04 juni 2018

Sterker samenwerken in de regio

Sterker samenwerken in de regio

Het behoud van goed en toegankelijk beroepsonderwijs staat hoog op de landelijke en regionale agenda’s. Dalende leerlingenaantallen, de roep om meer maatwerk, het lerarentekort en de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen meer dan ooit om structurele afspraken tussen vmbo- en mbo-scholen. Met het programma Sterk Beroepsonderwijs zullen de ministers van OCW samen met de sectorraden en SPV vmbo- en mbo-scholen ondersteunen bij het verder uitbouwen van de samenwerking in de regio.

Sterk Beroepsonderwijs

In februari 2017 kondigden toenmalig minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker maatregelen aan om de doorstroom van vmbo naar mbo te verbeteren, samengebracht onder de noemer Sterk Beroepsonderwijs. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de huidige ministers nu een brief gestuurd over de uitwerking van dit programma, dat wordt uitgevoerd tussen 2018-2021 en bestaat uit drie actielijnen. Actielijn 1 richt zich op meer samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio en moet er toe leiden dat elke regio in 2020 een functionerend netwerk vmbo-mbo-arbeidsmarkt heeft. De tweede actielijn gaat over het creëren van regelruimte in de wet om doorlopende routes vmbo-mbo mogelijk te maken. Onderdeel van deze actielijn is het creëren van de structurele mogelijkheid om mbo 1 en mbo 2 binnen het vmbo aan te bieden, iets wat nu alleen in de vorm van experimenten mogelijk is. Actielijn 3 gaat over het samenbrengen van de gemengde en theoretische leerweg tot de nieuwe leerweg GTL, inclusief praktijkcomponent.

Resultaten

Sterk Beroepsonderwijs moet er toe leiden dat elke regio in 2020 een functionerend netwerk vmbo-mbo heeft in de opleidingssectoren waarvoor dit gezien de arbeidsmarkt relevant is.  Vanaf 2021 biedt elke regio doorlopende routes vmbo-mbo aan die passend zijn binnen de regionale context. Leerlingen van de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg vmbo hebben dan de mogelijkheid om mbo 1 en mbo 2 binnen het vmbo af te ronden. Het mbo blijft bij deze routes verantwoordelijk voor de examinering en diplomering. Daarnaast wordt vanaf 2021 de nieuwe leerweg gtl aangeboden. Hierin volgen alle leerlingen ook praktijkgericht onderwijs.

Bestuursakkoord

Het vmbo en mbo – en de arbeidsmarktpartijen – hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het realiseren van een bij de regio passend en toegankelijk onderwijsaanbod. In de (nieuwe) bestuursakkoorden voor het mbo (‘Trots, vertrouwen en lef’) en het voortgezet onderwijs (in ontwikkeling) wordt regionale samenwerking benoemd als voorwaarde voor het realiseren van toekomstbestendig beroepsonderwijs. Het wordt onderdeel van het nog te ontwikkelen beoordelingskader voor de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen en van het beoordelingskader van de regioplannen Techniek waarmee vmbo-scholen in het najaar aan de slag gaan. Daarnaast lopen er verschillende andere initiatieven die samenwerking stimuleren, zoals projecten binnen het regionale investeringsfonds mbo, de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en het Zorgpact.

Faciliterende rol van de sectorraden

In meerdere regio’s werken scholen intensief samen, maar soms kost dit meer moeite. Samen met de MBO Raad [VO-raad] zullen wij bestuurders, directies en teamcoordinatoren faciliteren bij het realiseren van netwerken vmbo-mbo in de verschillende opleidingssectoren en bij de ontwikkeling van doorlopende routes vmbo-mbo. We doen dit onder meer door instrumenten ter beschikking te stellen die het regionale gesprek kunnen ondersteunen en regionale kennisdelingsbijeenkomsten te organiseren.

De scholen in de regio zijn en blijven zelf aan zet: vmbo- en mbo-scholen in de regio bepalen tussen welke scholen samenwerkingsafspraken gemaakt moeten worden en welke thema’s op de regionale agenda thuishoren. Voor de zomervakantie worden de schoolbesturen door ons geïnformeerd over de regionale bijeenkomsten en andere activiteiten.

Meer informatie

  • Kamerbrief over programma versterking vmbo-mbo - 28 mei 2018

  • Kamerbrief over versterken vmbo - 20 februari 2017