11 januari 2021

Aanpassingen examens 2021

In verband met de huidige omstandigheden zijn er aanpassingen gedaan aan de examens in het vo in 2021.

CSPE’s

In november werd al bekend dat de beroepsgerichte profielvakken in het vmbo in 2021 worden afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen (het cspe). Leerlingen moeten daarvoor hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Scholen worden gestimuleerd hierbij wel gebruik te maken van (delen van) de voor 2021 ontwikkelde cspe’s. Hiervoor heeft het CvTE een brochure opgesteld. Via een aantal webinars van SPV en CvTE is hierover ook meer informatie beschikbaar:

  • 15 januari en 4 februari zijn er voorlichtingswebinars die voor iedereen toegankelijk zijn.
  • 2 en 3 maart zijn er vakinhoudelijke webinars voor docenten die als examinatoren betrokken zijn bij de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak.

CE’s avo-vakken

De inzet blijft dat de centrale examens doorgaan in 2021. Om leerlingen een zo goed mogelijke uitgangspositie te geven zijn er een aantal maatregelen getroffen. Zo wordt het tweede tijdvak uitgebreid tot tien dagen, mogen leerlingen hun centrale eindexamens spreiden over twee tijdvakken en krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen. Een nadere uitwerking van de maatregelen is te vinden in het servicedocument examens 2021.

Digitale flexibele examens in vmbo-bb en -kb

Eerder werd ook al aangekondigd dat de afnametermijn voor de digitale flexibele examens in het vmbo-bb en –kb  en de aanlevertermijn voor de schoolexamens voor alle leerlingen verlengd worden. De digitale examens kunnen worden afgenomen tussen 2 april en 23 juli. De extra herkansing geldt ook voor deze digitale examens.

Informatie over de examens 2021 vindt u op Examenblad.nl. Informatie over de webinars vindt u op de website van Stichting Platforms vmbo.