FAQ

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg.
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de nieuwe leerweg.

Op 14 april en 17 juni 2021 heeft er een webinar plaatsgevonden over de nieuwe leerweg. De antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar, vindt u in de onderstaande pdf-lijsten  met veelgestelde vragen met antwoorden.

FAQ van 14 april 2021 FAQ van 17 juni 2021

Nieuwe leerweg

 • In hoeverre is het via de nieuwe leerweg mogelijk versneld een mbo-opleiding te volgen?

  Vmbo en mbo kunnen doorlopende leerroutes ontwikkelen vanuit de gemengde en theoretische leerweg naar een mbo-3 en 4 kwalificatie. Deze mogelijkheid zal er na de samenvoeging van de leerwegen ook zijn. Of dit versneld kan hangt af van de afspraken die vmbo en mbo daar samen over maken. De wet biedt deze ruimte.

 • Wij zijn uitgeloot als pilotschool nieuwe leerweg, maar willen wel verder ontwikkelen, wat kunnen we doen?

  Scholen die niet mee kunnen doen aan de pilot praktijkgerichte programma’s nieuwe leerweg, hoeven niet te wachten tot 2024 met het invoeren van een praktijkgericht programma. Zij mogen altijd een extra vak aan hun leerlingen aanbieden en die kan (een variant op) een praktijkgericht programma zijn. U kunt daarbij uitgaan van de concept examenprogramma’s, maar kunt tot 2024 ook een eigen invulling geven aan het praktijkgerichte programma bij u op school. Een extra vak hoeft niet afgesloten te worden met een examen en telt in elk geval niet mee in de slaag- zakregeling.
  U kunt ook starten met het opbouwen van een netwerk van bedrijven rond uw school, waar leerlingen kennis kunnen maken met de beroepspraktijk (dat kan nu al) en waarmee u opdrachten ontwikkelt en het aanhalen van de contacten met het mbo.
  Wij adviseren u wel eerst te onderzoeken of er een bedrijvennetwerk actief is in de regio en als dat het geval is daarbij aan te sluiten, bedrijven hebben liever één aanspreekpunt dan allemaal verschillende. De Kamer van Koophandel in de regio kan een goede ingang zijn.
  Daarnaast kunt u trainingen volgen via www.bijscholingvmbo.nl, deze zijn speciaal ontwikkeld voor de nieuwe leerweg.
  En natuurlijk adviseren we u de website en de nieuwsbrief in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de pilot.

 • Hoe verhouden de doorlopende leerroutes en de nieuwe leerweg zich tot elkaar?

  De wet maakt het mogelijk om vanuit de gemengde en theoretische leerwegen doorlopende leerroutes met het mbo in te richten. Aangezien we de komende jaren deze leerwegen samen voegen, blijft het ook daarna mogelijk om dit te doen.

  Sterker nog, het wordt juist interessant om nu als mbo de samenwerking met vmbo-gtl op te zoeken. Wij verplichten pilotscholen om een samenwerking met het mbo (en havo) op te zetten of te intensiveren ten behoeve van het opbouwen en onderwijzen van het praktijkgericht programma.

  Te denken valt aan het opstarten van samenwerking op het gebied van: Levensechte opdrachten; gebruik van mbo-faciliteiten; gezamenlijk LOB; stages; inzet van mbo-docenten/-studenten etc. Maar dus ook het inrichten van doorlopende leerroute(s).

  Overigens kunnen ook de niet pilotscholen de samenwerking in de regio op pakken zodra de concept examenprogramma’s bekend zijn. Ze kunnen dan het vak extra-curriculair gaan aanbieden. Juist voor mavo’s die op dit moment nog weinig regionale contacten hebben, is het wenselijk om het gesprek over vmbo – mbo tijdig te voeren.

 • Hoe betrek ik als vmbo GTL-school het mbo en bedrijfsleven bij de ontwikkelingen?

  Er moet voor de ontwikkeling naar de nieuwe leerweg en het vormgeven van een praktijkgericht programma samengewerkt worden met het mbo en het bedrijfsleven. Het is dan ook van belang dat u op tijd de regionale samenwerking opzet dan wel intensiveert. Te denken valt aan het opstarten van samenwerking op het gebied van:

  • Levensechte opdrachten (inzet van mbo/bedrijven als opdrachtgever en/of als beoordelaar);
  • het bieden van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma op de locatie van het mbo/bedrijf;
  • het geven van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma door mbo-docenten/-studenten;
  • het gezamenlijk inrichten van LOB, stage-activiteiten of het profielwerkstuk;
  • het inrichten van doorlopende leerroute(s) naar niveau 3 /4.

  Als u gebruik wilt maken van de ruimte die de wet doorlopende leerroutes biedt, dan moet u dit aan de voorkant regelen middels een samenwerkingsovereenkomst. Voor het opstarten en vormgeven van samenwerking kunt u gebruik maken van de bouwstenen die u vindt op de website. Dit zijn hulpmiddelen, geen blauwdrukken. Bepaal zelf wat voor uw regio past en wanneer.

  Mogelijk heeft u als vmbo-school nog geen samenwerking in de regio of staat dit in uw regio nog in de kinderschoenen. Er zijn dan hulpmiddelen die u kunt raadplegen bij het opzetten van samenwerking, bijvoorbeeld de samenwerkingstoolkit van het vmbo-platform Z&W of het Education Model Canvas van STO. U kunt deze tools op alle niveaus van de samenwerking inzetten. Daarnaast kan het reflectie-instrument van de VO-raad ondersteuning bieden bij het opstarten van het regionale gesprek over de samenwerking.

 • Komt er een tweede ronde aanvragen?

  Er komt wellicht een tweede ronde aanvragen, maar deze zal beperkt qua omvang zijn en is in principe alleen bedoeld voor scholen die met een eigen programma-initiatief, dat is goedgekeurd, deel willen nemen aan de pilot.

 • Waar moeten we als leidinggevenden rekening mee houden om goed te kunnen faciliteren tijdens de pilotfase?

  U moet het praktijkgerichte programma niet de verantwoordelijkheid laten zijn van een docent, en op basis van een schoolvisie kiezen voor het inrichten van een praktijkgericht programma passend bij uw school, uw regio en uw leerlingen. De docenten steunen bij de ontwikkeling en uitvoering van het praktijkgerichte programma door ze voldoende ontwikkeltijd te geven en te faciliteren met goede outillage. 

  Geadviseerd wordt om in dit kader rekening te houden met: 

  • De inrichting van een vaksectie;
  • Een netwerker voor een dag(deel) per week om contact te leggen met het regionale bedrijfsleven, instellingen en mbo en deze contacten te onderhouden;
  • De noodzaak van voldoende ontwikkeltijd (60 tot 100 uur per jaar per lid van de vaksectie);
  • Minimaal vier contacturen per week op het lesrooster;
  • Het beschikbaar stellen van een praktijklokaal;
  • Organiseren van structurele samenwerking met het decanaat en andere vaksecties.
 • Moeten alle leerlingen van onze school straks 1 praktijkgericht programma volgen of is het de bedoeling dat scholen en leerlingen iets te kiezen hebben?

  De pilot start met 12 verschillende praktijkgerichte programma’s. Gedurende de pilot kunnen dit er meer of minder worden. Er is dus niet 1 programma voor alle leerlingen. De leerweg wordt zo ingericht dat de keuze voor een vervolgopleiding zo lang mogelijk kan worden uitgesteld, met ruimte in het curriculum voor de leerling en voor de school. Dat betekent waarschijnlijk dat scholen uiteindelijk meerdere praktijkgerichte programma’s zullen aanbieden.

 • Is er een verplicht moment van profielkeuze in VMBO-t?

  Leerlingen kiezen bij de invoering van de nieuwe leerweg, aan het eind van het tweede leerjaar een praktijkgericht programma.

 • Welk schooljaar wordt de nieuwe leerweg met daarin een praktijkgericht programma echt verplicht?

  In augustus 2024 wordt de nieuwe leerweg landelijk ingevoerd (streefdatum). Dat wil zeggen dat scholen vanaf schooljaar 2024-2025 de nieuwe leerweg, met daarin een praktijkgericht programma, aan moeten bieden aan leerlingen in leerjaar 3.

 • Mag je als TL gebruik maken van de beroepsgerichte examenprogramma’s E&O en Z&W die zijn ontwikkeld voor de kaderberoepsgerichte leerweg?

  Nee dat kan niet. Voor E&O en Z&W worden in 2020-2021 nieuwe praktijkgerichte examenprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s wijken af van de beroepsgerichte examenprogramma’s van de GL.
  De concept examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg zijn gepubliceerd op de website Sterk beroepsonderwijs

 • Is al bekend of het praktijkgerichte programma met een SE of een CSPE afgesloten wordt?

  Tijdens de pilot wordt de praktijkgerichte programma’s met een SE afgesloten. Tijdens de pilot wordt nagegaan of dit de meest ideale en meest gewenste manier van afsluiting is en wordt besloten of de praktijkgerichte programma’s na 20924 met een SE en/of CE wordt afgesloten.

 • Wij bieden in de TL al het beroepsgerichte programma D&P aan, maar willen dit nog verder ontwikkelen, waarmee moeten we rekening houden?

  Er komt een nieuw examenprogramma D&P voor de nieuwe leerweg. Dit programma is niet gelijk aan het bestaande programma voor de gemengde leerweg. We adviseren u de ontwikkelingen (via de website, de nieuwsbrief en bijeenkomst) goed te volgen en u te baseren op het concept examenprogramma D&P voor de nieuwe leerweg als u zich op de implementatie van die programma wilt voorbereiden.
  Ook kunt u gebruik maken van het scholingsaanbod op bijscholingvmbo.nl om u voor te bereiden op de komst van de nieuwe leerweg en praktijkgerichte programma’s.

 • Wordt het praktijkgericht programma alleen met een SE afgesloten?

  Dat is op dit moment nog niet bekend. De komende tijd wordt hierover een besluit genomen.

  Uitgangspunt is dat alle leerlingen in de nieuwe leerweg een praktijkgericht programma volgen en afsluiten. En dat dit op een vergelijkbare wijze meegaat in de uitslagbepaling om het diploma in de nieuwe leerweg te halen. Afsluiting van praktijkgerichte programma’s in de pilots met een schoolexamen is één van de opties die daarbij wordt overwogen.

 • Moet elke leerling examen doen in een praktijkgericht programma of is alleen het aanbieden van zo’n programma voldoende?

  Alle leerlingen in de nieuwe leerweg krijgen een praktijkgericht programma aangeboden en moeten dit ook afsluiten. Het cijfer voor het praktijkgericht programma telt op een vergelijkbare wijze, als de avo-vakken, mee in de uitslagbepaling voor het diploma.

 • Is het praktijkgericht programma een verplicht examenvak?

  Ja een praktijkgericht programma is voor alle leerlingen in de nieuwe leerweg een verplicht examenvak dat wordt afgesloten met een examen. Het behaalde cijfer telt mee in de uitslagbepaling.

 • Wat is het verschil tussen de gemengde leerweg en de nieuwe leerweg?

  In 2024 houden de gemengde en de theoretische leerweg op te bestaan en volgen alle leerlingen de nieuwe leerweg. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma.

 • Er zijn scholen waar alle TL-leerlingen al verplicht een praktijkgericht programma volgen. Hebben deze scholen nog iets te ontwikkelen voor de nieuwe leerweg?

  In de nieuwe leerweg kunnen 12 praktijkgerichte programma’s aangeboden worden. Voor alle programma’s die hiervoor zijn aangewezen worden de komende tijd examenprogramma’s ontwikkeld. In de praktijkgerichte programma’s staan de regio, LOB en systemisch werken centraal. Dit zijn voor veel scholen nieuwe onderdelen. Daarnaast zijn de praktijkgerichte programma’s meer gericht op een vervolgopleiding  op niveau 4 mbo en het havo. Als de school een ander dan de 12 aangewezen programma’s aanbiedt dan moet dit programma eerst getoetst en goedgekeurd worden voordat het in aanmerking kan komen als praktijkgericht programma.
  De concept examenprogramma’s zijn te vinden op de website van Sterk beroepsonderwijs.
  De programma’s worden in de loop van de pilot bijgesteld.

 • Hoe kan 5+1 leiden tot drempelloze instroom tot de havo?

  Wil een leerling gebruik maken van het wettelijk doorstroomrecht naar het havo, dan moet de leerling met ingang van 1 augustus 2020 met succes eindexamen hebben afgelegd in een extra vak.
  Na de afronding van de pilots, wordt bezien hoe de praktijkgerichte programma’s zich verhoudt tot dit doorstroomrecht.

 • Hoe sluiten nieuwe leerweg en het havo op elkaar aan als leerlingen straks in 5 avo-vakken examen doen?

  Leerlingen in de nieuwe leerweg doen straks examen in 6 of 7 vakken. Het praktijkgerichte programma is een van die vakken. In het praktijkgerichte programma leren leerlingen vaardigheden die heel goed van pas komen op het havo en in het mbo.
  In de loop van de pilot wordt besloten in hoeveel vakken een leerling precies examen doet. Van dat pakket maakt een praktijkgericht programma in elk geval onderdeel uit.

  Als er sprake is van 6 examenvakken, dan moet een leerling, om toelatingsrecht te krijgen tot de havo, een extra vak volgen en afsluiten.

  Voor de aansluiting op het mbo en het havo is veel aandacht tijdens de doorontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s tijdens de pilots. Het havoplatform, havo-scholen, mbo’s en de MBO Raad worden betrokken bij de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s en de inrichting van de nieuwe leerweg.

 • Is het toegestaan om in de nieuwe leerweg te focussen op twee uitwerkingsvarianten, namelijk een variant van het praktijkgerichte programma, die voorsorteert op het mbo. En een andere variant die voorsorteert op het havo?

  Binnen de kaders van een examenprogramma kunt u verschillende varianten uitwerken en accenten leggen, daarbinnen kunt u bovendien maatwerk bieden voor de diverse leerlingen in uw klas. Maar leerlingen volgen wel allemaal hetzelfde examenprogramma. En alle leerlingen in de nieuwe leerweg moeten een praktijkgericht programma volgen en afsluiten.

 • Hoe bepalend zijn de resultaten van de pilot?

  In de pilot worden praktijkgerichte programma’s uitgeprobeerd en doorontwikkeld. De pilots worden gemonitord en waar nodig zullen ervaringen opgedaan tijdens de pilot leiden tot bijstellingen van de examenprogramma’s of de regelgeving. Daarnaast denken pilotscholen mee over de inrichting en afsluiting van de praktijkgerichte programma’s binnen de nieuwe leerweg.

 • AOC’s bieden leerlingen nu een extra vak aan om de TL te halen. Begrijp ik het goed dat er in de nieuwe leerweg minder vakken nodig zijn om een diploma te halen?

  In de nieuwe leerweg doen leerlingen in 6 vakken examen als ze voor de examens slagen krijgen ze een diploma. Het praktijkgerichte programma maakt onderdeel uit van deze 6 vakken.

  Als de nieuwe leerweg is ingevoerd is er geen onderscheid meer tussen GL en TL en is het aanbieden van extra vakken om een TL-diploma te halen niet meer nodig.

 • Is het praktijkgerichte programma voor de nieuwe leerweg inhoudelijk hetzelfde voor elke school of het nu een beroepsgerichte school is of een avo-school?

  Het examenprogramma van een praktijkgericht programma is voor elke school hetzelfde. Het is aan de school om op basis van een examenprogramma onderwijs te maken. Daarbij kunnen scholen eigen accenten leggen in samenspraak met de regio waarin die school staat.

 • Volgens de website ‘nieuw vmbo’ krijgen beroepsgerichte examenprogramma’s GL een vaste plek in het curriculum van de nieuwe leerweg. Hoe verhoudt zich dit tot het kader dat is vastgesteld voor de nieuwe leerweg?

  Onder de term ‘beroepsgerichte programma’s’ kennen we 10 profielen voor de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg. Onder de naam ‘praktijkgerichte programma’s’ kennen we straks 12 programma’s voor de nieuwe leerweg. De huidige beroepsgerichte programma’s GL worden doorontwikkeld tot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg, drie daarvan (D&P, E&O en Z&W) kunnen zonder licentie aangeboden worden, voor de zeven anderen is een licentie nodig.

 • Moeten de huidige TL leerlingen straks in de nieuwe leerweg 5 avo- vakken kiezen en een praktijkgericht programma, of krijgen ze 6 avo-vakken en een praktijkgericht programma?

  Alle leerlingen in de nieuwe leerweg doen straks in 6 vakken examen. Het praktijkgericht programma is een van die 6 vakken. In de nieuwe leerweg is er geen onderscheid meer tussen TL en GL leerlingen.

 • Is er voor het aanbieden van D&P na de pilotfase een afspraak binnen het RPO nodig?

  Nee, D&P (onder een andere naam) mag ook na de pilot zonder licentie aangeboden worden door alle scholen.

 • Wat zijn de verwachtingen omtrent de bekostiging van de nieuwe leerweg? Conform bekostiging GL-leerlingen?

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor het VO. Omdat de nieuwe leerweg nog niet bestaat wordt nog uitgegaan van de huidige situatie. Tijdens de pilots wordt bezien welke bekostiging bij invoering van de nieuwe leerweg passend is.

 • Is het mogelijk om T&T aan te bieden buiten de pilot als regulier vak?

  Nee, scholen die niet aan de pilot T&T deelnemen, kunnen ook tijdens de pilot T&T alleen als extra curriculair vak aanbieden, niet als regulier vak.

 • Welke status krijgt het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg. Wordt het een extra vak?

  In de nieuwe leerweg moeten alle leerlingen een praktijkgericht programma volgen. Leerlingen kunnen alleen een diploma nieuwe leerweg halen als ze, naast de andere vakken, ook het praktijkgerichte programma afgesloten hebben.

  Naast de verplichte vakken en het praktijkgerichte programma kunnen leerlingen extra vakken volgen die niet meetellen in de slaag- zakregeling.

 • Hoeveel uur per week moet het praktijkgerichte programma gegeven worden?

  Het VO kent geen lesurentabel. Hoeveel uren leerlingen onderwijs krijgen voor een vak is aan de school, dat is voor alle vakken (behalve LO) zo. Ontwikkelaars van de examenprogramma’s hebben als richtlijn meegekregen dat de omvang van het praktijkgerichte programma 320 uur is.

 • Hoeft een school voor de programma’s D&P, Z&W en E&O in de toekomst geen licentie aan te vragen en dit dus ook niet in hun RPO te regelen?

  Om de programma’s D&P, Z&W en E&O (onder een nieuwe naam en met een doorontwikkelde inhoud) in de nieuwe leerweg aan te mogen bieden hoeft een school geen licentie te hebben. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen is deze licentie wel noodzakelijk.
  In de loop van de pilot wordt besloten of er onderscheid gemaakt wordt tussen licentievrije en licentiegbonden programma’s en welke praktijkgerichte programma’s tot welke categorie horen.  Ook wordt in de loop van de pilot beslist hoeveel praktijkgerichte programma’s er bij de invoering van de nieuwe leerweg komen.

  In een RPO kan afgesproken worden welke school welke praktijkgerichte programma’s aanbiedt, maar hierover hoeft geen overeenstemming bereikt te worden.

 • De invoering van de nieuwe leerweg vindt op zijn vroegst in het schooljaar 2024-2025 plaats. Wat kan ik als school dan doen om me voor te bereiden?

  Geadviseerd wordt in elk geval de ontwikkelingen op de voet te volgen. Dat kan via de website www.sterkberoepsonderwijs en via de aan deze website gekoppelde nieuwsbrief. Daarnaast kunt u bijeenkomsten bezoeken.
  Op school kunt u starten met de ontwikkeling van een visie op de nieuwe leerweg en op basis daarvan bepalen welke praktijkgerichte programma’s u aan wilt gaan bieden. Met deze programma’s kunt u al ervaring opdoen door ze als extra vak aan te bieden. Daarnaast kunnen docenten cursussen en trainingen volgen als voorbereiding op de invoering van de nieuwe leerweg, zie www.bijscholingvmbo.nl.

 • Tot 2024 blijven de huidige beroepsgerichte examenprogramma’s bestaan, worden het daarna praktijkgerichte programma’s?

  Tot 2025 kunnen scholen de huidige beroepsgerichte examenprogramma’s aan blijven bieden en af blijven sluiten. Tussen 2020 en 2025 worden deze programma’s, voor de nieuwe leerweg, doorontwikkeld tot praktijkgerichte programma’s. Zodra de nieuwe leerweg landelijk is ingevoerd moeten scholen de praktijkgerichte programma’s aan gaan bieden en houden de beroepsgerichte programma’s voor de GL op te bestaan. Voor de BB en KB verandert er niets.

  De nieuwe praktijkgerichte programma’s worden in schooljaar 2024-2025 ingevoerd in het derde leerjaar van het vmbo. De vierde jaars doen dat schooljaar nog examen in een beroepsgericht programma.

 • Mag je meerdere praktijkgerichte programma’s aanbieden om zo meer tegemoet te komen aan de interesses van leerlingen?

  Ja, dat mag zeker. dat is zelfs wenselijk.

 • Waarom wordt het mogelijk om D&P zonder licentie aan te bieden?

  Het wordt mogelijk om een doorontwikkelde versie van D&P (waarschijnlijk onder een nieuwe naam), aan te bieden zonder licentie. Bij de doorontwikkeling wordt er rekening mee gehouden dat alle scholen binnen de nieuwe leerweg het programma aan kunnen gaan bieden. D&P is een breed oriënterend programma dat vooral bedoeld is voor leerlingen die zich nog aan het oriënteren zijn op hun toekomst.

  Het wordt niet mogelijk om D&P zonder licentie aan te bieden in de BB en KB.

 • Hoeveel uur omvat het praktijkgerichte programma?

  Praktijkgerichte programma’s worden ontwikkeld voor 320 uur.

  In het voortgezet onderwijs wordt niet gewerkt met een voorgeschreven lessentabel (met uitzonderling van LO). Scholen bepalen zelf hoeveel lesuren ze aan een vak besteden. Wel moeten alle eindtermen aan de orde komen.

 • Mag je als categoriale mavo-school zonder licenties voor beroepsgerichte programma’s starten met de nieuwe leerweg?

  Ja, als school die de nieuwe leerweg aanbiedt is het vanaf augustus 2024 mogelijk om de programma’s T&T, IT (informatietechnologie) en de doorontwikkelde versies van  D&P, Z&W en E&O aan te bieden. Hiervoor heeft een school geen licentie nodig.
  Elke school die de nieuwe leerweg aanbiedt moet in die leerweg een praktijkgericht programma aanbieden.

 • Komt het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg als 6e (in plaats van een ander vak) of het 7e vak voor leerlingen?

  Het praktijkgerichte programma wordt verplicht voor alle leerlingen. Leerlingen doen in minimaal zes vakken examen. Het praktijkgerichte programma komt dus niet bovenop het bestaande curriculum. Een leerling mag altijd in een extra vak examen doen.

 • Informatietechnologie kan al als algemeen vak in het vrije deel aangeboden worden in de GL en TL, daar is geen afspraak in het RPO voor nodig. Blijft dit zo?

  Ja, Informatietechnologie is een van de praktijkgerichte programma’s die zonder licentie aangeboden kan worden. Het vak informatietechnologie wordt wel doorontwikkeld tot een praktijkgericht programma. Als informatietechnologie een praktijkgericht programma is, kan het niet meer als avo-vak aangeboden worden.

 • Is de duimregeling straks van toepassing op het praktijkgerichte programma?

  Er is vanaf 1 augustus 2024 sprake van 1 leerweg. In deze leerweg doen leerling examen in zes vakken inclusief het praktijkgerichte programma. Het praktijkgerichte programma kan niet geschrapt worden voor een leerling.

 • Op onze school worden LO2 en Beeldende vorming (kunstvakken) als praktijkgerichte programma’s aangeboden. Kunnen wij hier gewoon mee doorgaan?

  U kunt deze vakken als avo-vakken aan blijven bieden. Maar niet als praktijkgericht programma.

 • Wanneer gaan de trainingen voor de nieuwe leerweg van start en waar kan ik die vinden?

  De trainingen kunnen door alle vmbo-docenten, onderwijsassistenten en instructeurs gevolgd worden. Ze zijn te vinden op www.bijscholingvmbo.nl.

 • Wij zijn een vmbo-t. Wat betekent de nieuwe leerweg voor ons onderwijs?

  Als in 2024 de nieuwe leerweg landelijk wordt ingevoerd houdt de theoretische leerweg op te bestaan. Uw school moet dan overschakelen naar de nieuwe leerweg en naast avo-vakken een praktijkgericht programma aanbieden aan alle leerlingen in klas 3 en 4.

 • Wij hebben geen uitgebreid technieklokaal, maar willen samenwerken met scholen die dit wel hebben om leerlingen zo kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Wat zijn de mogelijkheden?

  U kunt samenwerking zoeken met collega vmbo-scholen, maar ook met een mbo in de buurt en leerlingen op die school lessen laten volgen. Aan deze samenwerking moet een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag liggen. Voorbeelden hiervan vindt u op www.sterkberoepsonderwijs.nl.

 • Kunnen leerlingen na de invoering van de nieuwe leerweg nog overstappen van havo 3 naar nieuwe leerweg klas 4?

  De overstap van havo 3 naar vmbo 4 kan wel, maar wordt lastiger, omdat havo-leerlingen geen praktijkgericht programma gevolgd hebben.  Gedurende de pilot wordt bekeken of het mogelijk is een programma op maat te maken voor leerlingen die over willen stappen van havo 3 naar vmbo 4.

 • Wanneer wordt de nieuwe leerweg landelijk ingevoerd?

  Op dit moment is het streven de nieuwe leerweg op 1 augustus 2024, met ingang van het schooljaar 2024-2025, landelijk in te voeren.
  Dat betekent dat leerling in leerjaar 3 van het vmbo in het schooljaar 024-2025 instromen in de nieuwe leerweg.

 • Blijft de naam van de nieuwe leerweg zo of komt er een andere naam?

  Er komt een andere naam, maar op dit moment is nog niet bekend welke. Scholen kunnen hierover meedenken. Suggesties zijn van harte welkom.

 • Komt er een bevoegdheid en een opleiding voor docenten die een praktijkgericht programma gaan geven?

  Nu bekend is welke programma’s aangeboden kunnen gaan worden in de nieuwe leerweg is de volgende stap om te kijken naar een bevoegdheid voor deze programma’s.

  Er wordt grote waarde gehecht aan de kwaliteit van het gegeven onderwijs in de praktijkgerichte programma’s. Iedere school moet dan ook zorgen voor bekwame en bevoegde docenten. Het ministerie van OCW beziet nog welke bevoegdheid vereist wordt voor welke praktijkgericht programma en welke ruimte daarin geboden kan worden.

 • Als je niet ingeloot bent voor de pilot, mag je dan als school wel starten met de nieuwe leerweg?

  Een school die niet is ingeloot voor de pilot kan starten met de nieuwe leerweg, maar doet dat dan op basis van de bestaande regelgeving. Het praktijkgerichte programma kan dan, op TL-scholen, alleen als extra programma aangeboden worden en telt niet mee in de slaag- zakregeling. GL-scholen kunnen het beroepsgericht programma blijven aanbieden.

 • Er wordt gesproken over een start in leerjaar 3, mag je ook in leerjaar 1 of 2 starten met het praktijkgerichte programma?

  In leerjaar 3 start officieel het vmbo en dus ook de nieuwe leerweg. Leerjaar 1 en 2 zijn de onderbouw VO. U mag in leerjaar 1 of 2 starten met een praktijkgericht programma, maar u mag dan geen examens afnemen die meetellen voor het diploma. Delen van het praktijkgerichte programma (of een ander vak) afsluiten kan pas vanaf leerjaar 3.