Een nieuwe leerweg: advies over de praktijkgerichte component

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Nieuwe leerweg Nieuwe leerweg
Publicatie Publicatie

Een nieuwe leerweg: advies over de praktijkgerichte component

Het Ministerie van OCW heeft de VO-raad juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW. De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Ook bij het onderwijs zelf en betrokken stakeholders bestaat groot draagvlak voor zo’n nieuwe leerweg, die is bedoeld voor alle leerlingen ongeacht hun doorstroomwensen. In de nieuwe leerweg worden de huidige gemengde leerweg en theoretische leerweg in het vmbo samengevoegd.