18 september 2019

Klankbordgroep schoolleiders nieuwe leerweg

Vormgeving nieuwe leerweg

In het kader van het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ wordt er gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe leerweg waarin de huidige gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengaan. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgerichte component, die tot doel heeft hen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding op mbo of havo.

Structureel meedenken

Wilt u, op persoonlijke titel, structureel meedenken over de vormgeving van de nieuwe leerweg en OCW adviseren over zowel de samenvoeging van GL en TL als de invulling van de praktijkgerichte component, meldt u dan aan voor de klankbordgroep schoolleiders. De klankbordgroep zal gaan bestaan uit schoolleiders afkomstig uit vmbo, mbo en havo.

Op 18 september jl. vond er een informatiebijeenkomst plaats over de klankbordgroep schoolleiders. De presentatie is alsnog te bekijken.

Aanmelden voor de klankbordgroep

Het is niet meer mogelijk om aan te melden.
De selectie wordt gedaan door de werkgroep nieuwe leerweg waarin vertegenwoordigd zijn: VO-raad, SPV, platform-tl, SLO, OCW, het platform havo en de MBO Raad. In de week daarna (week 41, uiterlijk 11 oktober), krijgt iedereen die zich aangemeld heeft via een mail uitsluitsel over de gemaakte selectie.

Download de profielschets