Veelgestelde vragen

Image

FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen over Sterk Beroepsonderwijs. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

Veelgestelde vragen

Laden...
Er zijn geen veelgestelde vragen die voldoen aan de ingestelde filters.
 • Betekenen doorlopende leerroutes dat jongeren nog vroeger een studie moeten kiezen?

  Nee. Wanneer een jongere een doorlopende leerroute wil volgen, dan maakt hij deze keuze op hetzelfde moment als dat nu gekozen wordt voor een vmbo-profiel, in de loop van het 2e jaar van het vmbo.
  Bij de keuze voor een doorlopende leerroute kiest de jongere niet alleen voor een vmbo-profiel, maar ook voor een verwant opleidingsdomein of kwalificatie in het mbo. Scholen organiseren dit binnen het onderwijsprogramma vaak door jongeren in het 3e jaar van het vmbo te laten oriënteren op verschillende mogelijkheden in het mbo waarna de jongeren, nadat ze echt kennis hebben gemaakt met verschillende beroepscontexten steeds gerichter wordt gekozen.
  Een doorlopende leerroutes is dus geen smalle keuze. Veel van deze jongeren hebben al een beeld van de sector waarin ze een opleiding willen volgen. Dit betekent niet dat deze jongeren al precies weten wat ze willen worden, maar zijn al wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld techniek of dienstverlening.

 • Een school bij ons in de regio wil zich graag aansluiten bij de doorlopende leerroute die wij vorig jaar zijn gestart. Kan dat?

  Ja, dit is mogelijk. De samenwerkingsovereenkomst moet worden uitgebreid met de ‘nieuwe’ school (of er kan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld) en bij DUO moeten de scholen melden dat voortaan de nieuwe school meedoet aan de doorlopende leerroute.

 • Ik zag in het nieuws dat we in 2020 doorlopende routes mogen aanbieden, daar willen we nu mee aan de slag. Is er een format waarin staat aangegeven waar we afspraken over moeten maken?

  Scholen en instellingen die een doorlopende leerroute vmbo-mbo willen starten dienen deze samenwerking met elkaar formeel vorm te geven in een samenwerkingsovereenkomst. In dit format vindt u alle onderdelen waar ten minste afspraken over gemaakt moeten worden. Mocht u een doorlopende leerroute vmbo-mbo vormgeven met meerdere scholen en/of instellingen, dan kan er één overeenkomst worden opgesteld, waaraan alle partijen deelnemen.

 • In 2020 moeten regio’s een functionerend samenwerkingsnetwerk hebben binnen alle opleidingssectoren die in die regio relevant zijn. Wat wordt er van de regio verwacht?

  Van elke regio wordt verwacht dat onderwijs, overheid en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt. Door deze afspraken vast te leggen en activiteiten aan te verbinden, kunt u gericht werken aan versterkt beroepsonderwijs.
  Mocht u daar ondersteuning bij nodig hebben, dan helpen wij u graag. Neem dan contact met ons op.

 • In hoeverre is de nieuwe regelgeving ook van toepassing op de doorlopende leerlijn van PrO en VSO naar het Entree-onderwijs? Waar kan ik daar iets over vinden? Het accent ligt nogal op de leerlijn van regulier VMBO naar niveau 2/3/4/.

  Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes heeft betrekking op doorlopende routes vanuit alle leerwegen van het vmbo tot en met startkwalificaties MBO. Het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO voor diplomagericht onderwijs VMBO. Doorlopende routes vanuit PrO of VSO naar entree zijn geen onderdeel van dit wetsvoorstel. Binnen het  VMBO is het al mogelijk om entree aan te bieden. Dat is echter geen doorlopende leerlijn, maar onderwijs i.p.v. VMBO examenprogramma’s. Voor het praktijkonderwijs gaat OCW in de wet opnemen dat het PrO in samenwerking met het MBO de Entree-opleiding kan aanbieden. Hierbij wordt aangesloten op de manier waarop scholen en instellingen afspraken maken over het versterken van beroepsonderwijs VMBO-MBO. Dit wetsvoorstel is in de startfase.

 • Is een doorlopende leerroute voor vmbo-tl naar mbo-4 ook mogelijk en zo ja, zijn hier voorbeelden van?

  Jazeker. Ook scholen met een vmbo-tl kunnen samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes bieden vanaf de bovenbouw vmbo tot en met een mbo 4 diploma. Deze jongeren vervolgen hun opleiding immers vooral op het mbo. Een voorbeeld is de Talent Ontwikkeling Techniek-route (TOT-route), een doorlopende route van de vmbo-scholen De Uilenhof (Gorinchem), Insula (Dordrecht) en ROC DaVinci (Dordrecht).

 • Kan het vmbo straks een mbo diploma afgeven?

  Nee. Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes/ sterk beroepsonderwijs regelt ruimte om als vmbo-school en mbo-instelling gezamenlijk een opleiding vorm te geven. Hierbij blijven de verantwoordelijkheden voor examinering en diplomering zoals ze zijn. Het vo kan dus niet zonder een mbo-instelling een doorlopende route inrichten, uitvoeren en diploma’s uitgeven. Hetzelfde geldt voor het mbo. Een mbo-instelling heeft een vo-school nodig om een doorlopende leerroute te bieden.

 • Kan ik deelnemen aan de pilot T&T?

  Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de 3e tranche van de pilot Technologie & toepassing (T&T). U kunt het vak komend schooljaar wel als extra-curriculair vak (extra vak) aanbieden. U kunt het vak ook afsluiten met een schoolexamen, het telt dan alleen niet mee in de uitslagbepaling. De handreiking voor Technologie & toepassing kan u steun bieden bij de inrichting van het vak op uw school. Voor de scholen die niet kunnen deelnemen aan de pilot en het vak extra-curriculair aan (willen) bieden, organiseren we in 2019-2020 bijeenkomsten om ze mee te nemen in de ontwikkelingen. Bent u ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van T&T? Laat het ons weten en we houden u op de hoogte!

 • Kan ik nog deelnemen aan het experiment doorlopende leerlijnen?

  Nee. De laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen (voor een vakmanschaproute niveau 2) was oktober 2018. Experimenten die reeds lopen kunnen de experimenten voortzetten met nieuwe cohorten.

 • Krijgen de beroepsgerichte programma’s van de huidige gemengde leerweg een plaats in de nieuwe leerweg?

  Ja. In de nieuwe leerweg blijft het mogelijk een beroepsgericht examenprogramma aan te bieden.

 • Kunnen VSO-leerlingen straks ook doorlopende leerroutes vmbo-mbo volgen?

  Ja, het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO. Voor het VSO geldt daarbij net als voor VO-scholen dat doorlopende routes altijd in samenwerking met een MBO-instelling moeten worden aangeboden. De verantwoordelijkheid voor examinering en diplomering blijft bij het mbo.

 • Kunnen wij ondersteund worden bij samenwerking in onze regio?

  Ja, wij helpen u graag bij het versterken van beroepsonderwijs in uw regio. Zo kunnen wij u ondersteunen door:

  • het verzorgen van workshops of presentaties;
  • het organiseren van het gesprek in uw regio over samenwerking;
  • het vergroten van uw netwerk.

  Wij brengen u graag in contact met regio’s die een oplossing hebben gevonden voor uw vraagstuk of voor vergelijkbare uitdagingen staan. Stel uw vraag via het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

 • Leerlingen met een vmbo gtl-diploma krijgen straks een wettelijk recht om door te stromen naar het havo wanneer ze eindexamen hebben gedaan in een extra vak. Kan dat ook een praktijkgericht vak zijn?

  Ja, dat kan. Met een praktijkgericht vak krijgen de leerlingen brede vaardigheden mee die toegepast worden in het mbo én in het havo. De voorwaarde van het extra vak zal algemeen worden vormgegeven: alle vakken die onderdeel uitmaken van de uitslagbepaling zijn mogelijk.  Voor doorstroom is het dus niet nodig dat leerlingen eindexamen hebben gedaan in 8 vakken.

 • Mijn school wil graag het vak Technologie & toepassing aanbieden. Kan dat?

  Om het vak aan te kunnen bieden als schoolexamenvak dat meetelt, is toestemming van deelname aan de pilots T&T noodzakelijk. Pilotscholen hebben van OCW een ontheffing ontvangen. Als u geen pilotschool bent en toch het vak wilt bieden aan uw leerlingen, kan dit extra curriculair (als extra vak). Het vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling.

 • Moeten alle gtl-scholen straks T&T gaan aanbieden in de nieuwe leerweg?

  Nee. Een uitgangspunt van de nieuwe leerweg is dat er ruimte is voor verschillen tussen scholen en voor verschillen tussen leerlingen. Binnen grenzen, bepalen scholen welke programma(’s) ze aanbieden en kunnen leerlingen uit dat aanbod kiezen.

 • Moeten categoriale mavo’s straks ook de praktijkgerichte component aan gaan bieden?

  Ja, alle leerlingen krijgen straks in de nieuwe leerweg een praktijkgerichte component. Bij het uitwerken van de praktijkgerichte component wordt rekening gehouden met verschillen tussen scholen.

 • Moeten de tl/mavo-scholen straks verplicht een beroepsgericht programma aanbieden in de nieuwe leerweg?

  Nee. Alle tl/mavo-scholen moeten binnen de nieuwe leerweg een praktijkgerichte component aanbieden. Een praktijkgerichte component is niet per se een beroepsgericht vak. Het kan ook een ander programma zijn.

 • Waar is informatie terug te vinden over de situatie in onze regio?

  Onder andere via www.sterkberoepsonderwijs.nl zijn diverse informatieproducten beschikbaar die u hierbij kunnen helpen.

  Stroomdiagrammen
  In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ vindt u leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen in gesprek te gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

  Regioscanner
  Op de figuren en landkaarten ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ vindt u informatie over het beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo) en arbeidsmarkt op basis van de woonplaats van de jongere. U kunt zelf een indeling kiezen: gemeente, RMC regio en arbeidsmarktregio.

 • Waar vind ik het examenprogramma voor informatietechnologie?

  Het examenprogramma is te vinden op de website van het Examenblad.

 • Waarom komt er een nieuwe leerweg?

  Minder leerwegen komt de herkenbaarheid van het vmbo ten goede, zeker omdat de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) hetzelfde niveau hebben met dezelfde doorstroomperspectieven. Bovendien kan en moet de aansluiting vanuit beide leerwegen op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo beter. In die nieuwe leerweg krijgen alle jongeren een praktijkgerichte component, wat nu nog door jongeren, vervolgopleidingen en hun toekomstige werkgevers wordt gemist. Dit versoepelt de aansluiting op mbo en havo.

 • Wanneer mag het vak informatietechnologie worden aangeboden?

  Elke school die de gemengde en/of theoretische leerweg aan mag bieden kan ervoor kiezen het vak informatietechnologie aan te bieden in de vrije keuze ruimte.

 • Wat betekent de wetswijziging doorlopende leerroutes/ sterk beroepsonderwijs voor de lopende experimenten doorlopende leerlijnen?

  Het is de intentie dat het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs op 1 augustus 2020 in werking treedt. In het wetsvoorstel is het volgende overgangsrecht voorgesteld. Het uitgangspunt is dat alle doorlopende leerroutes die vanaf 1 augustus 2020 worden aangeboden, voldoen aan de eisen die het wetsvoorstel aan een doorlopende leerroute stelt. Uitzondering daarop zijn de doorlopende leerroutes die zijn gestart als experiment. Deze routes mogen tot 31 juli 2022 nog voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Jongeren die op 31 juli 2022 deze doorlopende leerroute nog niet hebben afgerond kunnen gebruik maken van de ‘uitvaloptie’ zoals opgenomen in het Besluit doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Vanaf 1 augustus 2022 moeten álle doorlopende leerroutes voldoen aan de eisen die in dit wetsvoorstel zijn gesteld.

 • Wat is het verschil tussen ITTL en ITgt?

  Het vak Informatietechnologie is gestart als pilot. In de pilotfase heette het vak ITTL (Informatietechnologie in de theoretische leerweg). Aangezien het vak niet alleen voor de theoretische leerweg maar ook in gemengde leerweg gegeven kan worden, is bij de invoering van het vak de naam gewijzigd in ITgt: Informatietechnologie in de gemengde en theoretische leerweg.

 • Wat kan mijn school doen in voorbereiding op de invoering van doorlopende leerroutes?

  Ter voorbereiding kunt u diverse stappen zetten. Drie belangrijke stappen zijn:

  • Contact zoeken met andere scholen in uw regio, met vmbo en met mbo, en in gesprek gaan.
  • Een regio-analyse maken om te bepalen welke doorlopende leerroutes passen bij uw regio.
  • Zorgen dat docenten vmbo en mbo met elkaar kennis maken en onderwijsprogramma’s op inhoud vergelijken: waar zit overlap, wat sluit goed op elkaar aan, etc.
 • We zijn een mavo-havo-vwo school. Mogen we dan ook een doorlopende leerroute met het mbo bieden?

  Jazeker. Ook scholengemeenschappen voor mavo-havo-vwo kunnen samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes bieden vanaf de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo of de mavo. Deze jongeren vervolgen hun opleiding immers vooral op het mbo. Doorlopende routes dragen positief bij aan de keuze voor een vervolgopleiding en de overgang vmbo-mbo.

 • Wij willen leerlingen kennis laten maken met de wereld van arbeid en beroep en ontwikkelen daarom een doorlopende stage als praktijkgericht programma. Leerlingen maken zo 4 uur per week echt kennis met de praktijk. Mag dat?

  Stage is voor leerlingen erg belangrijk om praktijkervaring op te doen en draagt bij aan het nadenken over een mogelijke opleiding en/of beroep. Stage is geen doel op zich, het is een manier waarop leerlingen kunnen leren. Een praktijkgericht programma dat alleen uit stage bestaat zal niet goedgekeurd worden. Een praktijkgericht examenprogramma moet vakinhoud hebben, praktijk en theorie, die leerlingen moeten ontwikkelen en die ze leren toepassen. Stage of ‘werknemersvaardigheden’ maken daar deel van uit, maar staan niet op zichzelf.

 • Wordt de praktijkgerichte component ook verplicht voor leerlingen die naar het havo door willen stromen?

  Ja, de praktijkgerichte component wordt verplicht voor alle leerlingen in de nieuwe leerweg. Bij het vormgeven van de praktijkgerichte component wordt rekening gehouden met het verbeteren van de aansluiting met het mbo én het havo.

Recente veelgestelde vragen

 • Een school bij ons in de regio wil zich graag aansluiten bij de doorlopende leerroute die wij vorig jaar zijn gestart. Kan dat?

  Ja, dit is mogelijk. De samenwerkingsovereenkomst moet worden uitgebreid met de ‘nieuwe’ school (of er kan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld) en bij DUO moeten de scholen melden dat voortaan de nieuwe school meedoet aan de doorlopende leerroute.

 • Wij willen leerlingen kennis laten maken met de wereld van arbeid en beroep en ontwikkelen daarom een doorlopende stage als praktijkgericht programma. Leerlingen maken zo 4 uur per week echt kennis met de praktijk. Mag dat?

  Stage is voor leerlingen erg belangrijk om praktijkervaring op te doen en draagt bij aan het nadenken over een mogelijke opleiding en/of beroep. Stage is geen doel op zich, het is een manier waarop leerlingen kunnen leren. Een praktijkgericht programma dat alleen uit stage bestaat zal niet goedgekeurd worden. Een praktijkgericht examenprogramma moet vakinhoud hebben, praktijk en theorie, die leerlingen moeten ontwikkelen en die ze leren toepassen. Stage of ‘werknemersvaardigheden’ maken daar deel van uit, maar staan niet op zichzelf.

 • Wat kan mijn school doen in voorbereiding op de invoering van doorlopende leerroutes?

  Ter voorbereiding kunt u diverse stappen zetten. Drie belangrijke stappen zijn:

  • Contact zoeken met andere scholen in uw regio, met vmbo en met mbo, en in gesprek gaan.
  • Een regio-analyse maken om te bepalen welke doorlopende leerroutes passen bij uw regio.
  • Zorgen dat docenten vmbo en mbo met elkaar kennis maken en onderwijsprogramma’s op inhoud vergelijken: waar zit overlap, wat sluit goed op elkaar aan, etc.
 • In hoeverre is de nieuwe regelgeving ook van toepassing op de doorlopende leerlijn van PrO en VSO naar het Entree-onderwijs? Waar kan ik daar iets over vinden? Het accent ligt nogal op de leerlijn van regulier VMBO naar niveau 2/3/4/.

  Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes heeft betrekking op doorlopende routes vanuit alle leerwegen van het vmbo tot en met startkwalificaties MBO. Het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO voor diplomagericht onderwijs VMBO. Doorlopende routes vanuit PrO of VSO naar entree zijn geen onderdeel van dit wetsvoorstel. Binnen het  VMBO is het al mogelijk om entree aan te bieden. Dat is echter geen doorlopende leerlijn, maar onderwijs i.p.v. VMBO examenprogramma’s. Voor het praktijkonderwijs gaat OCW in de wet opnemen dat het PrO in samenwerking met het MBO de Entree-opleiding kan aanbieden. Hierbij wordt aangesloten op de manier waarop scholen en instellingen afspraken maken over het versterken van beroepsonderwijs VMBO-MBO. Dit wetsvoorstel is in de startfase.

 • Is een doorlopende leerroute voor vmbo-tl naar mbo-4 ook mogelijk en zo ja, zijn hier voorbeelden van?

  Jazeker. Ook scholen met een vmbo-tl kunnen samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes bieden vanaf de bovenbouw vmbo tot en met een mbo 4 diploma. Deze jongeren vervolgen hun opleiding immers vooral op het mbo. Een voorbeeld is de Talent Ontwikkeling Techniek-route (TOT-route), een doorlopende route van de vmbo-scholen De Uilenhof (Gorinchem), Insula (Dordrecht) en ROC DaVinci (Dordrecht).