12 februari 2020

Volgende stap wetsvoorstel doorlopende leerroutes: Plenaire behandeling in de Tweede Kamer 

6 Februari hebben ministers Van Engelshoven en Slob de nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer verzonden waarin ze de vragen van de fracties over het wetsvoorstel hebben beantwoord. Vandaag besluit de Tweede Kamer over de aanmelding van het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs) voor de plenaire behandeling. Op de pagina van de Tweede Kamer vindt u de actuele informatie over het verloop van het wetgevingsproces.

Het wetsvoorstel voorziet vanaf augustus 2020 in de mogelijkheid aan iedere vmbo-school en mbo-instelling gezamenlijke onderwijsprogramma’s aan te bieden, die starten in het derde vmbo-leerjaar en eindigen met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4). Hiermee wordt het ook mogelijk dat jongeren een mbo 2-opleiding binnen het vmbo afronden.

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Hoofdstappen waarin een wet tot stand komt
Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie

Tijdens deze voorbereiding wordt onder andere gesproken met vertegenwoordigers van scholen, instellingen, sectororganisaties. Mede op basis van deze input wordt een wetsvoorstel gemaakt.

Internetconsultatie

Het conceptwetsvoorstel wordt openbaar gemaakt op internet, zodat iedereen die dat wil zijn mening kan inbrengen op het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad

Het wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad en het kabinet geeft zijn mening over het voorstel.

Raad van State komt met advies

Na akkoord door de ministers adviseert de Raad van State over het wetsvoorstel. In de regel geeft De Raad van State aan dat het wetsvoorstel met enkele wijzigingen door kan naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer

Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is ontvangen kunnen Kamerleden schriftelijk vragen stellen bij het voorstel. De vragen en de beantwoording daarvan staan in de nota naar aanleiding van het verslag. Als de Kamer akkoord is met de beantwoording van deze vragen wordt een Kamerbehandeling ingepland.

Er wordt gestemd in de Tweede Kamer

Na de mondelinge bespreking in de Tweede Kamer wordt een week later over het wetsvoorstel gestemd. Als de Tweede Kamer akkoord is wordt het wetsvoorstel doorgestuurd naar de Eerste Kamer

Er wordt gestemd in de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel kan in de Eerste Kamer mondeling besproken worden. Het kan ook dat er alleen een schriftelijke ronde is. Na de bespreking wordt ook in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd.

De Koning en de minister ondertekenen het wetsvoorstel

Nadat zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord zijn gegaan ondertekenen de Koning en de minister het wetsvoorstel.

De wet treedt in werking na publicatie

Nadat de wet is gepubliceerd treedt de wet in werking, zodat scholen kunnen starten met het in de praktijk brengen van de wet