Leerlingenstromen

Leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen

Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’

In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond. Zowel scholen voor voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken. Tevens wordt nadere informatie gegeven om dit gesprek te faciliteren. Dit betreft de verwantschap van de opleidingen op het vmbo en mbo, het niveau van de doorstroom, en uitval en switch in het eerste jaar op het mbo. De gegevens zijn uit te splitsen naar de leerweg op het vmbo en sectorkamer op het mbo.

In de update van juni 2022 is naast een verandering van look en feel en een aantal kleinere verbeteringen, één substantiële bijstelling doorgevoerd. Het is nu mogelijk om de datapunten in excelformat te downloaden die in het Sankey- of stromendiagram geselecteerd zijn.

Toelichting

In de figuren wordt weergegeven welk onderwijs leerlingen volgen als zij het vmbo verlaten. Iedereen die het vmbo verlaat wordt meegenomen. Dus ook degenen zonder diploma aan het eind van het examenjaar, en leerlingen die vóór het examenjaar met het vmbo stoppen. Leerlingen die uitvallen en leerlingen die naar het buitenland vertrekken zijn in deze versie ook opgenomen onder de noemer ‘niet in ned. onderwijs’.

  • Het beginscherm laat de landelijk situatie zien. Het merendeel van de vmbo-verlaters gaat naar het bekostigd mbo, ook gaat een deel naar havo/vwo. Een kleiner deel is niet meer aanwezig in het nederlands onderwijs. Een nog kleiner deel gaat naar speciaal- of particulier onderwijs. Weinigen gaan naar particulier vo of vavo of niet bekostigd mbo.
  • Links van de figuur kunnen bovenin het kader VMBO vmbo-vestigingen gekozen worden. Dit kan een arbeidsmarktregio, RMC-regio of gemeente van de vestiging zijn of een enkele VMBO vestiging. Dan worden alle vmbo-verlaters uit die vestigingen getoond. Als met de muis over het balkje bij de vestiging bewogen wordt verschijnt ook het adres en BRINcode van de vestiging en het aantal vmbo-verlaters in dat jaar bij die vestiging.
  • Bij diploma kan verder gefilterd worden op alle vmbo-verlaters: degenen met een diploma per leerweg (basisberoeps, kader of gemengd/theoretisch) of degenen zonder diploma. Bij profiel kan het profiel dat de vmbo-verlater gevolgd heeft gekozen worden. Ook staan degenen die geen profiel hebben gevolgd, onderbouw, TL en vavo, apart benoemd.
  • Bij Soort stroom kan gekozen worden of de stroom naar het mbo wordt onderverdeeld naar niveau, of naar verwantschap van de opleidingen op het vmbo en mbo. Bij de keuze switch/uitval wordt van de doorstromers naar het mbo de switch na het eerste jaar en de uitval in het eerste jaar getoond. Voor degenen die doorstromen naar het mbo wordt ook weergegeven hoeveel leerlingen switchen van opleiding dan wel uitvallen in het eerste jaar op het mbo.
  • In het blok Bestemming kan gekozen worden voor een individuele MBO instelling waarnaar de vmbo-verlaters doorstromen, onderverdeeld naar AOC’s, ROC’s en vakscholen. Ook kan gekozen worden voor de onderwijssoorten waarnaar doorgestroomd wordt, deze worden niet onderverdeeld naar instelling. Tevens kan een sectorkamer op het MBO gekozen worden. In dat geval worden de individuele vmbo-vestigingen niet getoond maar alle vmbo-vestigingen in een gemeente.
  • Van diploma, profiel en sectorkamer kan er altijd maar één tegelijk geselecteerd zijn, behalve op het landelijk niveau.
  • Stromen van VMBO-vestigingen naar MBO-instellingen die op totaalniveau minder dan 10 leerlingen tellen worden om privacy-redenen niet getoond. Deze worden dan samengenomen in de categorie ‘overige mbo-instellingen’. Als een vestiging in een schooljaar minder dan 5 vmbo-verlaters kent worden deze gegevens ook niet getoond om de privacy te beschermen. Het betreft maar weinig leerlingen, namelijk minder dan 0,1%.

Heeft u een vraag over de stroomdiagrammen? Vul dan het formulier in, dan nemen we contact op.