01 maart 2019

Uitbreiding pilot Technologie & toepassing

Technologie & toepassing

Technologie & toepassing (T&T) is een nieuw schoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden.

T&T wordt momenteel nader vormgegeven met 24 pilotscholen. De pilotgroep wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen die aan de slag willen gaan met het schoolexamenprogramma Technologie & toepassing.

Waarom wordt de pilot uitgebreid?

De huidige pilotgroep wordt per schooljaar 2019-2020 uitgebreid vanwege benodigde diversiteit onder deelnemende scholen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat uiteindelijk alle vmbo-scholen vanuit verschillende visies, invalshoeken en onderwijsconcepten in staat zijn om dit schoolexamenprogramma aan te bieden aan hun leerlingen.

Met het oog op diversiteit binnen de pilot, worden bij de uitbreiding de volgende factoren meegewogen: spreiding van nieuwe scholen over het land; type school; onderwijsconcept; en krimpsituatie. Bij beoordeling van de aanmeldingen wordt dit wegingskader gehanteerd.

Aanmelden

U kunt zich tot en met vrijdag 5 april 2019 aanmelden bij Anouk Hanssen (Ministerie van OCW). In uw aanmelding dient u beargumenteerd aan te geven in hoeverre uw school voldoet aan de selectiecriteria en de voorwaarden.
Daarnaast dient in de aanmelding doorgegeven te worden:

  • de gegevens van uw school (BRIN-nummer en schoollocatie);
  • wat voor type school u bent (VBO met GL en/of TL, categorale mavo, scholengemeenschap inclusief of exclusief VBO);
  • Vanuit welke visie en invalshoek u dit schoolexamenprogramma aan gaat bieden, en of uw school het vak Technologie & toepassing gaat aanbieden vanuit een aanwezig concept in de huidige pilotgroep.

Er is ruimte voor twaalf nieuwe deelnemers. We beoordelen en wegen alle aanmeldingen aan de hand van selectiecriteria en het wegingskader. Indien daarna sprake is van scholen met gelijke score volgt een loting.

Uitbreidingsprocedure pilot T&T 2019

  • Een school kan zich tot en met vrijdag 5 april 2019 aanmelden als geïnteresseerde school voor de pilot Technologie & toepassing.
  • In april worden de inschrijvingen beoordeeld door SLO en OCW. SLO geeft per inschrijving een advies aan OCW. Vervolgens neemt OCW mede op basis van dit advies een besluit.
  • Eind april worden de 3e tranche pilotscholen bekend gemaakt. Alle aangemelde scholen ontvangen hierover een bericht per mail.
  • In mei 2019 vindt een startbijeenkomst voor nieuwe pilotscholen T&T plaats. Hierover worden scholen nader geïnformeerd bij toelating.
  • Scholen die worden toegelaten tot de pilot, mogen vanaf het schooljaar 2019 – 2020 het examenprogramma T&T aanbieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo. Hiervoor ontvangen ze uiterlijk in juni 2019 een ontheffing van het Ministerie van OCW.