09 maart 2021

Met volle energie vooruit, én ruimte voor temporisering indien noodzakelijk

Eén nieuwe leerweg

Samen met 136 pilotscholen wordt de komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg in het vmbo. Begin dit jaar werd het startschot gegeven voor deze pilot, om met veel energie toe te werken naar een start met leerlingen vanaf schooljaar 2021/2022. Covid-19 heeft echter invloed op de pilot. In dit artikel informeren we u daarom over ruimte die wordt geboden voor temporisering van de pilot indien noodzakelijk, maar ook hoe met veel energie en enthousiasme wordt doorgebouwd.

Energie vasthouden, maar ook ruimte voor temporiseren

We bouwen de komende tijd samen met 136 pilotscholen aan praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg en merken dat er ontzettend veel energie zit bij de scholen om komend schooljaar van start te gaan met leerlingen. De pilotscholen zijn druk bezig met het ontwikkelen van een visie op het praktijkgerichte programma binnen hun school, het opbouwen of uitbouwen van hun netwerken in de regio en het enthousiasmeren van leerlingen.

Covid-19 heeft echter invloed op de ontwikkeling van een aantal van de examenprogramma’s. Daarnaast vragen de huidige omstandigheden dat de prioriteiten binnen de pilotscholen soms noodgedwongen niet bij het praktijkgericht programma’s liggen. OCW biedt daarom in de regelgeving de ruimte om de pilot voor sommige programma’s te temporiseren. Dat lijkt voor een beperkt aantal scholen nodig te zijn. We starten daarom vanaf volgend schooljaar met ruim 120 pilotscholen.

Twee tijdpaden

Er zijn twee verschillende tijdpaden, afhankelijk van de ontwikkeling van het examenprogramma:

  1. Praktijkgerichte programma’s waarvan de start een schooljaar wordt uitgesteld omdat er mei 2021 nog geen concept examenprogramma ligt: PIE (Produceren, installeren en energie), BWI (Bouwen, wonen en interieur), Groen, HBR (Horeca, bakkerij en recreatie), MVI (Media, vormgeving en ICT) en M&T (Mobiliteit en transport).*
  2. Praktijkgerichte programma’s die kunnen starten in schooljaar 2021/2022 omdat de examenprogramma’s mei 2021 gereed zijn, maar waarvoor we een pilotschool de mogelijkheid bieden om onderbouwd te kiezen voor een schooljaar uitstel: Ma&T (Maritiem en Techniek), T&T (Technologie & Toepassing), IT (Informatietechnologie), Z&W (Zorg en Welzijn), E&O (Economie en Ondernemen) en D&P (Dienstverlening en Producten).*

*De werktitels van deze praktijkgerichte programma’s worden de komende tijd  gewijzigd.

Nieuwe examenprogramma’s

Om tot concept examenprogramma’s te komen, heeft SLO een format voor de praktijkgerichte programma’s opgesteld. Dit format vormt de basis voor de concept examenprogramma’s die voor alle praktijkgerichte programma’s ontwikkeld worden. In het format komt bijvoorbeeld terug dat keuzevakken geen onderdeel uitmaken van het praktijkgerichte programma, maar dat de ruimte wordt geboden in de contexten van het programma.

De docenten uit de ontwikkelteams (vmbo, havo en mbo) en pilotscholen zijn doorgaans enthousiast; het format biedt veel vrijheid én uitdaging aan docenten om een eigen invulling aan het onderwijs in het praktijkgericht programma te geven. Docenten van de pilotscholen kunnen aan de hand van het format en de informatie die zij tijdens pilotbijeenkomsten van SLO hebben gehad, alvast hun lesmateriaal ontwikkelen. Uiteraard is het de bedoeling dat de eindtermen van een concept examenprogramma uiteindelijk zijn weerslag zullen krijgen in het PTA, onderwijs- en toetsprogramma op iedere pilotschool.

SLO ontwikkelt op basis van het format de komende jaren samen met de 136 pilotscholen en de ontwikkelgroepen de examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s. De eerste concept examenprogramma’s verschijnen in mei 2021. Dit zal tevens via de website en nieuwsbrief van Sterk Beroepsonderwijs worden gecommuniceerd. Wilt u vast meer weten over het format voor het praktijkgerichte programma? Kijk dan op de website van SLO.

Lees meer over het format

Basis- en verdiepingsmodules voor scholing beschikbaar

Ter ondersteuning van alle scholen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is ook een scholingsaanbod ontwikkeld van basis- en verdiepingsmodules rond zes samenhangende thema’s die van belang zijn voor álle praktijkgerichte programma’s. Kijk ook deze animatie die u in vogelvlucht door de opzet van het scholingsaanbod meeneemt.

Daarnaast is er ook een zelfevaluatietool ontwikkeld om te bepalen waar op een school of in een team behoefte aan is. Het praktijkgericht programma is voor sommige scholen helemaal nieuw, waar andere scholen al bezig waren met vergelijkbare initiatieven. Daardoor is de beginsituatie van elke school anders. Via de zelfevaluatietool kan elke school bepalen waar zij momenteel staat in het ontwikkelingsproces. U vindt de evaluatietool op de website van Sterk Beroepsonderwijs. Met de uitkomst kunt u een gerichte keuze maken uit het scholingsaanbod passend bij de leervragen van uw school. Zo ontwikkelt u samen én op maat!