20 november 2018

Website ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ gelanceerd

Interessante indicatoren voor sterk beroepsonderwijs

Op ‘De dag van het MBO’ is de website www.onderwijsinderegioincijfers.nl gelanceerd ten behoeve van de beleidsvorming en monitoring door onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven in gemeentes en regio’s. De cijfers geven een breed beeld van het onderwijs, en nodigen uit tot een helicopterview op het onderwijs in de maatschappelijke context.

Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Op de figuren en landkaarten ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ wordt informatie getoond over het beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo) en arbeidsmarkt op basis van de woonplaats van de leerling/student. De gebruikte indelingen zijn de gemeente, RMC regio en arbeidsmarktregio. Er kan een keuze gemaakt worden uit meer dan 100 indicatoren over deelname aan en succes in het onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt, en de sociale context. Daarbij kan de eigen regio of gemeente vergeleken worden met andere regio’s en gemeenten en de ontwikkeling in de laatste 5 jaar bekeken worden.

Indicatoren

Bovendien kunnen indicatoren met elkaar in verband gebracht worden. Voor sterk beroepsonderwijs zijn veel indicatoren van belang, bijvoorbeeld het aandeel van de profielen in het vmbo, en de (niet) verwante doorstroom.