Werkconferentie Samenwerking Sterk beroepsonderwijs in Limburg

Datum: donderdag 26 september 2019 
Tijd: van 15.00 tot 19.00 uur 
Locatie: Villa Flora, Venlo

Op 26 september 2019 organiseert de Provincie Limburg en de gezamenlijke Limburgse vo en mbo-scholen in samenwerking met het ministerie van OCW de werkconferentie Samenwerking sterk beroepsonderwijs.
In deze provincie brede bijeenkomst wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen die het programma Sterk beroepsonderwijs biedt. Er wordt stilgestaan bij de goede voorbeelden, bij de leerpunten, de uitdagingen en dilemma’s. Om gezamenlijk beter inzicht in behoeftes en specifieke situaties te krijgen, is ieders inbreng van groot belang.

Een sterk beroepsonderwijs biedt kansen en uitdagingen voor vo en mbo instellingen om leerlingen en studenten een gezamenlijke beroepscontext te bieden. Dit kan in het vo, mbo of ho, maar ook in het bedrijfsleven.

Samenwerking Sterk beroepsonderwijs
De Limburgse vmbo en mbo instellingen kennen een lange traditie van samenwerking. De samenwerking is zeer divers, van meer geformaliseerde samenwerkingsverbanden op gebied van VSV of samenwerkingsverbanden vo-mbo, tot meer samenwerking vanuit majeure projecten zoals bijvoorbeeld op gebied van Techniek. Daarnaast zien we ook binnen andere domeinen zoals in zorg en welzijn of economie of groen sterke verbanden en doorlopende leerlijnen.
In Limburg is deze samenwerking al vergevorderd, met name in de sector Techniek. Samenwerking kost ook energie en gaat soms moeizaam.

Het programma Sterk beroepsonderwijs biedt kansen deze samenwerking te versterken en te verbreden naar alle domeinen en juridisch te funderen. Het programma Sterk beroepsonderwijs kent drie sporen:

 1. Versterking samenwerking vmbo-mbo i.s.m. bedrijfsleven;
 2. Regelruimte voor samenwerking vmbo-mbo d.m.v. wetgeving;
 3. Nieuwe leerweg (GL en TL) in het vmbo.

Wat kan beter worden door Sterk beroepsonderwijs?

 • Een betere programmatische aansluiting van opleidingen vmbo-mbo, waardoor jongeren efficiënt en effectief de opleiding doorlopen en waardoor opleidingen beter aansluiten aan behoeften en wensen van jongeren.
 • Meer jongeren in staat stellen een startkwalificatie te behalen.
 • Minder uitval van jongeren.
 • Bevorderen van gelijke kansen voor jongeren.
 • Behoud van divers beroepsonderwijsaanbod in Limburg.
 • Doelmatige beroepsgerichte routes met een interessant onderwijsprogramma, dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep en bijdraagt aan het behoud van relevant beroepsonderwijsaanbod in de regio.
 • Dalende jongerenaantallen vragen om een meer regionale, gezamenlijke benadering van onderwijsaanbod.
 • Als vmbo-scholen en mbo-instellingen samenwerken, kan een divers opleidingsaanbod in de regio geborgd worden.
 • Gebruik maken van elkaars apparatuur en faciliteiten.
 • Snellere en succesvollere doorstroom naar niveau 3 en 4 en het hbo.
 • Duurzame samenwerking tussen het onderwijsinstellingen als ook met het bedrijfsleven.

Het programma van 26 september op hoofdlijnen (kan nog wijzigen):

 • Opening door gedeputeerde Economische Zaken, Onderwijs en Sport Joost van den Akker
 • Algemene inleiding door Bas Derks plv. directeur mbo OCW over informatie wetgeving
 • Paneldiscussie over de samenwerking vo-mbo in de techniek en de zorg
 • Intermezzo door studenten van artiestenopleiding Vista
 • Worldcafe: diverse thema’s o.a. verdieping wetgeving, krimp, kwetsbare jongeren, nieuwe  leerweg, best practice Calvijncollege, Talentontwikkeling
 • Wrap up van de dag door de dagvoorzitter
 • Netwerkborrel