Nieuwe leerweg

Theoretisch leren met een praktische component

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan en moet beter. Het bedrijfsleven, vervolgopleidingen en jongeren zelf, hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een praktische component. Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo.

De overheid wil bewerkstelligen dat alle vmbo-leerlingen praktische kennis en vaardigheden aanleren, en ze tegelijkertijd de kans te geven om zich te oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden. De tl/mavo mist een vak waarin leerlingen op een praktische wijze gericht hier aan werken. Een groeiend aantal scholen heeft de afgelopen jaren hierop zelf actie genomen en aanvullende onderwijsprogramma’s of een andere aanpak ontwikkeld. Dit doen zij om de motivatie van leerlingen te vergroten en de aansluiting op het vervolgonderwijs te verbeteren. Leerlingen zijn echter afhankelijk van de tl-school waarop ze zitten of ze onderwijs kunnen volgen dat is verrijkt met praktijk. Deze willekeur wordt de komende jaren doorbroken.

In een nieuwe leerweg volgen alle leerlingen praktijkgericht onderwijs, ongeacht hun doorstroomwensen. Deze leerweg vervangt de gl en de tl.

De overheid pakt met de nieuwe leerweg tevens het hardnekkige misverstand aan dat de tl meer waard zou zijn dan de gl. Op één vak na volgen leerlingen in deze leerwegen dezelfde examenprogramma’s. Ze doen in die vakken dezelfde examens, ontvangen diploma’s met dezelfde waarde en dezelfde doorstroomperspectieven. Maatschappelijk gezien is de gl echter minder bekend en bovendien vaak onterecht minder gewaardeerd.

Image

Op weg naar een nieuwe leerweg: Advies over de praktijkgerichte component

Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Ook bij het onderwijs zelf en betrokken stakeholders bestaat groot draagvlak voor zo’n nieuwe leerweg, die is bedoeld voor alle leerlingen ongeacht hun doorstroomwensen. In de nieuwe leerweg worden de huidige gemengde leerweg en theoretische leerweg in het vmbo samengevoegd.

Inventarisatie nieuwe leerweg GL/TL

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan beter, vinden veel scholen met een van deze leerwegen. Zij zijn, soms op eigen initiatief, gestart met een meer op de praktijkgericht programma. In het kader van de ontwikkeling van een op de praktijkgerichte component is onderzocht welke uitvoeringsvarianten hiervan al in de praktijk voorkomen en wat kernmerken daarvan zijn. Het verslag van dit onderzoek vormt een van de uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van de nieuwe leerweg.

Inspiratievoorbeelden over de nieuwe leerweg