Voor een goed verloop van de samenwerking is het maken van heldere financiële afspraken voorafgaand aan het samenwerken belangrijk. Waar moeten we aan denken als we financiële afspraken willen maken?

De wet bevat de mogelijkheid voor de vmbo- en mbo-school om bekostiging aan elkaar over te dragen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een doorlopende leerroute. Hierdoor kan een partnerschool die een deel van het onderwijs uitvoert en nog geen, of daar niet langer bekostiging voor ontvangt, daarvoor ook financieel worden gecompenseerd.

Te denken valt aan afspraken over de omvang en wijze van de bekostiging; en in geval van overdracht, de omvang en de bestemming van de over te dragen middelen (bijvoorbeeld begeleiding-, examineringskosten, materiële kosten of kosten voor de inzet van personeel).

Het is belangrijk om onderling een zo goed mogelijke inschatting te maken van de omvang van specifieke kosten voor de doorlopende leerroute. In de realiteit zullen sommige posten duurder of goedkoper uitvallen dan andere, daarom is een gedetailleerde begroting niet altijd effectief.

Zorg er altijd voor dat je tussentijds goed evalueert zodat er ruimte is voor aanscherping en verbetering.

Zie voor meer informatie de bouwsteen financiële afspraken, daarin staan ook enkele tips van vmbo- en mbo-scholen.