05 maart 2019

Technische bedrijven beter voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt

Meer banen en betere afstemming met onderwijs Limburgs technisch mkb

Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB waarin deze branche-  en vakorganisaties vertegenwoordigd zijn gaan kleine en middelgrote technische bedrijven in Limburg intensief ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen. Dit doen ze samen met de Limburgse arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en vakverenigingen. Het project – genaamd de ‘Techniekcoalitie’ – koppelt het netwerk, de deskundigheid en middelen van deze drie landelijke technische maakbranches en scholingsfondsen aan capaciteit, middelen en plannen in Limburg. De provincie Limburg brengt de partijen bij elkaar en ondersteunt ze met een bedrag van € 1.117.730,00.

“De personeelsplannen helpen de bedrijven een beter inzicht te krijgen over hun personeelsbehoefte. Dat wil zeggen welke kennis en vaardigheden medewerkers nodig hebben om de veranderingen in hun sector op te vangen. Het biedt antwoord op de vraag welke scholing of opleiding er nodig is om hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en welke nieuwe medewerkers bedrijven nodig hebben voor de korte en middellange termijn”, zegt gedeputeerde Economie van de provincie Limburg, Joost van den Akker. Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs, vult aan: “Het project levert dan ook banen op voor werkzoekenden en brengt de kennis en behoeften in kaart die nodig is voor het ontwikkelen van nieuwe modulaire onderwijsmodules voor de competenties en beroepen van de toekomst.”

Versterking kwaliteit beroepsonderwijs

Het project is uniek in Nederland omdat het inzet op een structurele, toekomstbestendige regionale ondersteuningsstructuur. De branches werken intersectoraal, waarbij landelijke en regionale middelen en instrumenten optimaal op elkaar afgestemd worden en werkgevers via een duidelijke structuur worden ondersteund.  “Door de inzet van gebundelde opleidingsgelden vanuit de drie branches levert het project ook een bijdrage aan het versterken van de kwaliteit van het mbo en hbo in Limburg. Door in te zetten op structurele samenwerking van het beroepsonderwijs met het technisch mkb op het gebied van leven lang ontwikkelen, verbetert ook het initieel onderwijs voor de reguliere leerlingen en wordt de docent meer vanuit de praktijk geprofessionaliseerd”, aldus Teunissen.

Concrete resultaten en effecten

Het totale project loopt vier jaar, waarvan de provincie Limburg de eerste twee jaar ondersteunt. De komende tijd zal het programma nader worden ingericht, in overleg met alle betrokken partijen. Het doel is om 165 bedrijven te helpen bij het maken van verander- en strategische personeelsplannen, ongeveer 1.400 werknemers op te leiden en bij te scholen en 100 mensen vanuit een uitkeringssituatie te laten instromen. Daarnaast wil men met het project input genereren voor vernieuwde en modulair opgezette onderwijsmodules voor werkenden, vijftien hybride techniekdocenten opleiden en 120 praktijkopleiders ondersteunen. Ten slotte is het de bedoeling om 800 bedrijven en 2.800 werknemers voor te lichten over leven lang ontwikkelen, methodieken voor werkplekleren en modules voor e-learning uit te rollen en 5% minder uitval van leerlingen in het initieel technisch onderwijs te realiseren.