Welke afspraken maak je als je gebruik wilt maken van de teambevoegdheid?

Dit hangt samen met de mate waarin u het vmbo- en mbo-programma heeft geïntegreerd. Dit hoeft u niet zo concreet uit te werken in de samenwerkingsovereenkomst. Geef in het gezamenlijk PTA/OER aan waar er sprake is van vak- of sector-overstijgende programmaonderdelen (dit zijn gezamenlijke onderdelen van vmbo en mbo) en hoe u als scholen om gaat met de inzet van het personeel daarbij. Houdt daarbij rekening dat binnen het team als geheel de benodigde bekwaamheidseisen aanwezig zijn.