Kunnen de beroepsgerichte vakken geïntegreerd aangeboden worden binnen de beroepspraktijkvorming (bpv)?

Ja, dat mag. Bedrijven bieden leeromgevingen die het beroepsonderwijs niet kunnen bieden. Daarmee verweef je het schoolse leren met het leren in de beroepspraktijk, wat vaak de motivatie van jongeren ten goede komt. Het geïntegreerd aanbieden van beroepsgericht onderwijs binnen de bpv kan zeker van meerwaarde zijn.

De wet biedt ook ruimte om meer bpv-uren en wat minder begeleide onderwijsuren (bot) te verzorgen gedurende de doorlopende leerroute. Dit zal met name aan de orde zijn als de leerroute hybride is. Het kan ook andersom, minder bpv-uren en meer bot-uren. In dergelijk gevallen legt het bevoegd gezag van de school het afwijkende programma voor instemming voor aan de medezeggenschapsraad, omdat een afwijking van de onderwijstijd moet worden opgenomen in de schoolgids en in het schoolplan.

De bpv mag in het vmbo starten, maar moet dan wel plaatsvinden in een erkend leerbedrijf en voldoen aan de eisen die het mbo aan bpv stel.