15 mei 2019

Vierde rapportage monitor experimenten doorlopende leerlijnen

Doorlopende leerlijnen

In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende leerlijnen (DLL). Dit rapport betreft de vierde meting in het kader van onderzoek naar deze routes.

De belangrijkste punten uit de vierde rapportage DLL vmbo-mbo zijn:

  • Het aandeel van de leerlingen dat kiest voor het mbo (de beroepskolom) bij doorstroom naar vervolgonderwijs, is bij leerlingen die gestart zijn met een route significant groter dan bij leerlingen die kiezen voor een soortgelijke opleiding zonder doorlopende leerlijn.
  • Ook wordt er in de vakmanschaproutes en technologieroutes minder geswitcht van opleidingsrichting tussen vmbo en mbo.
  • Scholen maken veelvuldig gebruik om het onderwijs programmatisch op elkaar te laten aansluiten.
  • Meer dan de helft van de routes maakt gebruik van de mogelijkheid om te verkorten.
  • Routes die al verder gevorderd zijn laten zien dat de verwachte mechanismen op gang komen, zoals meer aandacht voor studie- en beroepskeuze.

Schooljaar 2017 – 2018

Ook in schooljaar 2017-2018 zijn er nieuwe routes aangevraagd en goedgekeurd, de stijging is echter minder groot dan in voorgaande jaren. Naar verhouding kennen de technologieroutes de sterkste toename. Door een toename van het aantal routes is ook het aantal scholencombinaties toegenomen. In 2017-2018 doen 109 scholencombinaties mee met de experimenten. Het aantal leerlingen dat start met een doorlopende leerroute is gestegen tot 2.270 in 2017-2018. In 2016-2017 startten 1.545 leerlingen.

Meer informatie over de experimenten DLL vmbo – mbo

Sinds 2014 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo-scholen en mbo-instellingen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. Deze doorlopende leerlijnen beginnen in leerjaar drie van het vmbo en eindigen met een mbo-diploma.

Welke routes worden onderscheiden binnen de experimenten?

  1. Vakmanschaproutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo basis of kader naar alle sectoren op mbo2- of mbo3-niveau.
  2. Beroepsroutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo kader, de gemengde of theoretische leerwegen naar alle sectoren op mbo4-niveau.
  3. Technologieroutes: een doorlopende leerlijn naar de sectoren Techniek en Groen op mbo4-niveau.

Wettelijke regelruimte vmbo-mbo

Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel dat scholen en instellingen meer ruimte geeft voor samenwerking en het inrichten van doorlopende leerroutes vmbo tot en met mbo. Het wetsvoorstel zal in het najaar van 2019 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Lees hier meer over dit wetsvoorstel.