01 april 2021

Handreiking ‘PTA/OER’ doorlopende leerroute vmbo-mbo

Handreiking is bijlage bij de bouwsteen ‘Examinering’

In een doorlopende leerroute vmbo-mbo is er sprake van één gezamenlijk onderwijsprogramma vmbo-mbo. De nieuwe ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ maakt het mogelijk om de examinering van dit onderwijsprogramma binnen deze leerroute als vmbo en mbo samen op te pakken. In de bouwsteen ‘examinering’ leest u meer over de wettelijke kaders, de ruimte en de belangrijkste randvoorwaarden voor examinering in een doorlopende leerroute. De nieuwe wet regelt dat het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs samen met het bevoegd gezag van de school voor beroepsonderwijs voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per leerjaar samen beschrijven. Het uitgangspunt daarbij is dat dit vorm krijgt in één geïntegreerd document. In de bouwsteen examinering wordt dit document ‘PTA/OER’ genoemd. Om scholen hierbij te ondersteunen is deze handreiking ontwikkeld.

Bekijk de handreiking

Bekijk de bouwsteen ‘Examinering’