06 oktober 2019

Klankbordgroep schoolleiders nieuwe leerweg

Zitting nemen in klankbordgroep

90 schoolleiders hebben zich gemeld om zitting te nemen in de klankbordgroep schoolleiders; een klankbordgroep die advies uitbrengt aan OCW over de nieuwe leerweg. Onderwerpen als de positie van de leerweg in het vo-stelsel, de invulling van de praktijkgerichte component en het vakkenpakket van leerlingen zullen aan de klankbordgroep worden voorgelegd.

In totaal is er plaats voor 20 leden van de klankbordgroep (12 uit vmbo, 4 uit havo en 4 uit mbo). In de komende weken wordt op basis van criteria als spreiding over schoolsoorten (categoriaal, verbonden aan een brede school, verbonden aan een mbo) en spreiding over het land, een selectie gemaakt uit de kandidaten.

De mensen die niet gevraagd worden zitting te nemen in de klankbordgroep zullen op een andere manier bij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg betrokken worden. De komende tijd wordt deze gedachte verder uitgewerkt en worden de kandidaten geïnformeerd.