12 januari 2021

Er zit energie in het beroepsonderwijs!

Er zit energie in het beroepsonderwijs!

Op 18 december hebben minister van Engelshoven en minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Sterk beroepsonderwijs. In deze voortgangsrapportage geven zij aan welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet op de verschillende actielijnen van het programma en schetsen ze hoe we gezamenlijk met enthousiasme, een stevige ambitie en focus op weg zijn naar een versterkt beroepsonderwijs voor alle jongeren.

Er zit energie in het beroepsonderwijs, daar pakt het Ministerie van OCW dan ook graag met de VO-raad en MBO Raad tot en met 2024 op door. Zij worden hierin actief gesteund door SPV, Connect Groen, VNO-NCW/MKB-Nederland, Platform TL, Havoplatform en SLO. Gezamenlijk werken zij aan de regionale samenwerking en de doorlopende leerroutes vmbo-mbo en de samenvoeging van de GL en TL tot een nieuwe leerweg. Scholen, instellingen en bedrijven zoeken elkaar op in de regio maar bevinden zich in verschillende fases van samenwerking. Daarbij zien we dat het enthousiasme voor de versterking van het beroepsonderwijs groot is, maar het kennisniveau wisselend. Er worden mooie stappen gezet in het uitdenken van doorlopende leerroutes. Het is nu tijd om deze ideeën om te zetten in daadwerkelijke uitvoering.

Een toekomstbestendig, gevarieerd aanbod van beroepsonderwijs in iedere regio betekent dat de focus de komende jaren ligt op:

  • Meer en betere samenwerking in alle opleidingssectoren;
  • Stevigere betrokkenheid en samenwerking met het bedrijfsleven bij het onderwijs in alle regio’s;
  • Verduurzamen van deze samenwerking, inclusief doorlopende leerroutes.

Het is belangrijk dat scholen, nu de gevolgen van COVID-19 steeds meer zichtbaar worden, de ruimte die de wet Sterk beroepsonderwijs sinds augustus 2020 biedt gaan benutten.

De volledige brief kunt u hieronder lezen.

Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over de Kamerbrief over energie in het beroepsonderwijs

Minister Slob en minister Van Engelshoven beantwoorden de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer naar aanleiding van  de Kamerbrief ‘Er zit energie in het beroepsonderwijs’.