Versterking beroepskolom

Doel van de subsidieregeling ‘versterking beroepskolom’ is een programmatische afstemming vo-mbo-hbo te ontwikkelen die resulteren in een ongehinderde leerroute voor jongeren.

Versterking beroepskolom

De overgrote meerderheid (bijna 95%) van de vmbo-leerlingen stroomt door naar het mbo. Ook havo en vwo-leerlingen kiezen voor een mbo-opleiding. Na afronding van een mbo-opleiding stromen veel studenten door naar het hbo. Op de schakelmomenten vallen jongeren uit. Dit proberen we te voorkomen door de subsidieregeling Versterking beroepsonderwijs.

Maatregelen overheid

Scholen (vo, mbo en hbo) staan samen met arbeidsmarktpartijen voor de uitdaging hier gezamenlijk hun verantwoordelijkheid in te nemen en het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm te geven. Hiermee blijft voor de jongere een goed en toegankelijk onderwijsaanbod overeind.

VO-scholen mbo’s en hbo’s in de regio maken hiervoor onderling afspraken en bouwen voort op bestaande netwerken. Vanuit het ministerie van OCW wordt de komende drie jaar subsidie beschikbaar gesteld om de doorstroom in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) te verbeteren en uitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Overige maatregelen

Overige maatregelen vanuit de overheid, zoals de kwaliteitsagenda’s van mbo’s, het vervolg van het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) en de investering in behoud van vmbo techniek zijn een impuls voor deze regionale samenwerking.

De subsidieregeling versterking beroepskolom heeft niet tot doel alle vo-leerlingen door te laten stromen naar het hbo, wel om obstakels uit de weg te ruimen voor leerlingen die door willen stromen.

Aanbod Sterk beroepsonderwijs

Op deze website vindt u inspiratievoorbeelden van samenwerking in de regio, maar ook cijfers: waar stromen ‘mijn leerlingen naar toe’. Cijfers die soms anders zijn dan scholen verwachten en bijv. leiden tot een ander aanbod van beroepsgerichte keuzevakken.

Daarnaast vindt u op de website de subsidieaanvragen die zijn gehonoreerd. Staat uw samenwerkingsverband met een gehonoreerde subsidieaanvraag er niet bij, of is de informatie over uw samenwerkingsverband gedateerd, neem dan contact met ons op, dan wijzigingen we dit zo snel mogelijk.