02 juli 2019

Ledenenquête krimp & regionale samenwerking

Rapportage over de resultaten

Om scholen te faciliteren bij het tot stand brengen van structurele, succesvolle regionale samenwerking, heeft de VO-raad het project ‘Regionale samenwerking’ opgezet. In het kader van dit project is in maart jl. een ledenenquête uitgezet onder VO-besturen die de komende 15 jaar te maken krijgen met tenminste 10% krimp (volgens de DUO-prognoses). Doel van de ledenenquête was het in kaart brengen van de stand van zaken van regionale samenwerking in krimpregio’s om op basis daarvan gericht projectactiviteiten in te zetten en op termijn de resultaten van het project te monitoren. Deze rapportage over de resultaten van de ledenenquête is door de VO-raad opgesteld.