Welk belang is er voor het mbo om doorlopende leerroutes samen met vmbo te organiseren?

De motivatie voor u als mbo om samen te werken met het vmbo kan verschillen. Redenen zijn onder andere een goede voorbereiding op en doorstroom binnen het mbo en een. soepele overgang, de daling van studentenaantallen; tekort aan docenten; voorkomen van uitva, enz.

U kunt het doen voor jongeren:

  • Minder harde knip
  • Eerder kennismaken met het mbo
  • Betere programmatische aansluiting
  • Geen onnodige overlap
  • Snellere en succesvollere doorstroom

Of voor uw instelling:

  • Behoud divers opleidingsaanbod, ook bij minder jongeren
  • Opleidingen worden bewuster gekozen
  • Beter en eerder zicht op aanstaande studenten

De redenen waarom docenten aan een doorlopende leerroute willen bijdragen ligt vaak vooral bij de jongeren. Voor jongeren is er soms niet-functionele overlap in vmbo- en mbo-leerstof, wat de motivatie niet ten goede komt. Bestuurlijk ligt het zwaartepunt om samen te willen werken vaker bij het instellingsbelang.