01 juni 2020

Praktijkgerichte examenprogramma’s voor de pilot bekend

Advies van SLO in het kort

Het is bekend welke examenprogramma’s doorontwikkeld gaan worden tot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Onder leiding van SLO is door SPV, Platform-TL en de VO-raad een aantal examenprogramma’s getoetst aan het kader voor het praktijkgerichte programma Het advies dat daaruit is voortgekomen is door het ministerie van OCW overgenomen. Op dit moment wordt de uitkomst van het advies verwerkt in de subsidieregeling voor praktijkgerichte programma’s. Deze regeling wordt begin juni gepubliceerd. Daarna kan u zich aan gaan melden als pilotschool.

Het advies van SLO in het kort:

  • Informatietechnologie voor de gemengde en theoretische leerweg (ITgt) en Technologie & toepassing (T&T) door te ontwikkelen tot praktijkgerichte examenprogramma’s die door alle scholen in de nieuwe leerweg kunnen worden aangeboden. Beide programma’s worden in de pilots uitgebreid met meer kennis en daarnaast wordt de aansluiting met mbo en havo verbeterd. Voor Itgt geldt dat expliciet wordt toegevoegd dat opdrachten moeten worden uitgevoerd in verschillende contexten die voortkomen uit beroepssectoren of profielen.
  • Dienstverlening en producten (D&P), Zorg & welzijn (Z&W) en Economie & Ondernemen (E&O) van beroepsgerichte examenprogramma’s door te ontwikkelen tot praktijkgerichte programma’s die door alle scholen in de nieuwe leerweg kunnen worden aangeboden In de doorontwikkeling wordt minder de nadruk gelegd op vakvaardigheden en meer op vaardigheden die gevraagd worden door mbo-4 opleidingen zoals organiseren, leiding geven, plannen ect. Ook moet in de door ontwikkeling beter aangesloten worden op het havo. In de pilots wordt onderzocht wat hiervoor nodig is. Hierdoor ontstaan examenprogramma’s met een ander karakter die door alle scholen in de nieuwe leerweg kunnen worden aangeboden. Deze programma’s krijgen straks een andere naam.
  • De overige beroepsgerichte examenprogramma’s (Bouwen, wonen en interieur, Groen, Horeca, bakkerij en recreatie, Maritiem en techniek, Media, vormgeving en ICT, Mobiliteit en transport en Produceren, installeren en energie) voor de gemengde leerweg te actualiseren en beter aan te laten sluiten op vervolgonderwijs. Dit betekent onder andere het structureel betrekken van het vervolgonderwijs en bedrijfsleven bij de vormgeving van het onderwijs. Actualisatie ziet onder meer op het verstevigen van duurzaamheid.
    Voor deze beroepsgerichte programma’s geldt dat zij gebonden zijn aan een licentie. Ook de huidige bb/kb/gl scholen mogen niet alle beroepsgerichte profielen aanbieden. Dit is wettelijk geregeld vanwege de kwaliteit van het onderwijsaanbod en doelmatigheid. Scholen die deze programma’s nu mogen aanbieden op basis van een licentie mogen dat ook in de nieuwe leerweg doen.
  • Tot slot heeft SLO geadviseerd Maatschappijkunde en Lichamelijke opvoeding II niet door te ontwikkelen tot praktijkgerichte programma’s. Deze vakken kunnen wel door scholen aangeboden blijven worden in het vrije deel van het curriculum.

In de pilots praktijkgerichte programma’s kunnen scholen met één van de bovenstaande examenprogramma’s deelnemen. Deze examenprogramma’s worden opgenomen in de subsidieregeling praktijkgerichte programma’s. Eind 2020 starten 100 nieuwe scholen met de pilot praktijkgerichte programma’s. Ook de 36 huidige pilotscholen T&T worden opgenomen in de pilot praktijkgerichte programma’s. Zo krijgen 136 pilotscholen de mogelijkheid bij te dragen aan het doorontwikkelen van het praktijkgerichte programma waarvoor ze zijn ingeloot. Tot aan de zomervakantie van 2021 krijgen de pilotscholen de gelegenheid zich voor te bereiden op het aanbieden van deze nieuwe examenprogramma’s aan leerlingen. Vanaf schooljaar 2021-2022 starten de pilots met leerlingen die het praktijkgerichte programma volgen.

Download het advies

Webinar over subsidieregeling

Op 18 juni is er een webinar waarin ingegaan wordt op de subsidieregeling, en dan vooral op de vraag wie deel kan nemen aan de pilot, en waarin uitleg gegeven wordt bij het aanvraagformulier. Tijdens dit webinar kunt u vragen stellen.

Meld u aan voor het webinar