19 mei 2020

Wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs aangenomen

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs) aangenomen. Vanaf 1 augustus 2020 treedt de wet in werking. Het maakt stevige samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk. Scholen kunnen daardoor het beroepsonderwijs als één geheel vorm geven. De wet biedt ook de mogelijkheid dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden.

Een doorlopende leerroute start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma. Vanaf volgend schooljaar is het al mogelijk om met één team van vmbo- en mbo-docenten een gezamenlijk onderwijsprogramma te verzorgen. Daarbij geldt er één onderwijstijd voor de gehele route en mogen jongeren het vmbo-examen spreiden over de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute.

Passende route voor iedere jongere

De helft van de jongeren in Nederland gaat na de basisschool naar het vmbo en zet daar de eerste stappen in het beroepsonderwijs. Voor jongeren is er nu nog veel niet-functionele overlap in vmbo- en mbo-leerstof. Wat de motivatie van jongeren niet ten goede komt. Doordat het onderwijs in een doorlopende leerroute verdiept, verrijkt of versneld kan worden, stromen jongeren beter voorbereid in op de regionale arbeidsmarkt of stromen zij sneller door naar vervolgonderwijs. Er is daardoor geen gat meer tussen vmbo en mbo, en jongeren krijgen eerder de gelegenheid om kennis te maken met de beroepspraktijk.

Veel jongeren hebben baat bij een doorlopende leerroute. Het gaat niet alleen om jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om een startkwalificatie te halen. Het gaat ook om jongeren die versneld een opleiding kunnen afronden of het beroepsonderwijs met meer verdieping of een brede oriëntatie willen volgen. Zij kunnen eerder ervaren wat een sector te bieden heeft. Het gaat om onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, kansen biedt en jongeren boeit.

Behoud van beroepsonderwijs in uw regio

De wet biedt de mogelijkheid om doorlopende leerroutes in te richten, het bevat geen verplichting hiertoe. Intensievere samenwerking in het beroepsonderwijs is echter niet alleen belangrijk voor jongeren. Het is ook cruciaal om het regionale onderwijsaanbod de komende jaren te behouden. Het Ministerie van OCW stimuleert dan ook dat in iedere regio hierover afspraken worden gemaakt. De zichtbare en actieve rol van de VO-raad en MBO Raad draagt hier in positieve zin aan bij. Een regio kan daarbij altijd een beroep doen op ondersteuning vanuit Sterk beroepsonderwijs.

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Hoofdstappen waarin een wet tot stand komt
Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie

Tijdens deze voorbereiding wordt onder andere gesproken met vertegenwoordigers van scholen, instellingen, sectororganisaties. Mede op basis van deze input wordt een wetsvoorstel gemaakt.

Internetconsultatie

Het conceptwetsvoorstel wordt openbaar gemaakt op internet, zodat iedereen die dat wil zijn mening kan inbrengen op het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad

Het wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad en het kabinet geeft zijn mening over het voorstel.

Raad van State komt met advies

Na akkoord door de ministers adviseert de Raad van State over het wetsvoorstel. In de regel geeft De Raad van State aan dat het wetsvoorstel met enkele wijzigingen door kan naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer

Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is ontvangen kunnen Kamerleden schriftelijk vragen stellen bij het voorstel. De vragen en de beantwoording daarvan staan in de nota naar aanleiding van het verslag. Als de Kamer akkoord is met de beantwoording van deze vragen wordt een Kamerbehandeling ingepland.

Er wordt gestemd in de Tweede Kamer

Na de mondelinge bespreking in de Tweede Kamer wordt een week later over het wetsvoorstel gestemd. Als de Tweede Kamer akkoord is wordt het wetsvoorstel doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

Er wordt gestemd in de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel kan in de Eerste Kamer mondeling besproken worden. Het kan ook dat er alleen een schriftelijke ronde is. Na de bespreking wordt ook in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd.

De Koning en de minister ondertekenen het wetsvoorstel

Nadat zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord zijn gegaan ondertekenen de Koning en de minister het wetsvoorstel.

De wet treedt in werking na publicatie

Nadat de wet is gepubliceerd treedt de wet in werking, zodat scholen kunnen starten met het in de praktijk brengen van de wet.

Meer informatie