Publicaties

U vindt op deze pagina publicaties, brochures en folders over samenwerking in de regio.

Kader praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg

Het kader is in december 2019 vastgesteld. Deze versie van het kader wordt bij de verdere uitwerking en invulling van het praktijkgerichte programma als richtinggevend instrument gebruikt. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met het werken met dit kader wordt kort voor de zomerperiode van 2020 een evaluatie van het kader uitgevoerd. Het kader kan dan, indien wenselijk, worden bijgesteld. Een vergelijkbare evaluatie is voorzien in december 2020.

Sterk Beroepsonderwijs krant: route naar een beroep

Op het vmbo, aan het begin van een route naar een beroep, heeft de leerling alle gelegenheid om te verkennen wat bij de leerling past. Sommige leerlingen weten al heel snel precies wat ze willen, andere leerlingen nog helemaal niet. Op het vmbo maak je een goede start en daarna gaat het leren verder op het mbo. Dat kan langs heel veel verschillende routes. Deze krant is niet alleen bedoeld voor leerlingen, maar ook voor docenten en schoolleiders in het vmbo en mbo én voor bedrijven. Om te laten zien tot welke mooie resultaten samen de schouders eronder zetten in de regio kan leiden: van doorlopende loopbaanoriëntatie en -begeleiding tot meer praktijk voor TL-leerlingen.

Download de krant

Brochure samenwerking vmbo en mbo

Om de doorstroom naar het mbo zo succesvol mogelijk te laten verlopen, werken vmbo en mbo steeds meer en intensiever samen. Hier zijn al veel succesverhalen van bekend. Tegelijkertijd is het voor beide onderwijssectoren niet altijd duidelijk binnen welke kaders deze samenwerking vorm kan krijgen. Uiteraard zijn er kaders waar iedereen zich aan moet houden en regelmatig is er meer ruimte dan gedacht. Deze brochure brengt de kaders, en vooral ook de ruimte, voor alle betrokkenen in het vmbo en mbo in beeld. Deze brochure is gebaseerd op wet- en regelgeving die op 1 augustus 2019 van kracht was.
U kunt een papieren versie ontvangen door het sturen van een mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl met vermelding van uw naam en adres en het aantal brochures dat u wilt ontvangen. Voor elke verzending wordt € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht. Bij de zending wordt een rekening toegevoegd.

Reflectie-instrument regionale samenwerking

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.

Een nieuwe leerweg: advies over de praktijkgerichte component

Het Ministerie van OCW heeft de VO-raad juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW. De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Ook bij het onderwijs zelf en betrokken stakeholders bestaat groot draagvlak voor zo’n nieuwe leerweg, die is bedoeld voor alle leerlingen ongeacht hun doorstroomwensen. In de nieuwe leerweg worden de huidige gemengde leerweg en theoretische leerweg in het vmbo samengevoegd.

Impressie bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo – mbo

Paul Rosenmöller van de VO-raad en Ton Heerts van de MBO Raad hebben de eerste inventarisatie van samenwerking tussen vmbo en mbo aangeboden aan Inge Vossenaar en Christianne Mattijssen van het ministerie van OCW. In oktober en november 2018 zijn alle directeuren van MBO-scholen telefonisch geïnterviewd met de vraag aan te geven op welke punten en met welke vmbo’s er samengewerkt wordt. De resultaten van deze inventarisatie zijn verwoord in de notitie ‘Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven in vmbo en mbo’. Uit de inventarisatie blijkt dat er in veel regio’s samen wordt gewerkt op allerlei terreinen, maar dat het noodzakelijk is en blijft om de netwerken te voeden en in samenwerking te blijven investeren.

Publicatie ‘Vertrouwen organiseren’

In opdracht van en in samenwerking met Stichting Platforms VMBO zijn vijf samenwerkingspraktijken/doorgaande leerroutes nader bekeken. De voornaamste vraag daarbij was: Wat heeft men samen geregeld opdat de samenwerking/de routes door kunnen gaan? De continuïteit hangt volgens de geïnterviewden vooral samen met de wil om samen te werken op grond van een gezamenlijke ambitie en de relatie tussen samenwerkingspartners. Samenwerken en resultaat boeken heeft een bevorderende invloed op de relatie. Daarnaast wordt in de notitie aandacht besteed aan organisatie en overleg om de route in te richten, te plannen en te verbeteren. De ‘ontmoeting’ en het contact tussen vmbo- en mbo-docenten, die in het belang van de leerling samenwerken om de aansluiting te verbeteren, is een essentieel element.

Bekijk de bladerbare pdf

Publicatie ‘Waar een wil is, is een (leer)weg’

In het kader van Sterk Beroepsonderwijs is in opdracht van Stichting Platforms VMBO geïnventariseerd hoe de samenwerking tussen vmbo en mbo nu loopt en wat er nodig is om deze soepel te laten verlopen. De inventarisatie is samengevat en gepubliceerd in november 2017 in de publicatie ‘Waar een wil is is een (leer)weg’.

Inventarisatie. Praktijkgerichte component in GL en TL van het vmbo

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan beter, vinden veel scholen met een van deze leerwegen. Zij zijn, soms op eigen initiatief, gestart met een meer op de praktijkgericht programma. In het kader van de ontwikkeling van een op de praktijkgerichte component is onderzocht welke uitvoeringsvarianten hiervan al in de praktijk voorkomen en wat kernmerken daarvan zijn. Het verslag van dit onderzoek vormt een van de uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van de nieuwe leerweg.

Publicatie ‘Samenwerken aan beroepsonderwijs’

Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen beter op elkaar afgestemd. Om goed met elkaar te kunnen samenwerken is het essentieel dat ze dezelfde taal spreken. In deze publicatie uit 2017 wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Het is van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel.

Brochure ‘vmbo/mbo; Een vergelijking van de onderwijsvormen’

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn van essentieel belang voor Nederland. Voor ongeveer 50% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is het vmbo de plek waar ze hun talent het beste kunnen ontwikkelen. Daar leggen ze immers de basis voor de rest van hun leven en van hun vakmanschap. Het mbo bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Zo’n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft ooit een mbo-diploma behaald. Samen leveren het vmbo en mbo goede vakmensen die kunnen werken met hun hoofd, hart en handen. In deze brochure uit 2013 vindt u meer informatie over beide onderwijstypen. Hoe zitten het vmbo en mbo in elkaar? Hoe is de samenhang tussen beide opleidingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?