Pilot Technologie & toepassing

Pilot Technologie & toepassing

Technologie & toepassing (T&T)  is een nieuw schoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden.

Schoolexamen of aanvullend vak

Het concept examenprogramma wordt momenteel ontwikkeld op pilotscholen. Alleen de scholen in de pilot mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden. De scholen hebben een ontheffing van het Ministerie van OCW ontvangen om dit te doen.

T&T is in 2018 – 2019 vormgegeven met 24 pilotscholen. De pilotgroep is uitgebreid met twaalf nieuwe scholen die vanaf 2019 – 2020 aan de slag gaan met het examenprogramma Technologie & toepassing.

In 2019 – 2020 maken deze 36 scholen onderdeel uit van de pilot T&T.

Andere scholen kunnen het vak Technologie & toepassing extracurriculair geven. De handreiking voor Technologie & toepassing kan scholen steun bieden bij de inrichting van het vak op school.

Ook geïnteresseerd in de ontwikkeling van T&T? Laat het ons weten en we houden u op de hoogte!

Waarom is de pilot in 2019 uitgebreid?

De huidige pilotgroep is per schooljaar 2019-2020 uitgebreid vanwege benodigde diversiteit onder deelnemende scholen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat uiteindelijk alle vmbo-scholen vanuit verschillende visies, invalshoeken en onderwijsconcepten in staat zijn om dit schoolexamenprogramma aan te bieden aan hun leerlingen.

Met het oog op diversiteit binnen de pilot, zijn bij de uitbreiding de volgende factoren meegewogen: spreiding van nieuwe scholen over het land; type school; onderwijsconcept; en krimpsituatie. Bij beoordeling van de aanmeldingen is dit wegingskader gehanteerd.

Scholen konden zich tot en met vrijdag 5 april 2019 aanmelden bij het ministerie van OCW In de aanmelding dienden scholen beargumenteerd aan te geven in hoeverre de school voldoet aan de selectiecriteria en de voorwaarden.

Daarnaast hebben scholen in de aanmelding door moeten geven:

  • De gegevens van de school (BRIN-nummer en schoollocatie);
  • Het type school (VBO met GL en/of TL, categorale mavo, scholengemeenschap inclusief of exclusief VBO);
  • Vanuit welke visie en invalshoek de school dit schoolexamenprogramma aan gaat bieden, en of de school het vak Technologie & toepassing gaat aanbieden vanuit een aanwezig concept in de huidige pilotgroep.

Hoe zag de uitbreidingsprocedure eruit?

  • Een school kon zich tot en met vrijdag 5 april 2019 aanmelden als geïnteresseerde school voor de pilot Technologie & toepassing.
  • In april zijn de inschrijvingen beoordeeld door SLO en OCW. SLO heeft per inschrijving een advies aan OCW gegeven. Vervolgens heeft OCW mede op basis van dit advies een besluit genomen.
  • Eind april zijn de 3e tranche pilotscholen bekend gemaakt. Alle aangemelde scholen hebben hierover een bericht per mail ontvangen.
  • Op 3 juni 2019 vond de startbijeenkomst voor nieuwe pilotscholen T&T plaats.
  • Scholen die zijn toegelaten tot de pilot, mogen vanaf het schooljaar 2019 – 2020 het examenprogramma T&T aanbieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo. Hiervoor hebben deze scholen een ontheffing van het Ministerie van OCW ontvangen.

Er was ruimte voor twaalf nieuwe deelnemers. Alle aanmeldingen zijn beoordeeld en gewogen aan de hand van selectiecriteria en het wegingskader. Inmiddels zijn de 3e tranche pilotscholen geselecteerd. Met deze uitbreiding omvat de pilotgroep 36 scholen, die het komende jaar doorwerken aan de ontwikkeling van het examenprogramma T&T.