18 januari 2022

Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd.

In de onderwijs- en ontwikkelingparagraaf staan onderwijskwaliteit (basis op orde) en kansengelijkheid centraal. Er wordt o.a. geïnvesteerd in voldoende en goede leraren en schoolleiders, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag. Het beroepsonderwijs en het wetenschappelijke onderwijs wordt versterkt en sociale veiligheid en gelijke behandeling gewaarborgd.

Sterker beroepsonderwijs

Wat betreft het beroepsonderwijs wil het kabinet het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs stimuleren. Er wordt ingezet op het behouden van een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis. De kansen voor jongeren worden versterkt door drempels weg te nemen en doorstroom te stimuleren.

Ook is er aandacht voor stageplekken. We sluiten een pact tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek en een passende vergoeding krijgt.

De kwaliteit wordt versterkt door bevoegde docenten voor vakken in basisvaardigheden en burgerschap en ruimte te geven aan mensen uit de praktijk voor (gast) lessen.

De komende periode wordt het coalitieakkoord uitgewerkt en zal duidelijk worden wat het akkoord gaat betekenen voor het programma Sterk beroepsonderwijs.

Bewindsvoerders

De betrokken bewindspersonen zijn Dennis Wiersma; Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Robbert Dijkgraaf; Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.