Beleid

U vindt op deze pagina beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Subsidieregeling voor de uitvoering van de pilots voor het praktijkgericht programma

Het aanmelden voor de pilots praktijkgerichte programma’s is gestart. In de regeling kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld de lotingscategorieën, subsidieverplichtingen en het maximale subsidiebedrag dat u aan kunt vragen voor deelname.

Aanmelden pilotschool

Wilt u zich aanmelden als pilotschool? Dan kunt u dat vanaf nu doen via de site van DUS-I. Tot 15 september 2020 is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deelname aan de pilot praktijkgericht programma ter voorbereiding op de nieuwe leerweg. We zoeken 136 scholen die gaan meewerken aan het doorontwikkelen van praktijkgerichte examenprogramma’s en het vormgeven van de nieuwe leerweg.

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Het wetsvoorstel van 13 november 2019 maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Daarmee wordt het beroepsonderwijs versterkt en sluit het beter aan op de (regionale) arbeidsmarkt, onder andere doordat meer jongeren een startkwalificatie behalen.

Kamerbrief Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

Er komt een betere overgang tussen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Scholen voor vmbo en mbo kunnen hun opleidingen als één geheel gaan aanbieden aan leerlingen. Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan dit wettelijk regelen. Ze streven ernaar om najaar 2019 een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer te sturen. Dit staat in een brief van 26 augustus 2019 over het programma Sterk Beroepsonderwijs aan de Kamer.

Kamerbrief over goedgekeurde plannen voor sterk technisch vmbo

Minister Slob heeft op 1 juli 2019 in een Kamerbrief medegedeeld dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio’s kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.

Kamerbrief over programma versterking vmbo-mbo

Op 28 mei 2018 hebben minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Kamerbrief Sterk Beroepsonderwijs

Op 20 februari 2017 hebben bewindslieden van het ministerie van OCW een kamerbrief met beleidsvoorstellen voor het vmbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de adviezen Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap (Onderwijsraad, 2015) en het Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad, 2015) is in 2016 een brede verkenning uitgevoerd naar de inrichting en positionering van het vmbo. De kamerbrief informeert over de uitkomsten van een verkenning naar de inrichting en positionering van het vmbo. Daarnaast bevat de brief de uitgangspunten die het ministerie heeft voor een sterk vmbo en de maatregelen die ze neemt om het vmbo en de overgang naar het mbo te versterken.

Veelgestelde vragen

  • Wat betekent de wetswijziging doorlopende leerroutes/ sterk beroepsonderwijs voor de lopende experimenten doorlopende leerlijnen?

    Het is de intentie dat het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs op 1 augustus 2020 in werking treedt. In het wetsvoorstel is het volgende overgangsrecht voorgesteld. Het uitgangspunt is dat alle doorlopende leerroutes die vanaf 1 augustus 2020 worden aangeboden, voldoen aan de eisen die het wetsvoorstel aan een doorlopende leerroute stelt. Uitzondering daarop zijn de doorlopende leerroutes die zijn gestart als experiment. Deze routes mogen tot 31 juli 2022 nog voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Jongeren die op 31 juli 2022 deze doorlopende leerroute nog niet hebben afgerond kunnen gebruik maken van de ‘uitvaloptie’ zoals opgenomen in het Besluit doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022. Vanaf 1 augustus 2022 moeten álle doorlopende leerroutes voldoen aan de eisen die in dit wetsvoorstel zijn gesteld.