FAQ – n.a.v. webinar 16 mei: Doorlopende leerroute melden bij DUO

Melden van doorlopende leerroutes

 • Is het zinvol een doorlopende leerroute te melden bij DUO?

  De wet doorlopende leerroutes geeft ruimte aan vmbo en mbo om doorlopende leerroutes vorm te geven. Zo kan het examen van vmbo-leerlingen verdeeld worden over drie schooljaren, kan stof van een mbo-opleiding eerder aangeboden en afgesloten worden en kan er gewerkt worden met een team van docenten uit vmbo en mbo die gezamenlijk de opleiding vormgeven.  Van deze, en meer ruimte, kunt u alleen gebruik maken als u uw doorlopende leerroute officieel bij DUO heeft gemeld. Voor meer informatie ga naar de website van DUO

 • Mogen we nog doorlopende leerroutes ontwikkelen en aanbieden?

  Het programma doorlopende leerroutes van OCW is inderdaad gestopt, maar de wet doorlopende leerroutes is als wet aangenomen. Het blijft mogelijk om van de mogelijkheden die in de wet staan gebruik te maken in doorlopende leerroutes. U kunt uw route blijven aanmelden bij DUO en een doorlopende of geïntegreerde route ontwikkelen en aanbieden aan uw leerlingen. In die route mogen docenten van vmbo en mbo lesgeven, geldt één onderwijstijd, mag het vmbo examen gespreid afgenomen worden en kunnen in het vmbo mbo-onderdelen afgesloten worden.

  Op de website Sterk beroepsonderwijs staan bouwstenen die u kunt gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerroute.
  Vragen kunt u blijven stellen aan de werkgroep Sterk Beroepsonderwijs van MBO Raad, VO-raad, Connect Groen en SPV. De werkgroep denkt graag met u mee.

 • Hoe hard is de aanmelddatum van 15 oktober voor een doorlopende leerroute?

  Deze datum is voor OCW een ‘meetmoment’, maar is niet ‘keihard’. Nieuwe doorlopende leerroutes kunnen het hele jaar door bij DUO aangemeld worden. Dit doet u via de site van DUO,

 • Kan een jongere aangemeld worden voor de mbo-fase en ingeschreven zijn in het mbo terwijl het vmbo-diploma nog niet behaald is?

  Ja dat kan. In een doorlopende leerroute kan een jongere ook in het derde jaar van de route (leerjaar 1 mbo) nog vmbo-examen doen. Voor dat examen is het vo verantwoordelijk, maar de jongere kan al wel mbo-onderwijs volgen en krijgt ook mbo-bekostiging.

 • Als een doorlopende leerroute pas in klas 4 van het vmbo start is het dan een doorlopende leerroute?

  Ja, dat is een doorlopende leerroute, als deze route door de vo- en de mbo-school gemeld is bij RIO. Een doorlopende leerroute hoeft niet per se in klas 3 al te starten.

 • Zijn de pilots (vakmanschapsroute technologieroute en beroepsroute) die al jaren werken automatisch aangemeld als doorlopende leerroute?

  Nee, als u de doorlopende route die in een pilot is ontwikkeld voort wilt zetten als doorlopende/geïntegreerde leerroute moeten zowel vo als mbo dat melden bij RIO. Er vindt geen automatische aanmelding plaats.

 • Als je gelijk in het tweede leerjaar van het vmbo een leerling inschrijft bij ROD heeft dat dan gevolgen voor de bekostiging van een leerling in het vmbo of het mbo?

  De bekostiging is afhankelijk van de fase waarin een jongere zit. Bij inschrijving geeft u aan of de jongere in de vo-fase of de mbo-fase van de doorlopende leerroute zit. Afhankelijk van de fase waarin de leerling zich bevindt vindt de bekostiging plaats.

 • Kan een leerling gedurende het schooljaar starten in een doorlopende leerroute?

  Ja, dit kan, maar vmbo en mbo moeten die route dan wel aangemeld hebben als doorlopende leerroute in RIO. Daarnaast moet de betreffende leerling bij ROD gemeld worden. Dat moet door de leerling eerst af te melden voor de opleiding waarin hij zit en daarna aan te melden voor de doorlopende leerroute.

 • In een doorlopende leerroute stapt een leerling over van een profiel (vmbo) naar een crebo (mbo), kan een leerling op beide aangemeld zijn, zodat het mbo weet welke crebo een leerling gaat volgen?

  Ja dat kan. Een leerling kan in de vo-fase, als hij nog een profiel volgt, al aangemeld zijn voor het mbo. Bij de aanmelding kan vermeld worden welke crebo een leerling/student volgt of waarschijnlijk gaat volgen.

 • Hoe kan ik in contact komen met andere samenwerkingsverbanden in Nederland?

  Op de website Sterk Beroepsonderwijs staat een kaart met daarop alle samenwerkingsverbanden van Nederland, voor zover die bij de programmaleiding van Sterk Beroepsonderwijs bekend zijn. Door selecties te maken vindt u waar u naar op zoek bent.
  Op basis van een enquête onder samenwerkingsverbanden wordt de kaart de komende tijd geactualiseerd. Mist u uzelf? Stuur dan een mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.

Bekostiging

 • Moet het onderwijs handmatig de bekostigingsindicator aan-/uitzetten? Of gaat dat via de beslisboom op basis van de aangegeven fase?

  Het onderwijs moet handmatig aangeven in welke fase (vo of mbo) de jongere zit.

 • Is er extra bekostiging voor doorlopende en geïntegreerde leerroutes?

  Nee, scholen ontvangen voor doorlopende leerroutes geen extra bekostiging. Wel krijgen bijv. vo-scholen extra geld om de overgang vo-mbo te versoepelen vanuit de NP onderwijsgelden en het mbo ontvangt hiervoor geld vanuit het bestuursakkoord mbo.

 • Is bekostiging gekoppeld aan de fase of aan de inschrijving op het vmbo of het mbo? Stel een jongere is aangemeld voor de vo-fase, maar staat ingeschreven op het mbo en volgt daar ook lessen, wie ontvangt dan de bekostiging?

  De bekostiging is afhankelijk van de fase waarvoor de jongere is aangemeld. Is de jongere aangemeld voor de vo-fase dan ontvangt het vo-bekostiging. Is de jongere aangemeld voor de mbo-fase dan ontvangt het mbo-bekostiging.
  Naast het aanmelden voor een fase kan een jongere ingeschreven staan voor het vo of het mbo. Aan deze inschrijving hangt geen bekostiging.
  Dus voor een jongere die aangemeld is voor de vo-fase en ingeschreven is in het mbo ontvangt het vo bekostiging. Met het mbo kunnen dan afspraken gemaakt worden over een vergoeding voor de lessen die op het mbo gevolgd worden. Deze afspraken kunnen vmbo en mbo onderling maken.

 • In de vo-fase worden er onderwijsactiviteiten op het mbo georganiseerd. Hoe worden de reiskosten van de leerlingen geregeld?

  In de vo-fase heeft een leerling geen recht op een OV-reisproduct. Als de leerling reiskosten maakt komen die voor rekening van de leerling of diens ouder(s)/verzorger(s). In sommige gevallen regelen de scholen het vervoer.

 • Waardoor/hoe worden het mbo-onderwijs in de vo-fase bekostigd?

  Het vmbo en mbo kunnen samen afspraken maken over onderlinge bekostiging, zie daarvoor de bouwsteen financiële afspraken.

Organisatie

 • Is er zicht op het loslaten van teldata in het kader van steeds meer gepersonaliseerde leerroutes?

  Nee, hier is geen zicht op.

 • Er wordt steeds gesproken over een overstapoptie, wat wordt daarmee bedoelt?

  Als vo en mbo samen een doorlopende leerroute vormgeven en aanmelden moeten ze een samenwerkingsovereenkomst hebben waarin de doorlopende leerroute geregeld is. De overstapoptie maakt daar formeel onderdeel van uit van. Partners moeten samen afspreken hoe jongeren die stoppen of switchen met een doorlopende leerroute tot een startkwalificatie gebracht kunnen worden.

 • Kan een jongere voor de vo-fase zakken of doubleren, terwijl de mbo-fase al wel start, bijv. op 1 examen gezakt, maar wel door in de doorlopende leerroute?

  Ja, dat kan.

 • Als een jongere staat ingeschreven op een vo-school in de mbo-fase, hoe wordt de jongeren dan meegenomen in de tellen? Als vo of als mbo?

  De inschrijving in de fase bepaalt wie de bekostiging ontvangt. Staat een jongere aangemeld voor de mbo-fase dan ontvangt het mbo bekostiging, ook als het onderwijs op de vo-school plaatsvindt. Over de verrekening tussen vo en mbo kunnen scholen onderling afspraken maken en vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst.

 • Er is aangegeven dat de fase-wijziging aan het begin van het schooljaar gedaan moet worden, maar voor welke datum? Kan dat bijv. 30 september zijn of zijn hier andere data voor?

  Een fase-wijziging kan op elk moment van het jaar doorgevoerd worden, alleen voor de bekostiging van de fase is 1 oktober de datum. Om mee te gaan in de bekostiging van dat schooljaar moet van jongeren voor 1 oktober aangegeven worden of ze in de vo- of de mbo-fase zitten.

 • Worden de resultaten van een vooropleiding meegenomen in Eduarte (van het mbo) en geüpdatet als dat nodig is?

  Ja, als een jongere aangemeld is voor het mbo worden de door hem behaalde resultaten op het vo opgenomen in Eduarte en worden deze resultaten ook geüpdatet.

Verschillende routes

 • Mag je een leerwerktraject aanbieden als een doorlopende leerroute?

  Een leerwerktraject is volgens de wet een reguliere route in de basisberoepsgerichte leerweg. Voor deze leerlingen kan een doorlopende leerroute ontwikkeld worden.

 • Is er ervaring met leerwerktrajecten in een doorlopende leerroute?

  Een vo-school die een leerwerktraject aan wil bieden moet dat altijd doen in samenwerking met het mbo en moet met dat mbo een samenwerkingsovereenkomst voor het leerwerktraject sluiten, naast een samenwerkingsovereenkomst voor de doorlopende leerroute. Zonder samenwerkingsovereenkomst kan er geen leerwerktraject aangeboden worden. In de samenwerking worden afspraken gemaakt over de doorstroom van leerlingen van het vmbo naar het mbo.

  Jaarlijks bieden ongeveer 180 scholen een leerwerktraject aan. Er is dus ervaring met leerwerktrajecten.

 • Kan, in een doorlopende leerroute, stage op het vmbo meetellen als BPV voor een mbo-opleiding?

  Ja, vmbo-leerlingen kunnen al tijdens hun vmbo-opleiding starten met BPV. Voorwaarden zijn wel dat de BPV plaatsvindt in een erkend leerbedrijf, dat er een BPV-overeenkomst afgesloten wordt, dat leerlingen opdrachten uitvoeren die passen binnen de mbo-opleiding die ze gaan volgen, dat bedrijf en leerlingen zich houden aan de richtlijnen bijv. rond Arbo-wetgeving (jonge leerlingen mogen nog niet alle werkzaamheden verrichten) en dat de BPV beoordeeld wordt door iemand van het mbo of in samenwerking met iemand vanuit het mbo.
  BPV op het mbo is verplicht, zonder een voldoende afgesloten BPV kan een student geen diploma behalen. Stage op het vmbo is niet verplicht, ook leerlingen die geen stage lopen kunnen een vmbo-diploma behalen.

 • Er wordt gesproken van een doorlopende leerroute en een doorlopende leerlijn. Wat is het verschil?

  Met een doorlopende leerroute wordt een route bedoeld die gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt, dus bijv. gezamenlijk onderwijs, gespreid examen, in het vmbo starten met (een deel van) de mbo-opleiding, werken vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk PTA/OER, gebruik maken van de mogelijkheid om de teambevoegdheid in te zetten en dat allemaal op basis van afstemming van de inhoud van de programma’s en een samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo. In een doorlopende leerlijn worden programma’s vooral inhoudelijk op elkaar afgestemd, maar wordt er geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden zoals die hierboven staan. Vaak vormt een doorlopende leerlijn de start van de ontwikkeling van een doorlopende leerroute.

 • Wij hebben LWT-leerlingen, is het verstandig deze leerlingen in een geïntegreerde leerroute te plaatsen of kunnen we LWT gewoon blijven aanbieden?

  Dat is aan u. U kunt LWT blijven aanbieden. Maar als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de wet is het verstandig om deze jongeren in een geïntegreerde leerroute te plaatsen.
  Hou bij de keuze rekening met het feit dat een leerling in de geïntegreerde leerroute alle vmbo-leerstof (avo en beroepsgericht) aangeboden moet krijgen. LWT-leerlingen hoeven alleen Nederlands en het beroepsgerichte programma te volgen, maar moeten deze beide vakken wel met een vmbo-examen afsluiten.

 • Wat zijn de doelen van doorlopende leerroutes en hoe wordt dit gemonitord?

  Het streven is dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in doorlopende leerroutes passend bij het regionaal onderwijsaanbod. Zodat jongeren voor passende routes kunnen kiezen en elke jongere desgewenst mbo 2 kan afronden binnen het vmbo. Van elke regio wordt dan ook verwacht dat scholen en ondernemers met elkaar hierover het gesprek aangaan.

  Stap 1 is er op korte termijn voor zorgen dat in elke regio tenminste één doorlopende route aanwezig is en dat u dat als school de komende jaren gaat uitbouwen. Op dit moment hebben nog niet alle regio’s één of meerdere doorlopende leerroutes. Wij dagen u om die reden uit om dit schooljaar te verkennen welke mogelijkheden er zijn om meer doorlopende routes te starten. Vooral in de techniek is dit op gang aan het komen. Belangrijk dat ook andere sectoren volgen, zoals doorlopende leerroute in de zorg hebben jongeren perspectieven te bieden.

  Het programma monitort middels een landkaart de ontwikkeling. Dit is een openbare interactieve kaart, die voor iedereen terug te vinden is op de website. Zo wordt duidelijk in welke regio’s welke stappen worden gezet en kan vanuit het programma beter ingezet worden op stimulering en facilitering. Met o.a. de MBO raad, de VO-raad, Connect Groen en SPV helpen we scholen in de regio bij het realiseren van onderlinge afspraken. Mocht u nu op de kaart kijken en denken ‘hé, wij staan er nog niet tussen’, laat het ons dan weten.

 • Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde route? En klopt het dat beide voor niveau 2 aangeboden kunnen worden?

  U heeft, binnen de wet doorlopende leerroutes, twee mogelijkheden om een vmbo-mbo route naar niveau 2 in te richten: de geïntegreerde route en de doorlopende leerroute.

  In een doorlopende leerroute wordt zowel het vmbo-diploma als het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 gehaald. De geïntegreerde route is een route van vmbo basisberoepsgerichte leerweg naar mbo niveau 2 waarin een gedeelte of het gehele vmbo-examen achterwege kan worden gelaten, jongeren ontvangen dan geen vmbo-diploma. De geïntegreerde leerroute is dus een verbijzondering van de doorlopende leerroute. Als een jongere in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo naar het gezamenlijk oordeel van de vmbo- en mbo-school meer kans heeft om succesvol een startkwalificatie te halen via deze route, kan u jongeren in de gelegenheid stellen om vanaf de bovenbouw van het vmbo een geïntegreerde leerroute te volgen.

  Bij de geïntegreerde route zijn de vmbo- en mbo-school verplicht om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, waarin zaken zijn opgenomen zoals in de wet is geschetst. Ook gelden de overige bepalingen die van toepassing zijn op de doorlopende leerroute: zij kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van de mogelijkheid om één docententeam vorm te geven en vmbo-examens, indien (een deel van) de examens toch wordt aangeboden, te spreiden tot en met het derde leerjaar van de doorlopende leerroute.

 • Met een deel van onze jongeren in het derde leerjaar willen we een geïntegreerde leerroute aan gaan bieden. Kunnen we lopende het leerjaar met deze route starten of moeten we wachten tot het nieuwe schooljaar? En als dat zo is kunnen we dan starten in de vierde klas vmbo?

  Leerlingen kunnen met een geïntegreerde leerroute op elk gewenst moment starten. Voorwaarde is wel dat de vmbo-school en de mbo-instelling die in de route samenwerken de route bij DUO gemeld hebben, een samenwerkingsovereenkomst hebben en de plannen/het onderwijsprogramma voor deze route hebben uitgewerkt. Ook moet u samen overstapopties uitgewerkt hebben voor het geval een leerling van opleiding wil switchen.

 • Is het weglaten van diplomering vmbo nog nadelig voor het beoordelen van het vmbo door inspectie? (studiesucces, VSV)

  Nee. Voor de jongeren die in de geïntegreerde route zitten, zal geen sprake zijn van een negatief oordeel op deze onderdelen.

 • Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde leerroute?

  In een doorlopende leerroute wordt zowel het vmbo-diploma als het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 gehaald. De geïntegreerde route is een route van vmbo BB naar mbo niveau 2 waarin een gedeelte of het gehele vmbo-examen achterwege kan worden gelaten, jongeren ontvangen dan geen vmbo-diploma. Deze route is dus een verbijzondering van de doorlopende leerroute. Als een jongere in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo naar het gezamenlijk oordeel van de vmbo- en mbo-school meer kans heeft om succesvol een startkwalificatie te halen via deze route, kan u jongere in de gelegenheid stellen om vanaf de bovenbouw van het vmbo deze route te volgen.

Samenwerking

 • Stel dat een jongere een mbo-4 opleiding wil gaan doen. Loopt de samenwerking dan ook alle jaren tot en met de mbo-diplomering?

  Ja, de samenwerking in de doorlopende leerroute omvat de hele route, van klas 3 vmbo tot en met het diploma mbo, ook als dat een niveau 4 opleiding is.

 • Wij willen graag samenwerken met het regionaal bedrijfsleven, maar hoe leggen we contact?

  Samenwerken met het bedrijfsleven start natuurlijk met het leggen van contacten. Dat kan op verschillende manieren, bv. door gebruik te maken van bestaande contacten, zoals via een bedrijvennetwerk van de school of door aan te sluiten bij een bestaand regionaal bedrijvennetwerk van bedrijven zelf of georganiseerd door de Kamer van Koophandel in de regio.
  U kunt ook rechtstreeks met bijv. de HR manager van een bedrijf contact leggen.
  In alle gevallen is het belangrijk dat u als school een concrete vraag stelt en leerlingen concrete opdrachten meegeeft. Vraag een bedrijf niet ‘met u mee te denken over wat mogelijk is’, daar hebben mensen uit het bedrijfsleven niet altijd tijd voor.
  Formuleer wat u van een bedrijf waarmee u contact zoekt wilt, op welke vraag wilt u een antwoord? Een vraag hoeft niet altijd heel groot te zijn (kan een leerling 14 dagen stage lopen), hij kan ook klein zijn, bijv. kan een leerling een klein onderdeel van een opdracht in het bedrijf uitvoeren?

 • Zijn er ervaringen bij welke mate van integratie van de programma’s de financiële effecten zodanig worden, dat de aanvullende mogelijkheden die Wet BHB gaat bieden echt nodig zijn (VSG-vorming, allocatie middelen, samen diensten, etc.)?

  Doorlopende leerroutes zijn samenwerkingen tussen één of meer opleidingen, VSG-vorming is een samenwerking tussen de besturen van een vmbo- en mbo-school. Het is erg afhankelijk van de samenwerking op opleidingsniveau en de financiële afspraken die voor die samenwerking gemaakt, vanaf welk moment het aan te raden is om op bestuursniveau te gaan samenwerken. Een algemeen antwoord is hiervoor niet te geven.

 • Hoe sluit je een samenwerkingsovereenkomst met het mbo als je je in de route niet op 1 opleiding wil vastpinnen, maar juist voor een paar mbo-programmadelen gaat die voor verschillende kwalificaties relevant zijn? Kies je dan gewoon een college en opleiding binnen een ROC wiens team en examenbureau verantwoordelijk gaat zijn voor die mbo-delen, ongeacht welke opleiding de leerling en later student uiteindelijk bij het ROC gaat doen?

  De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten door de bevoegde gezagsorganen van de vmbo- en mbo-school. Voor de samenwerkingsovereenkomst maakt het in die zin dus niet uit als de kwalificaties door verschillende colleges worden verzorgd.

  Voor de samenwerking en het verzorgen van een onderwijsprogramma waarin gekozen kan worden voor verschillende kwalificaties, is het van belang dat personen vanuit het ROC zijn betrokken die voldoende kennis van het onderwijs- en examenprogramma van die kwalificaties hebben. Hoe dit precies wordt georganiseerd is aan de mbo-school zelf.

 • Ik heb op dit moment een samenwerkingsovereenkomst met een mbo-school. Ik wil mijn collega vmbo-school toevoegen, de mbo-school wil dat niet hoe lossen we dat op?

  Dit is de reden dat we van u vragen om in de samenwerkingsovereenkomst de voorwaarden op te nemen waaronder een andere school of een andere instelling partij kan worden bij de overeenkomst en de wijze waarop de overeenkomst in andere gevallen kan worden gewijzigd. Kijk nog een keer goed wat u hierover hebt afgesproken.
  Wij verwachten van u dat u dit telkens doet met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de jongeren.
  Het is van belang dat iedere jongere die dat wil in iedere regio terecht kan in routes die bij hem/haar passen. Als u denkt dat het van meerwaarde is dat anderen mee gaan doen, ga hierover dan het gesprek met elkaar aan.

 • Is de samenwerkingsovereenkomst alleen verplicht bij doorlopende leerroutes of ook bij minder vergaande vormen van samenwerking tussen vo en mbo? Bijvoorbeeld: keuzedeel mbo aanbieden aan vmbo-ers dat tegelijkertijd hun keuzevak is.

  Als u gebruik wilt maken van de ruimte die de wet doorlopende leerroutes biedt, bijvoorbeeld als het gaat om de teambevoegdheid, moet u dit aan de voorkant regelen middels deze samenwerkingsovereenkomst. Voor alle andere vormen van samenwerking kunt u de onderdelen uit het format gebruiken om uw afspraken met het mbo vast te leggen.

  Het kan overigens handig zijn om ook voor andere vormen van samenwerking de afspraken die u aan de voorkant maakt vast te leggen. Dat biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen en ervaring leert dat het voordelen oplevert in de verdere uitvoering van de samenwerking, denk bv. aan personeelswisseling (daar gaat het nogal eens mis; te veel afhankelijkheid van bepaalde personen).

 • Wanneer lopen van de experimenten van de vakmanschapsroute, de technologieroute en de beroepsroute af?

  De experimenten lopen nog door t/m het schooljaar 2021/2022. Daarna kan alleen nog worden ingeschreven op de nieuwe doorlopende leerroutes.
  Hebt u nog jongeren die deelnemen aan het experiment? Dan kunnen deze jongeren het experiment afmaken en ingeschreven blijven staan op de elementcode die daarvoor van toepassing was.

 • Hoe ziet de uitvoering er in de praktijk uit?

  Dat is afhankelijk van het onderwijsprogramma dat u afspreekt, er is erg veel ruimte voor maatwerk binnen doorlopende leerroutes.
  Op de website Sterk Beroepsonderwijs worden regelmatig voorbeelden van doorlopende leerroutes gepubliceerd en ook tijdens webinars (die via de website terug te zien zijn) wordt hier aandacht aan besteed.

 • Kan een jongere in de doorlopende leerroute gewoon switchen van profiel en/of kwalificatie?

  Uiteraard, er blijft net zo veel ruimte om te switchen als in een regulier traject. Het is daarom belangrijk dat u over de overstapopties aan de voorkant afspraken maakt. De ruimte die u hiervoor biedt is dus afhankelijk van de afspraken die u hierover met elkaar maakt.

  In een doorlopende leerroute hoeft de jongere overigens ook niet eerder een keuze te maken, u kunt ervoor kiezen om de route zo in te richten dat ze pas in een later stadium voor een mbo-opleiding kiezen. In de doorlopende leerroute kiest de jongere dan bij de start van de route voor een verwant opleidingsdomein in het mbo. Laat de jongeren dan in het eerste jaar van de route oriënteren op verschillende mogelijkheden in het mbo waarna ze, nadat ze echt kennis hebben gemaakt met verschillende beroepscontexten, steeds gerichter kunnen kiezen.

  Juist door ervaring te hebben opgedaan met verschillende profielen of kwalificatiedossiers worden de jongeren in dergelijke doorlopende leerroutes ondersteund in hun keuze voor een kwalificatie.

 • Het lijkt erop dat de meeste vmbo’s de techniekopleidingen in verband met de kosten aan het afbouwen zijn. Is een doorlopende leerroute in Techniek nog wel haalbaar?

  Een doorlopende leerroute in de techniek is zeker haalbaar. Een dergelijke route hoeft overigens niet smal te zijn ingericht. Als vmbo- en mbo-scholen samenwerken, kan het opleidingsaanbod in de regio geborgd worden. Dalende jongerenaantallen binnen het beroepsonderwijs en veranderend keuzegedrag van jongeren voor vervolgonderwijs maken een meer regionale benadering van het onderwijsaanbod noodzakelijk. Het gesprek over doorlopende leerroutes in uw regio kan een trigger zijn om technisch beroepsonderwijs met elkaar te behouden.

  Overigens zien we vanuit het profiel dienstverlening en producten (D&P) en het praktijkgerichte programma Technologie & toepassing richting het Techniek domein ook mooie voorbeelden in de praktijk.