Beleid

U vindt op deze pagina beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over de Kamerbrief over energie in het beroepsonderwijs

Op 24 maart 2021 hebben Minister Slob en minister Van Engelshoven antwoorden gestuurd naar de Tweede Kamer op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Er zit energie in het beroepsonderwijs’.

Er zit energie in het beroepsonderwijs!

Op 18 december 2020 hebben minister van Engelshoven en minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Sterk beroepsonderwijs. In deze voortgangsrapportage geven zij aan welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet op de verschillende actielijnen van het programma en schetsen ze hoe we gezamenlijk met enthousiasme, een stevige ambitie en focus op weg zijn naar een versterkt beroepsonderwijs voor alle jongeren.

Subsidieregeling voor de uitvoering van de pilots voor het praktijkgericht programma

In deze regeling kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld de lotingscategorieën, subsidieverplichtingen en het maximale subsidiebedrag dat beschikbaar is voor pilotscholen.

Pilotscholen

Tot 15 september 2020 was het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deelname aan de pilot praktijkgericht programma ter voorbereiding op de nieuwe leerweg. 136 scholen gaan meewerken aan het doorontwikkelen van praktijkgerichte examenprogramma’s en het vormgeven van de nieuwe leerweg.

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Het wetsvoorstel van 13 november 2019 maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Daarmee wordt het beroepsonderwijs versterkt en sluit het beter aan op de (regionale) arbeidsmarkt, onder andere doordat meer jongeren een startkwalificatie behalen.

Kamerbrief Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

Er komt een betere overgang tussen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Scholen voor vmbo en mbo kunnen hun opleidingen als één geheel gaan aanbieden aan leerlingen. Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan dit wettelijk regelen. Ze streven ernaar om najaar 2019 een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer te sturen. Dit staat in een brief van 26 augustus 2019 over het programma Sterk Beroepsonderwijs aan de Kamer.

Kamerbrief over goedgekeurde plannen voor sterk technisch vmbo

Minister Slob heeft op 1 juli 2019 in een Kamerbrief medegedeeld dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio’s kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.

Kamerbrief over programma versterking vmbo-mbo

Op 28 mei 2018 hebben minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Kamerbrief Sterk Beroepsonderwijs

Op 20 februari 2017 hebben bewindslieden van het ministerie van OCW een kamerbrief met beleidsvoorstellen voor het vmbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de adviezen Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap (Onderwijsraad, 2015) en het Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad, 2015) is in 2016 een brede verkenning uitgevoerd naar de inrichting en positionering van het vmbo. De kamerbrief informeert over de uitkomsten van een verkenning naar de inrichting en positionering van het vmbo. Daarnaast bevat de brief de uitgangspunten die het ministerie heeft voor een sterk vmbo en de maatregelen die ze neemt om het vmbo en de overgang naar het mbo te versterken.

Veelgestelde vragen

 • In onze doorlopende leerroute bieden we maatschappijleer/burgerschap gezamenlijk aan en sluiten we dit vak met gezamenlijke schoolexamens af. Telt het cijfer mee voor het vmbo en het mbo??

  Ja, het cijfer dat een jongere behaalt voor een gezamenlijke/geïntegreerde toets in een doorlopende leerroute kan meetellen voor het examen vmbo en voor de kwalificatie in het mbo. Daarover dient u dan vooraf afspraken met elkaar te maken in een gezamenlijk PTA/OER.

 • Kan, in een doorlopende leerroute, stage op het vmbo meetellen als BPV voor een mbo-opleiding?

  Ja, vmbo-leerlingen kunnen al tijdens hun vmbo-opleiding starten met BPV. Voorwaarden zijn wel dat de BPV plaatsvindt in een erkend leerbedrijf, dat er een BPV-overeenkomst afgesloten wordt, dat leerlingen opdrachten uitvoeren die passen binnen de mbo-opleiding die ze gaan volgen, dat bedrijf en leerlingen zich houden aan de richtlijnen bijv. rond Arbo-wetgeving (jonge leerlingen mogen nog niet alle werkzaamheden verrichten) en dat de BPV beoordeeld wordt door iemand van het mbo of in samenwerking met iemand vanuit het mbo.
  BPV op het mbo is verplicht, zonder een voldoende afgesloten BPV kan een student geen diploma behalen. Stage op het vmbo is niet verplicht, ook leerlingen die geen stage lopen kunnen een vmbo-diploma behalen.

 • Er wordt gesproken van een doorlopende leerroute en een doorlopende leerlijn. Wat is het verschil?

  Met een doorlopende leerroute wordt een route bedoeld die gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt, dus bijv. gezamenlijk onderwijs, gespreid examen, in het vmbo starten met (een deel van) de mbo opleiding, werken vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk PTA/OER, gebruik maken van de mogelijkheid om de teambevoegdheid in te zetten en dat allemaal op basis van afstemming van de inhoud van de programma’s en een samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo. In een doorlopende leerlijn worden programma’s vooral inhoudelijk op elkaar afgestemd, maar wordt er geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden zoals die hierboven staan. Vaak vormt een doorlopende leerlijn de start van de ontwikkeling van een doorlopende leerroute.

 • Worden of zijn er pilots gedraaid met teambevoegdheid?

  De teambevoegdheid is een belangrijke voorwaarde om de samenwerking in een doorlopende leerroute goed vorm te geven, daarom worden hier geen pilots mee gedraaid maar is dit structureel mogelijk gemaakt in de wet.
  De ervaringen met de teambevoegdheid worden gemonitord en zijn inbreng voor de discussie over de toekomst van het bevoegdhedenstelsel voor het voortgezet onderwijs.

 • Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes maakt het mogelijk om met één team het onderwijs te verzorgen. Wat betekent deze teambevoegdheid?

  In een doorlopende leerroute vmbo-mbo kunnen docenten gezamenlijk één team vormen. De basis van een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een gezamenlijk onderwijsprogramma. Hierbij is het essentieel dat docenten samen dat programma samenstellen, het onderwijs op elkaar afstemmen en verzorgen. De teambevoegdheid in het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om een gezamenlijk docententeam te vormen voor vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen (dit zijn gezamenlijke onderdelen van vmbo en mbo). Daarmee zijn leraren en docenten breder inzetbaar dan alleen in het eigen onderwijstype. Binnen het team als geheel moeten de benodigde bekwaamheidseisen per programmaonderdeel aanwezig zijn. De docent die voldoet aan de bekwaamheidseisen voor een bepaald programmaonderdeel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit onderdeel. Het onderwijsteam kan en mag er dus bijvoorbeeld voor kiezen om in een programmaonderdeel dat in vmbo en mbo aan de orde komt, bijv. een mbo-instructeur lassen met een pdg in het eerste jaar en/of tweede jaar van een doorlopende route (leerjaar 3 en 4 van het vmbo) het onderdeel lassen aan vmbo-leerlingen te verzorgen.