Webinar PTA / OER

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Webinar Webinar

Webinar ‘PTA/OER’

Op 12 april 2021 vond het webinar over de examinering en afsluiting van een doorlopende of geïntegreerde leerroute plaats. Afspraken over die afsluiting moeten vastgelegd worden in een ‘PTA/OER”. Om scholen hierbij te ondersteunen is de handreiking PTA/OER ontwikkeld. In deze handreiking wordt aan de hand van richtvragen stap voor stap een PTA/OER opgebouwd dat voldoet aan de eisen die aan een dergelijk document gesteld worden. Tijdens het webinar is een toelichting gegeven op de handreiking. De vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, worden verwerkt op de FAQ-pagina op Sterk beroepsonderwijs.

Het “PTA/OER” is langzaam een ingeburgerd begrip als het gaat om de afsluiting van doorlopende leerroutes, maar eigenlijk gaat het om:

  • Een PTA/examenplan
  • Een examenreglement/OER

Beide documenten zijn bedoeld om uit te leggen aan jongeren aan welke eisen ze moeten voldoen en hoe vastgesteld wordt of ze ook aan die eisen voldoen. En dienen in een gezamenlijkheid te worden beschreven.

Een ‘PTA/OER’ moet worden gemaakt voor onderdelen van het programma die geïntegreerd worden aangeboden, denk aan LOB, Nederlands, Rekenen, delen van het beroepsgerichte/beroepsopleidende programma. Voor onderdelen die of door het vmbo of door het mbo worden aangeboden en afgesloten kunnen bestaande PTA’s en OER’s gebruikt worden, al is het wel handig dan samen afspraken te maken over bijv. herkansingen, wat gebeurt er als er fraude geconstateerd wordt en waar kan een jongere met klachten terecht.

U kunt de PowerPoint die gebruikt is via deze link downloaden.

Downloads

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden