Leerlingstromen

Leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen

Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’

In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken. Tevens wordt nadere informatie gegeven om dit gesprek te faciliteren. Dit betreft de verwantschap van de opleidingen op het vmbo en mbo, het niveau van de doorstroom, en uitval en switch in het eerste jaar op het mbo. De gegevens zijn uit te splitsen naar de leerweg op het vmbo.

Toelichting

In de figuren wordt weergegeven welk onderwijs leerlingen volgen als zij het vmbo verlaten. Iedereen die het vmbo verlaat wordt meegenomen. Dus ook degenen zonder diploma aan het eind van het examenjaar, en leerlingen die vóór het examenjaar met het vmbo stoppen. Leerlingen die uitvallen blijven in deze versie buiten beeld, deze worden in een volgende release toegevoegd.

  • Het beginscherm laat de landelijk situatie zien. Het merendeel van de vmbo-verlaters gaat naar het bekostigd mbo, ook gaat een deel naar het havo. Een kleiner deel gaat naar speciaal- of particulier onderwijs. Een nog kleiner deel gaat naar overig voortgezet onderwijs: een dakpan- of brugklas, vavo of particulier vo. Het kleinste deel gaat naar erkende opleidingen bij het niet bekostigd mbo.
  • Links van de figuur kunnen bovenin het kader VMBO vmbo-vestigingen gekozen worden. Dit kan een arbeidsmarktregioRMC-regio of gemeente van de vestiging zijn of een enkele VMBO vestiging. Dan worden alle vmbo-verlaters uit die vestigingen getoond.
  • Bij groep kan verder gefilterd worden op alle vmbo-verlaters: degenen met een diploma per leerweg (basisberoeps, kader of gemengd/theoretisch) of degenen zonder diploma.
  • Bij Soort stroom kan gekozen worden of de stroom naar het mbo wordt onderverdeeld naar niveau, of naar verwantschap van de opleidingen op het vmbo en mbo. Bij de keuze switch/uitval wordt van de doorstromers naar het mbo de switch na het eerste jaar en de uitval in het eerste jaar getoond. Voor degenen die doorstromen naar het mbo wordt ook weergegeven hoeveel leerlingen switchen van opleiding dan wel uitvallen in het eerste jaar op het mbo.
  • In het blok Bestemming kan gekozen worden voor een individuele MBO instelling waarnaar de vmbo-verlaters doorstromen, onderverdeeld naar AOC’s, ROC’s en vakscholen. Ook kan gekozen worden voor de onderwijssoorten waarnaar doorgestroomd wordt, deze worden niet onderverdeeld naar instelling.
  • Stromen van VMBO-vestigingen naar MBO-instellingen die op totaalniveau minder dan 10 leerlingen tellen worden om privacy-redenen niet getoond. Deze worden dan samengenomen in de categorie ‘overige mbo-instellingen’.

Heeft u een vraag over de stroomdiagrammen? Vul dan het formulier in, dan nemen we contact op.