Wet- en regelgeving

U vindt op deze pagina beleidsstukken die relevant zijn voor de doorlopende leerroutes.

Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over de Kamerbrief over energie in het beroepsonderwijs

Op 24 maart 2021 hebben Minister Slob en minister Van Engelshoven antwoorden gestuurd naar de Tweede Kamer op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Er zit energie in het beroepsonderwijs’.

Er zit energie in het beroepsonderwijs!

Op 18 december 2020 hebben minister van Engelshoven en minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Sterk beroepsonderwijs. In deze voortgangsrapportage geven zij aan welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet op de verschillende actielijnen van het programma en schetsen ze hoe we gezamenlijk met enthousiasme, een stevige ambitie en focus op weg zijn naar een versterkt beroepsonderwijs voor alle jongeren.

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Het wetsvoorstel van 13 november 2019 maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Daarmee wordt het beroepsonderwijs versterkt en sluit het beter aan op de (regionale) arbeidsmarkt, onder andere doordat meer jongeren een startkwalificatie behalen.

Kamerbrief Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

Er komt een betere overgang tussen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Scholen voor vmbo en mbo kunnen hun opleidingen als één geheel gaan aanbieden aan leerlingen. Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan dit wettelijk regelen. Ze streven ernaar om najaar 2019 een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer te sturen. Dit staat in een brief van 26 augustus 2019 over het programma Sterk Beroepsonderwijs aan de Kamer.

Kamerbrief over goedgekeurde plannen voor sterk technisch vmbo

Minister Slob heeft op 1 juli 2019 in een Kamerbrief medegedeeld dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio’s kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.

Kamerbrief over programma versterking vmbo-mbo

Op 28 mei 2018 hebben minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Kamerbrief Sterk Beroepsonderwijs

Op 20 februari 2017 hebben bewindslieden van het ministerie van OCW een kamerbrief met beleidsvoorstellen voor het vmbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de adviezen Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap (Onderwijsraad, 2015) en het Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad, 2015) is in 2016 een brede verkenning uitgevoerd naar de inrichting en positionering van het vmbo. De kamerbrief informeert over de uitkomsten van een verkenning naar de inrichting en positionering van het vmbo. Daarnaast bevat de brief de uitgangspunten die het ministerie heeft voor een sterk vmbo en de maatregelen die ze neemt om het vmbo en de overgang naar het mbo te versterken.