22 oktober 2018

Ruimte in regels in het mbo

Ruimte binnen wet- en regelgeving

Op de conferentie van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering op 5 oktober jl. is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs de brochure ‘Ruimte in Regels in het mbo’ gepresenteerd. Deze brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen om onderwijs goed en innovatief vorm te geven.

Ruimte in Regels in het middelbaar beroepsonderwijs

De brochure ‘Ruimte in Regels in het middelbaar beroepsonderwijs’ is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs. De brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen, zodat zij hun onderwijs goed en innovatief kunnen vormgeven.

Samen met docenten in het mbo is gezocht naar de vragen die zij hierover hebben. Gebleken is dat er soms onduidelijkheid is over de kaders die wet- en regelgeving stelt, waardoor onderwijsteams meer regels en administratie hanteren dan nodig. Met de brochure kunnen docenten en scholen zelf checken wat echt moet en wat er juist niet hoeft. Want wet- en regelgeving is niet bedoeld om alles dicht te regelen, maar juist om randvoorwaarden te creëren waarbinnen onderwijsteams het beste onderwijs voor hun studenten kunnen inrichten. Wij hopen dan ook dat de brochure docenten(teams) ondersteunt in het gesprek hierover op school.

Deze brochure is tot stand gekomen door samenwerking tussen het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de MBO Raad, de NRTO, het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, de beroepsvereniging voor mbo-opleiders (BVMBO) en de Algemene Onderwijsbond (AOb). Om de vragen over wet- en regelgeving op te halen is gesproken met meer dan 150 docenten, instructeurs en beleidsmedewerkers uit het mbo.

Andere lijnen ‘ruimte in regels’ mbo

Na lancering van deze brochure gaat het ministerie van OCW samen met docenten een instrument ontwikkelen dat docenten kan helpen bij het voeren van het gesprek met collega’s over de wijze waarop zij de wet- en regelgeving toepassen op hun eigen onderwijs. Dit wordt dus een meer ‘interactief’ instrument, waarbij de brochure als naslagwerk kan fungeren.

Tevens is er in het Bestuursakkoord mbo een ‘brigade’ aangekondigd, een gezamenlijk initiatief van de MBO Raad en het ministerie van OCW. Het doel van de brigade is dat scholen meer dan nu het geval is, de ruimte gaan nemen voor het vernieuwen van het onderwijs, zich minder laten remmen door belemmerende regels en deze regels aan de kaak stellen. Op dit moment wordt door de MBO Raad en het ministerie van OCW gewerkt aan de aanpak en de werkwijze van de brigade. Zowel het ‘interactief’ instrument als de brigade verschijnen naar verwachting nog dit schooljaar.