23 april 2020

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer

Op dinsdag 21 april vond in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo plaats. Er was tijdens het debat veel aandacht voor medezeggenschap, het begeleiden van jongeren naar een startkwalificatie en de overstapoptie (waardoor een jongere die een route verlaat altijd een passend alternatief heeft). Ook is de teambevoegdheid uitvoerig aan bod gekomen en de mogelijkheid om de inzet van gastdocenten uit te breiden naar 6 uur per week.

Gisteravond, 22 april, is over het wetsvoorstel gestemd en is de wet met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Als hij daar snel behandeld wordt, dan kunnen al in het nieuwe schooljaar 2020-2021 doorlopende leerroutes op basis van deze wet worden aangeboden. Op 12 mei bespreekt de Eerste Kamer de procedure. Op deze pagina van de Eerste Kamer vindt u de actuele informatie over het verloop van het wetgevingsproces.

Meer kansen bieden aan jongeren

De diversiteit van jongeren in de beroepskolom maakt dat er verschillende leerroutes nodig zijn om deze jongeren het beste uit zichzelf te laten halen. Voor veel jongeren helpt het om vroegtijdig kennis te maken met het mbo en de beroepscontext, en bijvoorbeeld tijdens het vmbo al onderwijs te volgen op het mbo. Voor sommige jongeren kan het passend zijn om binnen het vmbo een mbo-opleiding af te ronden. Onze ambitie is dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in een doorlopende leerroute vmbo tot en met mbo.

Zoals minister Van Engelshoven in de Tweede Kamer zei: “Deze doorlopende leerroutes betekenen dat we meer maatwerk kunnen bieden in het beroepsonderwijs. Het betekent niet dat we het overal op deze manier gaan doen, maar we kunnen echt een verbetering aanbrengen in de aansluiting tussen vmbo en mbo. We weten allemaal dat het juist in de aansluiting vaak misgaat en dat we in de overstap vaak studenten kwijtraken. Dit wetsvoorstel beoogt niets anders dan meer kansen te bieden aan jongeren.” Alle partijen onderschreven dit.

Van elke regio wordt verwacht dat onderwijs, overheid en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt en welke doorlopende leerroutes daarbij passen. Wilt u daar mee aan de slag?  Wij brengen u graag in contact met regio’s die een oplossing hebben gevonden voor uw vraagstuk of voor vergelijkbare uitdagingen staan. Stel uw vraag via het contactformulier.

 

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Hoofdstappen waarin een wet tot stand komt
Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie

Tijdens deze voorbereiding wordt onder andere gesproken met vertegenwoordigers van scholen, instellingen, sectororganisaties. Mede op basis van deze input wordt een wetsvoorstel gemaakt.

Internetconsultatie

Het conceptwetsvoorstel wordt openbaar gemaakt op internet, zodat iedereen die dat wil zijn mening kan inbrengen op het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad

Het wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad en het kabinet geeft zijn mening over het voorstel.

Raad van State komt met advies

Na akkoord door de ministers adviseert de Raad van State over het wetsvoorstel. In de regel geeft De Raad van State aan dat het wetsvoorstel met enkele wijzigingen door kan naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer

Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is ontvangen kunnen Kamerleden schriftelijk vragen stellen bij het voorstel. De vragen en de beantwoording daarvan staan in de nota naar aanleiding van het verslag. Als de Kamer akkoord is met de beantwoording van deze vragen wordt een Kamerbehandeling ingepland.

Er wordt gestemd in de Tweede Kamer

Na de mondelinge bespreking in de Tweede Kamer wordt een week later over het wetsvoorstel gestemd. Als de Tweede Kamer akkoord is wordt het wetsvoorstel doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

Er wordt gestemd in de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel kan in de Eerste Kamer mondeling besproken worden. Het kan ook dat er alleen een schriftelijke ronde is. Na de bespreking wordt ook in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd.

De Koning en de minister ondertekenen het wetsvoorstel

Nadat zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord zijn gegaan ondertekenen de Koning en de minister het wetsvoorstel.

De wet treedt in werking na publicatie

Nadat de wet is gepubliceerd treedt de wet in werking, zodat scholen kunnen starten met het in de praktijk brengen van de wet.

Meer informatie