeenkomst) goed te volgen.

 • Wij bieden IT (informatietechnologie) aan en doen niet mee aan de pilot. Kan dat?

  Ja, dat kan, u mag IT in het vrije deel van het programma aanbieden aan leerlingen. Hiervoor geldt het vastgestelde examenprogramma Informatietechnologie. IT telt mee in de slaag- zakregeling.

  Vanaf de landelijke invoering van de Nieuwe Leerweg moet u het doorontwikkelde IT-programma aanbieden.

 • Wij bieden meerdere profielen aan op school en willen onze kans om aan de pilot deel te nemen spreiden. Kunnen we voor elk profiel een aanvraag indienen?

  Nee, u kunt voor één praktijkgericht programma een aanvraag indienen.

 • Wij hebben geen uitgebreid technieklokaal, maar willen samenwerken met scholen die dit wel hebben om leerlingen zo kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Wat zijn de mogelijkheden?

  U kunt samenwerking zoeken met collega vmbo-scholen, maar ook met een mbo in de buurt en leerlingen op die school lessen laten volgen. Aan deze samenwerking moet een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag liggen. Voorbeelden hiervan vindt u op www.sterkberoepsonderwijs.nl

 • Wij hebben ons eerder aangemeld als pilotschool T&T maar zijn toen afgewezen, kunnen we ons opnieuw aanmelden en wordt er weer met bonuspunten gewerkt?

  Ja u kunt zich opnieuw aanmelden, er wordt geloot dus niet gewerkt met bonuspunten.

 • Wij moeten met 3 personeelsleden deelnemen aan de pilotbijeenkomsten: een leidinggevende en 2 vakdocenten, maar wij zijn een kleine school en hebben maar 1 vakdocent. Kunnen wij wel meedoen aan de pilot?

  U kunt zich zeker inschrijven voor de pilot. Als uw school ingeloot wordt, wordt samen met de school bekeken wie er deelnemen aan de pilotbijeenkomsten.

 • Wij starten komend schooljaar met de invulling van de nieuwe leerweg. Komen wij in aanmerking voor deelname aan de pilot, aangezien wij nog aan het begin van de ontwikkeling staan?

  Ja, u komt zeker in aanmerking voor deelname aan de pilot, er worden niet alleen scholen gezocht die de nieuwe leerweg al in praktijk brengen of die al ervaring hebben met het aanbieden van praktijkgerichte programma’s.

 • Wij werken al langere tijd met beroepsgerichte vakken. Is deze pilot dan voor ons nog mogelijk?

  Ja, de pilot is voor u mogelijk. U gaat in de pilot het nieuwe examenprogramma aanbieden. Dit programma wordt het komende jaar doorontwikkeld dan wel geactualiseerd, waardoor het programma anders zal zijn dan het programma dat u momenteel biedt.

 • Wij willen leerlingen kennis laten maken met de wereld van arbeid en beroep en ontwikkelen daarom een doorlopende stage als praktijkgericht programma. Leerlingen maken zo 4 uur per week echt kennis met de praktijk. Mag dat?

  Stage is voor leerlingen erg belangrijk om praktijkervaring op te doen en draagt bij aan het nadenken over een mogelijke opleiding en/of beroep. Stage is geen doel op zich, het is een manier waarop leerlingen kunnen leren. Een praktijkgericht programma dat alleen uit stage bestaat zal niet goedgekeurd worden. Een praktijkgericht examenprogramma moet vakinhoud hebben, praktijk en theorie, die leerlingen moeten ontwikkelen en die ze leren toepassen. Stage of ‘werknemersvaardigheden’ maken daar deel van uit, maar staan niet op zichzelf.

 • Wij willen niet deelnemen aan de pilot, maar bieden als TL-school al wel een beroepsgericht programma aan, mag dat?

  Ja, u kan als TL-school een beroepsgericht programma aanbieden, maar dit is een extra curriculair vak dat niet meetelt in de slaag- zakregeling. Ook tijdens de pilot kunt u dit blijven doen.

  Omdat het om een extra programma/vak gaat hoeft u niet aan de eisen van een profielvak te voldoen.

 • Wij zijn een GL met beroepsgerichte programma’s. We doen niet mee aan de pilot. Kunnen we onze ‘oude’ beroepsgerichte programma’s aan blijven bieden?

  Ja, tot de landelijke invoering van de nieuwe leerweg kunt u deze programma’s gewoon aan blijven bieden. Vanaf de landelijke invoering van de nieuwe leerweg gaan de doorontwikkelde programma’s gelden voor alle scholen.

 • Wij zijn een vmbo-t. Wat betekent de nieuwe leerweg voor ons onderwijs?

  Als in 2024 de nieuwe leerweg landelijk wordt ingevoerd houdt de theoretische leerweg op te bestaan. Uw school moet dan overschakelen naar de nieuwe leerweg en naast avo-vakken een praktijkgericht programma aanbieden aan alle leerlingen in klas 3 en 4.

 • Wij zijn nu pilotschool T&T en denken er over na een tweede praktijkgericht programma in te voeren. Kunnen wij ons melden voor de pilot?

  U kunt niet met twee praktijkgerichte programma’s deelnemen aan de pilot. Huidige T&T-scholen kunnen besluiten zich niet meer voor de pilot T&T te melden, maar voor een ander praktijkgericht programma. De pilotstatus voor T&T vervalt dan voor deze school.

 • Worden aanvragen op volledigheid beoordeeld? Niet op inhoud en motivatie?

  Naast volledigheid wordt er ook naar inhoud en motivatie gekeken, maar inhoud en motivatie vormen geen reden om een aanvraag niet deel te laten nemen aan de loting.

 • Worden er nog wel scholen aangenomen die T&T willen gaan ontwikkelen, omdat er al 36 scholen zijn.?

  Ja, er kunnen nog 15 extra scholen met T&T deelnemen aan de pilot.

 • Wordt bij de loting rekening gehouden met schooltype en praktijkgericht programma?

  Er wordt geselecteerd op praktijkgericht programma en schooltypen. De verdeling staat in de subsidieregeling.

 • Wordt er bij de keuze van pilotscholen rekening gehouden met de spreiding over het land?

  Nee, dit is geen criterium bij de loting

 • Wordt er bij de loting onderscheid gemaakt tussen scholen die ervaring hebben met praktijkgericht onderwijs en scholen die nog moeten starten? Moet dit aangegeven worden bij de inschrijving voor de pilot?

  Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt voor wat betreft de 100 nieuwe pilotscholen die worden gezocht.

 • Wordt er tijdens de procedure gekeken of een school die een aanvraag indient ook deelneemt aan Sterk techniekonderwijs?

  Ook scholen die meedoen aan Sterk techniekonderwijs kunnen een aanvraag indienen, maar moeten in de aanvraag wel aangeven dat ze ook een andere subsidie ontvangen.

  Activiteiten mogen niet dubbel gefinancierd worden, dus een machine of de coördinator nieuwe leerweg mag niet van beide subsidies betaald worden c.q. in de verantwoording twee keer opgevoerd worden.

 • Wordt het praktijkgericht programma alleen met een SE afgesloten?

  Dat is op dit moment nog niet bekend. De komende tijd wordt hierover een besluit genomen.

  Uitgangspunt is dat alle leerlingen in de nieuwe leerweg een praktijkgericht programma volgen en afsluiten. En dat dit op een vergelijkbare wijze meegaat in de uitslagbepaling om het diploma in de nieuwe leerweg te halen. Afsluiting van praktijkgerichte programma’s in de pilots met een schoolexamen is één van de opties die daarbij wordt overwogen.

 • Wordt het praktijkgerichte programma inhoudelijk hetzelfde voor elke school?

  De examenprogramma’s die gebruikt gaan worden voor de vormgeving van het praktijkgerichte programma’s zijn voor elke school hetzelfde. Het is aan de school om hier een onderwijsprogramma van te maken.

 • Wordt techniek als éen praktijkgericht programma aangeboden of per profielvak?

  In de nieuwe leerweg kunnen de technische programma’s aangeboden blijven worden, maar alleen door scholen die daarvoor een licentie hebben.

 • Zijn de scholen die een aanvraag indienen om mee te doen aan de pilot T&T automatisch onderdeel van de T&T-pilotgroep?

  De huidige pilot T&T wordt onderdeel van de pilot nieuwe leerweg. De pilotgroep T&T bestaat straks uit scholen die in een verschillende fase van de pilot zitten (sommige scholen zijn nieuw, andere doen al 4 jaar mee aan de pilot). Voor december 2020 wordt een plan uitgewerkt hoe hier mee om te gaan.

Recente veelgestelde vragen

 • Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes maakt het mogelijk om met één team het onderwijs te verzorgen. Wat betekent deze teambevoegdheid?

  In een doorlopende leerroute vmbo-mbo kunnen docenten gezamenlijk één team vormen. De basis van een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een gezamenlijk onderwijsprogramma. Hierbij is het essentieel dat docenten samen dat programma samenstellen, het onderwijs op elkaar afstemmen en verzorgen. De teambevoegdheid in het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om een gezamenlijk docententeam te vormen voor vak- en sector overstijgende programmaonderdelen. Daarmee zijn leraren en docenten breder inzetbaar dan alleen in het eigen onderwijstype. Binnen het team als geheel moeten de benodigde bekwaamheidseisen per programmaonderdeel gedekt zijn. De docent die voldoet aan de bekwaamheidseisen voor een bepaald programmaonderdeel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit onderdeel. Het onderwijsteam kan en mag er dus bijvoorbeeld voor kiezen om in een programmaonderdeel dat in vmbo en mbo aan de orde komt, een mbo instructeur lassen met een pdg in het eerste jaar en/of tweede jaar van een doorlopende route (leerjaar 3 en 4 van het vmbo) het onderdeel lassen aan vmbo-leerlingen te verzorgen.

 • Komt er een twee ronde aanvragen?

  Er komt wellicht een tweede ronde aanvragen, maar deze zal beperkt qua omvang zijn en is in principe alleen bedoeld voor scholen die met een eigen programma-initiatief, dat is goedgekeurd, deel willen nemen aan de pilot.

 • Ik geef als docent les in de onderbouw (of de havo). Kan ik als docent deelnemen aan de pilot?

  Nee, dat kan niet, aan de pilot kunnen alleen docenten deelnemen die in klas 3 en/of 4 lesgeven in het praktijkgerichte programma waarmee de school deelneemt aan de pilot.

 • Wij bieden in de TL al het beroepsgerichte programma D&P aan, maar willen dit nog verder ontwikkelen, waarmee moeten we rekening houden?

  Er komt een nieuw examenprogramma D&P voor de nieuwe leerweg. Dit programma kan afwijken van het bestaande programma. We adviseren u de ontwikkelingen (via de website, de nieuwsbrief en bijeenkomst) goed te volgen.

 • Is er een minimaal aantal lesuren per week nodig voor de praktijk vak om deel te nemen als pilotschool?

  In het vo kennen we geen voorgeschreven lessentabel. Scholen bepalen zelf hoeveel lesuren ze aan een vak geven.

  Het praktijkgerichte programma wordt ontwikkeld op 320 klokuren in totaal (160 uur per leerjaar, dit is gemiddeld 4 uur per week). Of scholen meer of minder uur op het rooster zetten is aan de school. De eindtermen van het praktijkgerichte programma moeten wel allemaal behaald worden.