Nieuwe leerweg

Theoretisch leren met een praktijkgerichte component

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan en moet beter. Leerlingen, het bedrijfsleven en vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een praktische component. Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo met daarin een praktijkgerichte component voor alle leerlingen.

Praktische ervaring in en buiten de school

Het doel van de praktijkgerichte component in de bovenbouw van de nieuwe leerweg is alle leerlingen goed voor te bereiden op zowel de keuze voor vervolgonderwijs als op de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs (mbo of havo). De praktijkgerichte component is een aanvulling op theoretische vakken juist doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school. Dit past bij het advies van de VO-raad van 21 januari 2019 over de vormgeving van de praktijkgerichte component).

2019-2020 wordt benut om samen met schoolleiders, bestuurders, decanen en leraren van vmbo-scholen, havo-scholen en mbo-instellingen de hierboven genoemde vaardigheden nader uit te werken.

Inspirerende voorbeelden

2019-2020 wordt benut om de praktijkgerichte component uit te werken. Een groeiend aantal scholen heeft de afgelopen jaren echter al actie ondernomen om het onderwijs praktischer in te richten. Dit doen zij om de motivatie van leerlingen te vergroten en de aansluiting op het vervolgonderwijs te verbeteren. Hier vindt u enkele inspirerende voorbeelden van scholen die het onderwijs nu al praktischer inrichten, vooruitlopend op de nieuwe leerweg.

Image

Op weg naar een nieuwe leerweg: Advies over de praktijkgerichte component

Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Ook bij het onderwijs zelf en betrokken stakeholders bestaat groot draagvlak voor zo’n nieuwe leerweg, die is bedoeld voor alle leerlingen ongeacht hun doorstroomwensen. In de nieuwe leerweg worden de huidige gemengde leerweg en theoretische leerweg in het vmbo samengevoegd.

Inventarisatie nieuwe leerweg GL/TL

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan beter, vinden veel scholen met een van deze leerwegen. Zij zijn, soms op eigen initiatief, gestart met een meer op de praktijkgericht programma. In het kader van de ontwikkeling van een op de praktijkgerichte component is onderzocht welke uitvoeringsvarianten hiervan al in de praktijk voorkomen en wat kernmerken daarvan zijn. Het verslag van dit onderzoek vormt een van de uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van de nieuwe leerweg.